Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 29-04-2004

Datum nieuwsfeit: 29-04-2004
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 27 april 2004

B&W belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Deze week geen onderwerpen in deze portefeuille.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

College geeft ¤ 370,- subsidie aan Cultureel Centrum Irakezen Nieuwegein (2004/4217)
Het Cultureel Centrum Irakezen Nieuwegein organiseert op 9 mei een vrouwendiscussiedag over terugkeer naar Irak en de positie van de vrouw in het nieuwe Irak. De Irakese zelforganisatie vraagt de gemeente om een subsidie voor de organisatie van deze dag. Het college heeft besloten ¤ 370,- subsidie te verlenen. De doelgroep vrouwen is voor de gemeente een belangrijke doelgroep binnen het algemene integratiebeleid. De gemeente verwacht dat deelname aan een specifieke vrouwenbijeenkomst een positieve bijdrage levert aan de emancipatie van deze groep.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

Delegatie vrijstellingsbevoegdheid (2004/5699)
Het college biedt het presidium een conceptraadsvoorstel en -besluit aan waarin de raad wordt voorgesteld wordt de vrijstellingsbevoegdheid ex artikel 19 lid 1 jo. 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor deze procedure te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Overeenkomstig het raadsbesluit d.d. 6 april 2001 zijn de raadsleden in kennis gesteld van het verzoek van de directeur Stadsontwikkeling om vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen "Het Klooster" en "Het Klooster, herziening 1994". De vrijstelling werd gevraagd voor het ophogen van de deelgebieden 2 en 3 van het toekomstige bedrijvenpark Het Klooster. Voor een goede en heldere bewijsvoering bij de rechter bij een eventuele beroepsprocedure is het van belang dat er een expliciet delegatiebesluit ten grondslag ligt aan de vrijstellingsprocedure.

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

Milieuvergunning voor Firma Brugman (2004/3878)
Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de ontwerpmilieuvergunning voor de Firma Brugman ijzerwaren en gereedschap, gevestigd Nedereindseweg 27-31 te Nieuwegein. Deze vergunning is nodig omdat het bedrijf ten opzichte van de vigerende vergunning de opslagplaatsen voor consumentenvuurwerk gaat veranderen, alsmede de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk gaat uitbreiden. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die het milieu beschermen. De ontwerpvergunning ligt van 28 april tot en met 25 mei 2004 ter inzage in de Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein. Na deze periode wordt besloten of de vergunning definitief wordt. De gemeente plaatst een openbare bekendmaking in de Molenkruier van 28 april 2004. In deze bekendmaking staat vermeld hoe belanghebbenden bedenkingen kunnen indienen tegen de ontwerpmilieuvergunning.

Milieuvergunning voor Schotanus en Jens b.v. (2004/5213) Het college heeft besloten aan Schotanus en Jens b.v. een milieuvergunning te verlenen. Schotanus en Jens b.v, is een offsetdrukkerij. Daarbij vinden de volgende werkzaamheden plaats. Computer-to-plate techniek. Dit betekent, dat het drukbeeld via de computer direct op de offsetplaat (drukplaat) wordt aangebracht. Het bedrukken van papier en/of karton met behulp van offsetplaten en het nabewerken van het drukwerk, bestaande uit het schoonsnijden en het vouwen van het drukwerk.
De definitieve milieuvergunning voor Schotanus en Jens b.v. ligt vanaf 28 april 2004 ter inzage in de Stadswinkel. Tot en met 8 juni 2004 kan, door middel van een brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, in beroep worden gegaan tegen de vergunning. Beroep kan alleen ingesteld worden door degene die al eerder bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpvergunning, of die kan aantonen dat hij/zij daartoe niet in staat was.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

Aankoop percelen grasland 'Het Klooster' (20045203) Het college heeft ingestemd met de aankoop van twee percelen grasland voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark 'Het Klooster'.

Werkplan mensgerichte maatregelen 2004 vastgesteld (2004/5613) Het college heeft het werkplan 'mensgerichte maatregelen' 2004 vastgesteld. Dit werkplan vloeit voort uit de in 2000 vastgestelde beleidsnota verkeersveiligheid. Deze beleidsnota geeft een analyse van de verkeersveiligheid in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein investeert in infrastructuur, maar ook in mensen. Voor de 'mensgerichte maatregelen' is van 2000 t/m 2004 ieder jaar een bedrag van ¤ 34.034,- gereserveerd. Voor 2005 zal uitvoering van mensgerichte maatregelen afhankelijk zijn van het vinden van financiering.
Vorig jaar is van het budget van ¤ 34.034,- onder andere een snelheidsdisplay aangeschaft. Tevens zijn er videobanden over de gevaren van de dode hoek van vrachtwagens aangeschaft.
Net als andere jaren wordt aandacht besteed aan voorlichting en educatie aan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Projecten die daar onder vallen zijn:


* Onderzoek naar de mogelijkheid om verkeersonveilige locaties op school routes aan te passen.

* Verkeerslessen voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs, aan de hand van een programma verkeerseducatie.

* Verkeersexamens voor leerlingen van de basisscholen.
* Financiering van het lidmaatschap voor verkeersouders.
* U date van een cd-rom verkeerseducatie voor het basisonderwijs.

Personeelsvereniging krijgt subsidie van college (2004/5618) Het college heeft wordt het subsidiebedrag voor de personeelsvereniging ´De Zandkruiers´ voor het jaar 2003 vastgesteld op ¤ 9.015,20. Het college heeft het voorschotsubsidiebedrag voor 2004 bepaald op ¤ 7.200,-.

College stelt concept-regeling bedrijfsfitness vast (2004/5617) Het college wil de gemeentelijke werknemers, voor wat betreft bedrijfsfitness, de keuze geven uit meerdere, dichtbij het gemeentehuis gelegen centra. Het betreft naast fitplan (het fitnesscentrum waar de gemeente nu ook al banden mee heeft) De Mix en Body Fit. Ook wil het college werknemers een standaardvergoeding geven voor een maand fitnessen (bedrijfsfitnessvergoeding). Dit bedrag is afhankelijk van het aantal medewerkers dat aan bedrijfsfitness doet. Voor 2004 wordt dit bedrag bepaald op ¤ 14,50 per maand.
Het college heeft de intentie het beschikbare budget als ´brutobudget´ aan te merken. Dit in verband met het feit dat bedrijfsfitness niet in werktijd mag plaatsvinden en dus de bedrijfsfitnessvergoeding niet belastingvrij mag plaatsvinden.
Dit collegevoorstel wordt voor instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Daarna neemt het college een definitief besluit.

College stelt lijst bouw- en sloopvergunningen vast (2004/5606) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week woensdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

College akkoord met bemensing stembureaus Europese verkiezingen (2004/5620) Het college is akkoord gegaan met de benoeming van de kandidaat-voorzitters en kandidaat-leden voor de 37 stembureaus in het kader van de verkiezing van het Europees Parlement op 10 juni a.s. Het college heeft bovendien het hoofd Burgerzaken van de gemeente gemachtigd kandidaten te benoemen


* op eventueel open vallende plaatsen;

* en voor de bij deze verkiezing eenmalig in te richten stembureaus in het gemeentehuis en op Cityplaza.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, vijf raadsleden en de raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

(Deze B&W-Belicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van álle openbare besluiten van de laatste collegevergadering. Ook staan in deze B&W-Belicht waarschijnlijk enkele samenvattingen van besluiten uit éérdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W Belicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee wordt voorkomen dat direct betrokkenen via de pers worden geïnformeerd over besluiten die hen heel direct aangaan.)
Evenementenkalender
Activiteit Datum en tijd Collegelid Locatie Werkbezoek Deli XL 27-04 College Structuurbaan 14.00 uur 10 Uitreiking Koninklijke 29-04 Burgemeester Trouwzaal + Onderscheidingen ochtend vide Koninginnedag 30-04 Burgemeester Dorpsstraat ochtend Vreeswijk Kranslegging 04-05 college Nedereindseweg avond
Startsein Landelijke 08-05 E. v. Linge VVV Fietsdag 09.00 uur Schakelstede 79 Werkbezoek SVGB 11-05 College Vlietwal 1 14.00 uur
Diner gepensioneerden 12-05 M. Monrooij Restaurant 18.00 uur
Start Burgernet 14-05 Burgemeester Stadswinkel 10.30 uur
Uitreiking rapprijs 14-05 Burgemeester Anna van 12.00 Rijncollege Sportstichting Samen 15-05 C. van Rooijen Skipiste Verder 09.00 uur
Wijkbezoek Zuid 18-05 College + DT volgt 14.00

ACTIVITEIT DATUM EN TIJDSTIP COLLEGE LOCATIE
Werkbezoek Deli XL 27-04, 14.00 uur College Structuurbaan 10 Uitreiking KO's 29-04, ochtend Burgemeester Trouwzaal + vide Koninginnedag 30-04, ochtend Burgemeester Dorpsstr. Vreeswijk Kranslegging 04-05 avond Wellicht hele college Nedereindseweg Startsein Landelijke Fietsdag 2004 08-05, 09.00 uur E. v. Linge VVV Schakelstede 79
Werkbezoek SVGB 11-05, 14.00 uur College Vlietwal 1 Diner gepensioneerden 12-05, 18.00 uur M. Monrooij Restaurant Start burgernet 14-05, 10.30 uur Burgemeester Stadswinkel Uitreiking rapprijs 14-05, 12.00 uur Burgemeester Anna van Rijncollege Sportstichting samen verder 15-05, 09.00 uur C. v. Rooijen Skipiste Wijkbezoek Zuid 18-05, 14.00 uur College + DT Volgt Ford Swart toernooi 21-05, 09.30 uur C. v. Rooijen Volgt Bedrijfsbezoek Knoworries 28-05, 10.00 uur Burgemeester Ravenswade 54 bis Werkbezoek Pulawy 02-06 t/m 06-06 E. v. Linge Polen 5e lustrum mixed hockeyclub 05-06, 09.30 uur C. v. Rooijen Sportcomplex Rijnhuyse Hockeyterrein
Evenement jubileum kinderboerderij 05-06, 13.30 uur C. van Rooijen kinderboerderij
25 jarig jubileum bewonersver. "de Kruidengaarde" 05-06, 15.00 uur M. Monrooij Blokhoeve 18
Opening kermis 06-06, 16.00 uur C. v. Rooijen Merwestein VNG Congres 08 en 09-06 College Volgt
Werkbezoek Pally 15-06, 14.00 uur College Volgt
Werkbezoek Museum Warsenhoeck en Oudheidskamer Vreeswijk 22-06, 14.00 uur College Geinoord 12 Vreeswijk
Raadsexcursie 25-06, 12.30 uur College/DT Volgt
Tuindersver. Galecop 26-06, 09.00 uur C. v. Rooijen Volgt Werkbezoek St. Groenlanden 29-06, 14.00 uur CollegeM. Gianotten Volgt Uitreiking penning 15-10, 16.30 uur Burgemeester A3.04 Presentatie plannen Stationsgebied Utrecht 05-10, 14.30 uur College Volgt Oefening rampenstaf 04-11, 09.00 uur College Volgt Uitreiking Nieuwegeinse literatuurprijs 21-11, 17.00 uur Burgemeester Theater de Kom
Kaarsjesavond 15-12 avond College Vreeswijk

Invoerdatum 28-4-2004


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie