Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financiën inzake Overzicht fiscale richtlijnvoorstellen

Datum nieuwsfeit: 13-04-2004
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-Gravenhage

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

13 april WDB 2004-148 U 2004

Onderwerp

Aanbieding BNC-fiches

Bij brief van de staatssecretaris van buitenlandse zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 28 oktober 2003 (Kamerstukken II, 2003-2004, 21 109, nr. 117) is aangegeven dat ter bevordering van de tijdige betrokkenheid van het parlement bij de implementatie van Europese richtlijnen, nieuwe BNC-fiches aan beide Kamers zullen worden aangeboden.

In dat verband informeer ik u hierbij omtrent enkele nieuwe richtlijnvoorstellen van de Europese Commissie, die gemeen hebben dat zij beogen om bestaande belemmeringen in het intracommunautaire handelsverkeer tussen de Lidstaten te verminderen. Deze voorstellen kunnen er toe leiden dat enige nationale regelingen dienen te worden aangepast.

· Voorstel tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten. Het voorstel voorziet in een uitbreiding van het toepassingsgebied waardoor de Richtlijn in meer gevallen van toepassing zal zijn. Daarnaast is sprake van verlaging van het deelnemingsvereiste en wordt het mogelijk om de omzetting van een vaste inrichting in een dochtermaatschappij gefacilieerd te doen plaatsvinden. Verder voorziet het voorstel in een regeling voor de fiscale behandeling van hybride entiteiten, worden regels gegeven voor de waardebepaling bij bedrijfsfusie en aandelenfusie en bevat het voorstel ten slotte een titel over de statutaire zetelverplaatsing (SE en SCE). Omdat in 2004 de behandeling van deze richtlijn wordt voortgezet is implementatie per 1 januari 2005 niet haalbaar. Nederland en andere lidstaten zullen aangeven dat de implementatietermijn dient te worden opgeschoven.;

· Voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan een Raadsverklaring dat de Commissie met een amendement zou komen dat ertoe strekt de mogelijkheid van niet-betalen van belastingen op royalty's en rente te voorkomen. Het amendement bestaat eruit dat hieraan de voorwaarde wordt verbonden dat in die andere lidstaat effectief belasting wordt geheven over die royalty's en rente. Daarnaast bestaat een tweede amendement eruit dat de lijst met rechtsvormen waarop deze richtlijn van toepassing is, grosso modo wordt aangepast aan de Moeder-dochter richtlijn. Gestreefd wordt naar implementatie per 31 december 2004 tenzij het onderhandelingsproces aanleiding geeft tot uitstel.;

· Voorstel tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de plaats van levering van diensten. Het richtlijnvoorstel beoogt de huidige BTW-regels ter bepaling van de plaats van dienst binnen de bedrijfskolom te vergemakkelijken, interpretatieverschillen op te heffen en concurrentieverstoringen - ten aanzien van de leasing van vervoersmiddelen - tegen te gaan. Thans wordt voorgesteld de regels voor het belasten van diensten van bedrijven aan bedrijven te wijzigen van het oorsprongslandbeginsel naar het bestemmingslandbeginsel Tevens wordt de belastingheffing verlegd naar het afnemende bedrijf (verleggingsregeling). Er is nog geen implementatietermijn voorzien.

· Voorstel tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies, alsmede van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop. In het voorstel wordt het totale communautaire juridische kader voor de wederzijdse bijstand op het gebied van de accijns in een Verordening neergelegd. Alle terzake relevante bepalingen worden uit de Richtlijnen 77/799/EEG en 92/12/EEG gehaald. In de voorgestelde Verordening zijn echter ook nieuwe wederzijdse bijstand- en informatie-uitwisselingbepalingen opgenomen. De voorgestelde implementatiedatum is 1 januari 2005. Of deze datum moet worden uitgesteld is afhankelijk van het vaststellingsproces. Indien vaststelling plaatsvindt in de tweede helft van dit jaar dient de implementatiedatum te worden uitgesteld.

De bij bovenstaande onderdelen behorende BNC-fiches treft u als bijlage bij deze brief aan.

Een brief met gelijke inhoud is verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.G. Wijn

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie