Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Omzet en resultaten Sioen Industries eerste maanden 2003 substantiee..

Datum nieuwsfeit: 28-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


***PERSBERICHT -

Resultaten 2002 in de lijn der verwachtingen

Omzet en resultaten eerste maanden 2003 substantieel hoger dan 2002

persbericht Sioen Industries 1

Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht brengen die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zouden moeten doorgevoerd worden.

De Commissaris zal over de jaarrekeningen een verklaring afleveren, zonder voorbehoud maar met toelichtende paragraaf met betrekking tot de realisatie van het herstelplan bij alsmede de invorderbaarheid van de vorderingen op Roltrans zoals toegelicht onder de Gebeurtenissen na balansdatum.

De resultaten van de groep in 2002

De netto omzet over het afgelopen jaar 2002 bedraagt 237.7 miljoen Euro tegenover 226 miljoen Euro over het jaar 2001 of een groei van 5,18 %. Deze groei is samengesteld uit enerzijds 3,23 % interne groei en anderzijds 1,95 % externe groei. De externe groei is het gevolg van de eerste opname in consolidatie van de, medio 2001, overgenomen bedrijven SIP Protection, Vidal en Inducolor.

De omzet van de Processing divisie, de jongste maar snelstgroeiende divisie steeg het afgelopen jaar met 54,7 % tot 39,36 mio Euro en maakt nu 16,5 % uit van de totale omzet.

Met de realisatie van 44,3 % interne groei werd hier, in moeilijke marktomstandigheden, een uitmuntende prestatie neergezet. Zo steeg bij EMB de verkoop van granulaten, dewelke gebruikt worden voor het inkleuren van harde kunststoffen, met meer dan 50 % in het afgelopen jaar. EMB verwezenlijkte deze groei dankzij de resolute keuze om, waar het pigmenten betreft, zich te gaan concentreren op nichemarkten. Ook Coatex realiseerde een forse groei het afgelopen boekjaar. De omzet van de snij-activiteiten voor airbags werd in 2002 meer dan verdubbeld.

De omzet van de Confectie divisie is vorig jaar met 5,1% teruggelopen tot 72 mio Euro. De opname in consolidatie van de medio 2001 overgenomen bedrijven SIP Protection en Vidal reflecteert een externe groei van 2,3 % wat betekent dat de bestaande markten met ongeveer 7 % teruggelopen zijn en dit vooral in het laatste kwartaal. Aanvang 2003 volgde een ommekeer. De eerste 2 maanden van 2003 tonen een substantiële stijging van de verkopen tegenover dezelfde periode 2002.

De Coating divisie heeft in een moeilijke markt toch een lichte vooruitgang geboekt. De omzet steeg het afgelopen boekjaar met 1,25 % tot 126,4 mio Euro. De groei werd hoofdzakelijk gerealiseerd in twee segmenten : open structuurweefsels en transfer gecoate weefsels.

Ter verduidelijking : open structuurweefsels worden gebruikt als verstevigingsnetten in dakbedekking, fundamenten, enz.. Transfer gecoate weefsels zijn ademende, bijzonder scheurvaste weefsels gebruikt voor de vervaardiging van matrasbeschermers, beschermkledij, enz..

De brutomarge over het afgelopen boekjaar bedraagt 52,5 % van de omzet tegenover 57,3 % over het boekjaar 2001. Het meest belangrijke element in dit verband is de competitieve druk . Teneinde ons marktaandeel te behouden werd er op selectieve wijze ingespeeld op deze prijsdruk en dit zowel in de confectie divisie als in de coating divisie.

persbericht Sioen Industries

De operationele cashflow of EBITDA bedraagt 42,8 mio Euro of 18,0 % op omzet. Het bedrijfsresultaat over het afgelopen jaar bedraagt 24,6 mio Euro of 10,35 % op omzet tegenover 14,96 % op omzet vorig jaar.

De EBIT marge (bedrijfsresultaat ­ afschrijving op consolidatie goodwill) bedraagt over boekjaar 2002 23 mio Euro of 9,72 % tegenover 14,35 % vorig jaar.

De financiële kosten over het afgelopen boekjaar bedragen 8,7 miljoen Euro. Dit bedrag omvat enerzijds kosten van leningen ten belope van 7,2 miljoen Euro en anderzijds 1,5 miljoen Euro afschrijvingen op consolidatie goodwill. Hierbij dient te worden vermeld dat in de interestlasten over het boekjaar 2002 een bedrag van 1 miljoen Euro is opgenomen dat betrekking heeft op activa in aanbouw. In het kader van de geplande overgang naar de IFRS standaard werd nu reeds besloten om geen intercalaire interesten meer te boeken en deze kosten dadelijk ten laste van het resultaat te nemen.

Bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal werd er aangekondigd dat de Confectie Divisie een deel van haar productiecapaciteit in Europa ging afbouwen. Deze doelstelling werd in het vierde kwartaal volledig gerealiseerd. De totale kost van deze operatie bedraagt 900 000 Euro en werd volledig ten laste van het uitzonderlijk resultaat genomen.

Tevens is het nuttig te weten dat alle aanloopkosten van het lopende investeringsprogramma naar analogie met de vorige jaren dadelijk ten laste van het lopende boekjaar genomen worden.

Het netto resultaat van de groep bedraagt 10,4 miljoen Euro of 4,40% over omzet en ligt daarmee volledig in de lijn van de eerder gepubliceerde verwachtingen.

De Return on Capital Employed bedraagt ondanks het zware lopende investeringsprogramma nog steeds een gezonde 9,6 %.

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders voorstellen over 2002 een brutodividend uit te keren van 0,168 Euro. Dit is een verhoging met 5 % in vergelijking met de dividenduitkering over 2001. Met deze stijging wil de Raad van Bestuur zijn aandeelhouders erkennen voor hun steun aan de onderneming en tevens zijn vertrouwen uitdrukken in de toekomst van het bedrijf.

Activiteitenverslag

Het afgelopen jaar heeft de confectie divisie zich hoofdzakelijk geconcentreerd op het verder integreren en stroomlijnen van haar operationele activiteiten. Zo werden de commerciële activiteiten in Scandinavië gereorganiseerd en werd er een verkoopkantoor geopend in Duitsland om de Duitse markt, de grootste in Europa, nog intensiever te gaan bewerken.

De confectie is een uitermate kostengedreven sector. In dit licht werd er beslist om de productiecapaciteit in Europa af te bouwen ten voordele van de productie-eenheden in de lage loonlanden. In dit kader werd het Franse productie-atelier T.T.E. gesloten en werden de productie-ateliers SIP Protection in Frankrijk en D.P.C. in Ierland sterk afgeslankt.

De Coating divisie heeft zich in het afgelopen jaar toegelegd op de afwerking en de ingebruikstelling van de lopende investeringsprojecten. Het afgelopen jaar werd er in totaal

persbericht Sioen Industries 3

voor ongeveer 30 mio Euro geïnvesteerd. Zo werd in het afgelopen jaar de capaciteit van polyester garen extrusie fabriek verdubbeld van 7.500 ton tot 15.000 ton. Deze uitbreiding werd eind november gefinaliseerd en medio december in gebruik genomen. Bij de uitbreiding van de productiecapaciteit werd tevens de mogelijkheid voorzien om polyamidegarens te extruderen. Deze polyamidegarens vormen de basisgrondstof voor airbagweefsels.

Een tweede groot project van het afgelopen jaar betreft de extrusiecoatinglijn. Dit is een voor de Sioen groep nieuwe productietechniek dewelke ons in staat stelt op een bijzonder competitieve wijze een aantal producten te gaan vervaardigen. Dit is vooral van belang bij de basisweefsels bestemd voor publiciteitsbanieren. Anderzijds stelt deze productietechniek de groep in staat om een aantal nieuwe producten te ontwikkelen bestemd voor nieuwe markten.

In dit verband werd er een volledig nieuw centraal labo uitgebouwd op de hoofdzetel te Ardooie waar ook het volledige R & D ­team gevestigd is en waar alle onderzoek en ontwikkelingen gecoördineerd en gecentraliseerd worden.

In de fabriek te Moeskroen werd er geïnvesteerd in een nieuwe transfertcoatinglijn. Hierbij werd geopteerd om een machine te bouwen die uitsluitend zal gebruikt worden voor de productie van weefsels bestemd voor het vervaardigen van beschermkledij. Zodoende komt er op de bestaande multifunctionele machine capaciteit vrij dewelke kan ingezet worden voor het coaten op grote breedte van technische weefsels.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 24 maart 2003 heeft de Raad van Bestuur de overname van 100 % van de aandelen van de Roltrans groep goedgekeurd. Deze overname past in de verticale integratiestrategie van Sioen die daarmee marktleider wordt in de markt van "geconfectioneerde afdekzeilen", een markt die aan consolidatie toe is. De omzet van de Roltrans groep bedroeg het afgelopen jaar ongeveer 30 mio Euro.

Deze belangrijke klant van Sioen kwam in financiële problemen o.a. ingevolge de delocalisatie van de kernactiviteiten naar Polen en de herstructurering die daarmee gepaard ging. Wat reflecteert in een negatief eigen vermogen van 9 mio Euro per december 2002 en dit na het aanleggen van een herstructureringsprovisie van 2 mio Euro en zonder rekening te houden met een latente meerwaarde op het te realiseren onroerend goed in Nederland. De netto boekwaarde van dit onroerend goed bedraagt 5.5 mio Euro waar het schattingsverslag melding maakt van een geschatte verkoopwaarde van 9 à 11 mio Euro. Zowel delocalisatie als herstructurering verlopen volgens plan. De overname zal worden geconcretiseerd door middel van inbreng in natura van de toegestane kredietfaciliteiten alsmede een herkapitalisatie in cash in ordergrootte van 5 mio Euro.

Sioen verwacht dat Roltrans dit jaar breakeven zal draaien en vanaf volgend jaar naar verhouding tot de groepswinst zal bijdragen. (Dientengevolge besliste de Raad van Bestuur om geen minwaarde te boeken op de vorderingen van Sioen op Roltrans). Deze vorderingen bedroegen per jaareinde 2002 ongeveer 16 miljoen Euro (kredietfaciliteiten ten belope van 6 mio Euro, handelsvorderingen ten belope van 10 mio Euro).

persbericht Sioen Industries

Vooruitzichten 2003

Het jaar werd op een positieve wijze ingezet. De omzet over de eerste maanden 2003 ligt substantieel hoger tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste 2 maanden werd een omzet van 42,5 mio Euro gerealiseerd of een groei van 11 % tegenover dezelfde periode 2002 met een positieve ontwikkeling van winst en cashflow.

In het kader van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de daaruit voortvloeiende mogelijke weerslag op de wereldeconomie is vooruitzichten maken een bijzonder moeilijke opgave.

Toch kijkt Sioen met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Profiel Sioen Industries Groep

Sioen Industries is een snel groeiende, geïntegreerde, industriële groep die actief is binnen de sectoren van technisch textiel en gespecialiseerde chemie via drie divisies.

De Coating Divisie is wereldleider in het coaten van synthetische technische weefsels, steunend op een verticaal geïntegreerde groep spinnerij en moderne weverijen.

De Confectie Divisie is Europees leider in industriële beschermkleding, outdoor- en recreatieve kleding op basis van technische weefsels.

De Processing Divisie staat in voor de productie van pigmentpasta's en granulaten, de verwerking van gecoate weefsels en PVC-folies alsook voor de productie van filters voor industriële toepassingen.

De Sioen groep kende sinds haar oprichting in 1960 een continue groei. Op vandaag beschikt Sioen Industries over meer dan 30 productie- en verkooplocaties, waarmee de groep met ongeveer 4000 medewerkers een omzetcijfer realiseert van 238 miljoen Euro.

Sioen Industries werd in 1996 op de Beurs van Brussel geïntroduceerd en noteert op de continu markt van Euronext Brussel en maakt tevens deel uit van het Next Prime segment.

Financiële kalender

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vrijdag 30 mei 2003 Aankondiging resultaat eerte kwartaal 2003 Vrijdag 30 mei 2003 Aankondiging resultaten eerste semester 2003 Vrijdag 12 september 2003 Aankondiging resultaat derde kwartaal 2003 Vrijdag 7 november 2003 Aankondiging
resultaat
2003
maart
2004

persbericht Sioen Industries

Voor bijkomende inlichtingen/Financiële informatie/Investor relations

Geert Asselman
CFO
Sioen Industries n.v.
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Tel. 051/74.09.80
Fax 051/74.09.79
E-mail : (geert.asselman@sioen.be)

persbericht Sioen Industries

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie