Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese hematologievereniging: VIDAZA heeft gunstige effecten

Datum nieuwsfeit: 08-06-2009
Bron: Business Wire
Zoek soortgelijke berichten
Meer uit deze bron

Presentaties tijdens het 14e congres van de Europese hematologievereniging laten zien dat VIDAZA® gunstige effecten heeft voor patiënten met myelodysplastische syndromen

BOUDRY, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)-- 20090608 --
Celgene International Sàrl (NASDAQ: CELG) heeft bekendgemaakt dat de gegevens die werden gepresenteerd tijdens het 14e congres van de Europese hematologievereniging aantonen dat behandeling met VIDAZA de algemene overleving van patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS) aanzienlijk verlengt en ertoe bijdraagt dat zij niet meer afhankelijk zijn van transfusies met rode bloedlichaampjes. Tot de patiënten die baat hadden van de behandelen behoren patiënten met MDS met hoger risico of acute myeloide leukemie (AML) met 20-30% blasten, volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“De presentaties tijdens het congres van dit jaar ondersteunen nogmaals de klinische voordelen van VIDAZA voor MDS-patiënten, met inbegrip van een aanzienlijk verlengde overleving, en vormen een aanvulling op de gegevens van het internationale AZA-001 overlevingsonderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd in The Lancet Oncology,” aldus Jean-Pierre Bizzari, Senior Vice President en Group Head van Global Oncology/Hematology bij Celgene. “Daarnaast bevestigen ze de aanzienlijke en duurzame transfusieonafhankelijkheid die door VIDAZA wordt geboden, gekoppeld een aan langere algemene overleving bij deze groep moeilijk te behandelen ziekten.”

Azacitidine (AZA) verlengt de algemene overleving van oudere patiënten met acute myeloide leukemie (volgens definitie van de WHO) met een laag blastpercentage in het beenmerg

Er werd een subanalyse van het AZA-001 overlevingsonderzoek uitgevoerd ter bevestiging en verduidelijking van de positieve algemene trend die zich voordeed bij een deelgroep van de patiënten tijdens een eerder fase III onderzoek (CALGB 9221) waarbij VIDAZA werd vergeleken met de best ondersteunende zorg voor patiënten met AML (volgens de definitie van de WHO) met minder dan 30% blasten.

Patiënten met MDS-categorieën met een hoger risico (FAB: RAEB, RAEB-t, CMML en IPSS: Int-2 of Hoog) werden aangemeld en willekeurig aangewezen voor een VIDAZA-therapie of conventioneel zorgregime (beste ondersteunende zorg, lage dosis ara-C of intensieve chemotherapie).

Van de 358 patiënten voldeden 113 (32%) aan de AML-criteria van de WHO (gemiddeld 23% beenmergblasten). Vervolgens werden 55 patiënten willekeurige aangewezen voor behandeling met VIDAZA en 58 voor een conventioneel zorgregime. Van de 58 patiënten die een conventioneel zorgregime ondergingen, werd 47 procent behandeld met beste ondersteunende zorg, 34 procent met een lage dosis ara-C en 19 procent met intense chemotherapie.

Twee jaar na het begin van het onderzoek was 50 procent van de patiënten in de VIDAZA-groep nog in leven, tegenover 16 procent van de patiënten in de conventionele zorggroep (p=0,0007). De gemiddelde overleving bedroeg respectievelijk 24,5 maanden en 16,0 maanden voor de VIDAZA-groep en de conventionele zorggroep, (HR=0,47 [95% CI: 0,28-0,79], p=0,004).

“Net als bij de MDS-patiënten met een hoger risico uit het onderzoek AZA-001 werd bij patiënten met AML volgens de definitie van de WHO die werden behandeld met VIDAZA een verbeterde algemene overleving waargenomen dan bij conventionele zorgregimes,” aldus Prof. Valeria Santini van de Policlinico di Careggi in het Italiaanse Florence. “Dit bevestigt tevens de trend die werd waargenomen in het onderzoek CALGB 9221.”

De impact van azacitidine en decitabine (hypomethylerende verbindingen) op myelodysplastische syndromen: Systematisch onderzoek en meta-analyse

Als onderdeel van een systematische bestudering van de willekeurige gecontroleerde onderzoeken naar de werking van VIDAZA en decitabine in vergelijking met de beste ondersteunende zorg, bij gebrek aan een direct vergelijkend onderzoek, werd een uitgebreide bestudering uitgevoerd van literatuur over willekeurige gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd voor juli 2008 en de notulen van de vergaderingen van de Amerikaanse vereniging voor klinische oncologie, de Amerikaanse hematologievereniging en de Europese hematologievereniging die werden gehouden tussen 2006 en 2008.

Er werden vier gecontroleerde onderzoeken naar de werkzaamheid van hypomethylerende verbindingen bij de behandeling van MDS gevonden. Bij twee daarvan werd een vergelijking gemaakt tussen VIDAZA en ondersteunende zorg, en bij twee andere tussen decitabine en ondersteunende zorg. De meta-analyse van de willekeurige gecontroleerde onderzoeken waarbij de behandeling met hypomethylerende verbindingen werd vergeleken met ondersteunende zorg toonde een aanzienlijk betere algemene overleving, incidentvrije overleving en een hoger responspercentage bij de groep die werd behandeld met hypomethylerende verbindingen, zonder dat daar een wezenlijke verhoging in behandelingsgerelateerde mortaliteit tegenover stond. De vergelijking tussen VIDAZA en ondersteunende zorg liet eveneens een aanzienlijke verbetering zien in de algemene overleving en incidentvrije overleving zonder wezenlijk risico op behandelingsgerelateerde mortaliteit. De vergelijking tussen decitabine en ondersteunende behandeling liet een aanzienlijk betere incidentvrije overleving en hoger responspercentage zien voor decitabine, maar geen verschillen wat betreft algemene overleving en behandelingsgerelateerde mortaliteit.

Evaluatie van VIDAZA in vergelijking met decitabine toonde een aanzienlijk betere algemene overleving bij VIDAZA, maar weinig verschillen wat betreft incidentvrije overleving, responspercentage en behandelingsgerelateerde mortaliteit.

“De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij patiënten die worden behandeld met hypomethylerende verbindingen een aanzienlijke verbetering wordt waargenomen wat betreft overleving en respons. Bij deze indirecte vergelijking kende VIDAZA echter een betere algemene overleving, zonder een wezenlijke toename in de behandelingsgerelateerde mortaliteit,” aldus Dr. Ambuj Kumar van het H. Lee Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida, USA.

Effect van azacitidine (AZA) op transfusieonafhankelijkheid (TI) en algemene overleving bij MDS-patiënten met een hoger risico

Bij een andere analyse van het overlevingsonderzoek AZA-001 werd de algemene overleving onderzocht bij MDS-patiënten met een hoger risico in verhouding tot hun transfusiestatus. Het is namelijk gebleken dat een verband bestaat tussen de behoefte aan transfusies met rode bloedlichaampjes en de algemene overleving van deze patiënten.

Bij deze analyse werden 179 MDS-patiënten met hoger risico en AML volgens de definitie van de WHO willekeurig aangewezen voor behandeling met VIDAZA® en geëvalueerd op onafhankelijkheid van transfusies met rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes, waarbij transfusieonafhankelijkheid werd gedefinieerd als een transfusievrije periode van ≥56 opeenvolgende dagen.

In de VIDAZA-groep bereikten 50 van de 111 patiënten die afhankelijk waren van transfusies met rode bloedlichaampjes (45%, 95% CI: 35,6, 54,8) transfusieonafhankelijkheid. 16 van de 38 patiënten die afhankelijk waren van transfusies met bloedplaatjes (42%) bereikten transfusieonafhankelijkheid.

Daarnaast onderging patiënten die op een bepaald punt tijdens de behandeling transfusieonafhankelijk waren, ongeacht hun transfusiestatus aan het begin van het onderzoek, een langere behandeling met VIDAZA en kenden deze een langere algemene overleving. Er werd geen gemiddelde algemene overleving vastgesteld voor patiënten die aan het begin van het onderzoek afhankelijk waren van transfusies met rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes en die tijdens de behandeling met VIDAZA transfusieonafhankelijkheid bereikten.

“Door dit onderzoek waren we in staat te bevestigen dat patiënten die transfusieonafhankelijk werden of bleven als gevolg van de behandeling met VIDAZA een langere behandeling ondergingen en een langere algemene overleving kenden dan transfusieafhankelijke patiënten,” aldus Dr. John Seymour van het Peter MacCallum Cancer Centre in East Melbourne, Australië.

VIDAZA

In mei 2004 werd VIDAZA als eerste geneesmiddel goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van patiënten met MDS. De FDA heeft VIDAZA, als eerste geneesmiddel in een nieuwe geneesmiddelenklasse (demethylatiemiddelen), goedgekeurd voor de behandeling van alle vijf subtypen van MDS, zowel voor patiënten met een laag als met een hoog risico. Tot deze subtypen behoren: Refractaire Anemie (RA) of Refractaire Anemie met Ring Sideroblasten (RAS/RARS) indien vergezeld van neutropenie of thrombocytopenie of met noodzaak tot het toedienen van transfusies; Refractaire Anemie met Exces aan Blasten (RAEB), Refractaire Anemie met Exces aan Blasten in transformatie (RAEB-T), en Chronische Myelomonocyten Leukemie (CMML/CMMoL). Daarnaast werd VIDAZA in december 2008 goedgekeurd door de Europese Commissie voor de behandeling van volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor hematopoietische stamceltransplantatie met: Intermediate-2 en high-risk MDS volgens het Internationaal Prognostisch Score Systeem (IPSS), of Chronische Myelomonocyten Leukemie (CMML) met 10-29 procent blasten in het beenmerg zonder myeloproliferatieve stoornis, of Acute myeloïde leukemie (AML) met 20-30 procent blasten en multilineaire dysplasie, volgens de classificering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Van VIDAZA wordt aangenomen dat het middel een antineoplastisch effect heeft voor hypomethylatie van DNA teweeg te brengen en cytotoxiciteit uit te oefenen op abnormale hematopoietische cellen in het beenmerg. De concentratie van VIDAZA die vereist is voor maximale remming van DNA-methylatie in-vitro veroorzaakt geen belangrijke onderdrukking van DNA-synthese. Hypomethylatie kan leiden tot het herstel van de normale functie van genen die essentieel zijn voor differentiatie en proliferatie. De cytotoxische effecten van VIDAZA® doden zich snel verdelende cellen, met inbegrip van kankercellen die niet meer reageren op normale groeibeheersingsmechanismen. Niet-proliferende cellen zijn relatief ongevoelig voor VIDAZA.

Van VIDAZA wordt aangenomen dat het middel een antineoplastisch effect heeft voor hypomethylatie van DNA teweeg te brengen en cytotoxiciteit uit te oefenen op abnormale hematopoietische cellen in het beenmerg. DNAhypomethylatie van atypisch gemethyleerde genen die zijn betrokken bij normale regulering, differentiatie het het stervenspad van de celcyclus kunnen resulteren in re-expression van genen en herstel van de kankerwerende functies voor kankercellen. De cytotoxische effecten van VIDAZA doden zich snel verdelende cellen, met inbegrip van kankercellen die niet meer reageren op normale groeibeheersingsmechanismen. Niet-proliferende cellen zijn relatief ongevoelig voor VIDAZA. VIDAZA werd in januari 2007 door de FDA voor IV-toediening.

Over myelodysplastisch syndroom

De myelodysplastische syndromen (MDS) vormen een groep van hematologische tumoren waaraan wereldwijd ongeveer 300.000 mensen lijden. Myelodysplastische syndromen treden op wanneer bloedcellen in het beenmerg in een onvolgroeid of “opblaas” stadium blijven verkeren en niet uitgroeien tot volgroeide cellen die in staat zijn de benodigde functies te vervullen. Uiteindelijk raakt het beenmerg vol met deze blastcellen, waardoor de ontwikkeling van normale cellen wordt gehinderd. Volgens het Amerikaanse kankergenootschap worden elk jaar 10.000 tot 20.000 nieuwe gevallen van MDS vastgesteld in de Verenigde Staten, met een gemiddelde overleving van zes maanden tot zes jaar voor de verschillende MDS-klassen. MDS-patiënten zijn dikwijls afhankelijk van bloedtransfusies om de symptomen van anemie en vermoeidheid te onderdrukken, en kunnen te maken krijgen met een levensbedreigend teveel aan ijzer en/of toxiciteit als gevolg van de vele transfusies. Dit onderstreept hoe kritiek de behoefte aan nieuwe therapieën is - therapieën die niet alleen de symptomen verlichten, maar die gericht zijn op de aanpak van de oorzaak van de aandoening.

Over Celgene International Sàrl

Celgene International Sàrl, gevestigd in het Zwitserse Boudry, is een 100% dochterbedrijf en het internationale hoofdkantoor van Celgene Corporation. Celgene Corporation heeft haar hoofdkantoor in Summit, New Jersey, VS, en is een geïntegreerd, mondiaal farmaceutisch bedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op de ontdekking, ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve behandelingen voor kanker en infectieziekten door middel van genetische- en eiwitregulering. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf: www.celgene.com.

VIDAZA is een gedeponeerd handelsmerk van Celgene Corporation.

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken die bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten die buiten de controle van het bedrijf vallen, en die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van het bedrijf wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of andere verwachtingen die worden geïmpliceerd door deze toekomstgerichte uitspraken. Deze factoren omvatten de resultaten van huidige, lopende activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling, acties van de FDA en andere regelgevingsautoriteiten, en de factoren die gedetailleerd beschreven staan in de documenten die het bedrijf heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, zoals formulier 10-K, 10-Q en 8-K-verslagen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Celgene International Sàrl
Kevin Loth, +41 32 729 86 21

Directeur Externe Betrekkingen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...

Door een update van HP zijn huismerk cartridges niet meer bruikbaar
Veel eigenaren van een HP printer ervaren op dit moment problemen met hun printer. Via social media en via de...

Servoy 8.1 to Ship on Sept. 16th
Servoy announced today the latest release of their platform, Servoy 8.1. Utilizing User Experience feedback as its focal point (or...