Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Notulen vergadering college van B&W Stede Broec op 18 maart 2003

Datum nieuwsfeit: 27-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Stede Broec
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Stede Broec

27-3-2003
Notulen vergadering van burgemeester en wethouders op 18 maart 2003

Openbaar deel van de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:
de heer J.W. Haanstra, burgemeester;
de heer W. A. de Weijer, secretaris;
de heer Z.H. Bruijn, de heer H. Flierman en mevrouw E. Winter-van Kampen, wethouders;
de heer A.H.C. Arts, loco-secretaris.

1. Openbare deel van de besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2003

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.B. Er is geen besluitenlijst van een besloten deel van de vergadering.

2. Naar aanleiding van de notulen
Secretaris: De juridische problematiek van een hypotheek aan een maatschap schuilt in de hoofdelijke aansprakelijkheid en de gevolgen die dat heeft voor individuele deelnemers aan die maatschap bij het aangaan van persoonlijke financieringen. Het risico van de hoofdelijke aansprakelijkheid telt dan mee. Aan de notaris is een mogelijke oplossing voorgelegd.

3. Rondvraag
Wethouder Bruijn: Het voorlopig resultaat rekening 2003 is bekend en geeft een positief resultaat.

Secretaris: voor de eerste keer is de ziekenboeg helemaal leeg. Vandaar vandaag gebak.

Desgevraagd deelt hij mee dat een notitie over ?integriteit? in de steigers staat. De voorgang wordt vertraagd door capaciteitsproblemen.

Burgemeester: De bijeenkomst over de voorgang C2000 viel enigszins tegen. Uiteindelijk ontaardde de discussie hoofdzakelijk in vragen over geld. Financieel betekent de overgang naar het digitale systeem een bedrag per inwoner dat van gemeente tot gemeente verschilt. Rapport daaromtrent is heden ingeboekt en zal, voorzien van advies, aan het college worden aangeboden. Er zijn voldoende exemplaren voor kennisneming en advies voor de commissie RABZ en Middelen.

4. Bouw bedrijfswoning loonbedrijf Bakker aan de Verlengde Raadhuislaan 7 nr. 0302121

Onder voorwaarde dat het bedrijf aan de Zesstedenweg wordt wegbestemd wordt besloten de bouw van een woning toe te staan .

Bakker moet instemmen met het wegbestemmen tot woonhuis met erf (artikel 19). Daarna zal medewerking worden verleend. Omdat er al sprake is van een bouwblok zal de bouwblokkencommissie niet worden ingeschakeld.

5. Werkvloeroverleg milieupolitie - gemeente Stede Broec nr. 0302511

De politie maakt geen eigen verslagen van dit soort overleggingen.

6. Verzoek van de heer J. de Boer om een woning te mogen bouwen op een achter-erf Pastoor Gielenstraat 8, Lutjebroek nr. 0213790/0211109

De meerderheid van de commissie wil de bouw toestaan omdat er sprake is van een bestaande ontsluiting. Het college zal zich bij die opinie neerleggen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. de exploitatieverordening moet worden toegepast; b. alvorens medewerking toe te zeggen zal een deskundigenrapport moeten worden overlegd over de mogelijke schade ex artikel 49 WRO.

7. Uitbreiding blauwe zone nr. 0302768

Het college stelt vast dat het besluit al is uitgevoerd voordat het besluit is genomen. Overigens zal in juridische zin publicatie moeten plaatsvinden wil de maatregel geldig zijn.

8. Verruiming openstelling stembureaus nr. 0302763

Het college stelt vast dat een discussie is toegezegd in het seniorenconvent over de ruime middagpauze. Velen vinden die pauze te ruim.

Voor wat betreft de vergoeding van de plaatsvervangend leden besluit het college die vergoeding naar rato van het aantal uren van de vergoeding van de leden vast te stellen.

9. Structuurvisie centrum; ontwikkelingsbeeld op de lange termijn nr. 0301040

Het college is van oordeel dat het om een belangrijk stuk gaat. Het zal deel moeten uitmaken van de collegeonderhandelingen.

10. Tijdelijke scheiding verkeer in verband met woonrijpmaken 1^e fase Noordertogt nr. 0302801

Het college is van oordeel dat de afspraak met de bewoners van de Elisabethstraat niet mag worden geschonden. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke en een definitieve situatie.

11. Onderzoeksrapport educatie nr. 0301040

Het college blijft van oordeel dat er sprake is van een monopoliepositie van het Horizon College en dat er geen deugdelijke afspraken zijn op basis van output. Er wordt veel betaald en dan alleen op basis van input. Aan die situatie moet een einde komen. Het college streeft naar betaling op basis van resultaten en wil af van betaling voor deelcertificaten voor leerlingen die uit kostenoverwegingen worden geloosd door het reguliere onderwijs.

12. Politieke actualiteit

Het college wisselt van gedachten over de politieke actualiteit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie