Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese hematologievereniging: VIDAZA heeft gunstige effecten

Datum nieuwsfeit: 08-06-2009
Bron: Business Wire
Zoek soortgelijke berichten
Meer uit deze bron

Presentaties tijdens het 14e congres van de Europese hematologievereniging laten zien dat VIDAZA® gunstige effecten heeft voor patiënten met myelodysplastische syndromen

BOUDRY, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)-- 20090608 --
Celgene International Sàrl (NASDAQ: CELG) heeft bekendgemaakt dat de gegevens die werden gepresenteerd tijdens het 14e congres van de Europese hematologievereniging aantonen dat behandeling met VIDAZA de algemene overleving van patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS) aanzienlijk verlengt en ertoe bijdraagt dat zij niet meer afhankelijk zijn van transfusies met rode bloedlichaampjes. Tot de patiënten die baat hadden van de behandelen behoren patiënten met MDS met hoger risico of acute myeloide leukemie (AML) met 20-30% blasten, volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“De presentaties tijdens het congres van dit jaar ondersteunen nogmaals de klinische voordelen van VIDAZA voor MDS-patiënten, met inbegrip van een aanzienlijk verlengde overleving, en vormen een aanvulling op de gegevens van het internationale AZA-001 overlevingsonderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd in The Lancet Oncology,” aldus Jean-Pierre Bizzari, Senior Vice President en Group Head van Global Oncology/Hematology bij Celgene. “Daarnaast bevestigen ze de aanzienlijke en duurzame transfusieonafhankelijkheid die door VIDAZA wordt geboden, gekoppeld een aan langere algemene overleving bij deze groep moeilijk te behandelen ziekten.”

Azacitidine (AZA) verlengt de algemene overleving van oudere patiënten met acute myeloide leukemie (volgens definitie van de WHO) met een laag blastpercentage in het beenmerg

Er werd een subanalyse van het AZA-001 overlevingsonderzoek uitgevoerd ter bevestiging en verduidelijking van de positieve algemene trend die zich voordeed bij een deelgroep van de patiënten tijdens een eerder fase III onderzoek (CALGB 9221) waarbij VIDAZA werd vergeleken met de best ondersteunende zorg voor patiënten met AML (volgens de definitie van de WHO) met minder dan 30% blasten.

Patiënten met MDS-categorieën met een hoger risico (FAB: RAEB, RAEB-t, CMML en IPSS: Int-2 of Hoog) werden aangemeld en willekeurig aangewezen voor een VIDAZA-therapie of conventioneel zorgregime (beste ondersteunende zorg, lage dosis ara-C of intensieve chemotherapie).

Van de 358 patiënten voldeden 113 (32%) aan de AML-criteria van de WHO (gemiddeld 23% beenmergblasten). Vervolgens werden 55 patiënten willekeurige aangewezen voor behandeling met VIDAZA en 58 voor een conventioneel zorgregime. Van de 58 patiënten die een conventioneel zorgregime ondergingen, werd 47 procent behandeld met beste ondersteunende zorg, 34 procent met een lage dosis ara-C en 19 procent met intense chemotherapie.

Twee jaar na het begin van het onderzoek was 50 procent van de patiënten in de VIDAZA-groep nog in leven, tegenover 16 procent van de patiënten in de conventionele zorggroep (p=0,0007). De gemiddelde overleving bedroeg respectievelijk 24,5 maanden en 16,0 maanden voor de VIDAZA-groep en de conventionele zorggroep, (HR=0,47 [95% CI: 0,28-0,79], p=0,004).

“Net als bij de MDS-patiënten met een hoger risico uit het onderzoek AZA-001 werd bij patiënten met AML volgens de definitie van de WHO die werden behandeld met VIDAZA een verbeterde algemene overleving waargenomen dan bij conventionele zorgregimes,” aldus Prof. Valeria Santini van de Policlinico di Careggi in het Italiaanse Florence. “Dit bevestigt tevens de trend die werd waargenomen in het onderzoek CALGB 9221.”

De impact van azacitidine en decitabine (hypomethylerende verbindingen) op myelodysplastische syndromen: Systematisch onderzoek en meta-analyse

Als onderdeel van een systematische bestudering van de willekeurige gecontroleerde onderzoeken naar de werking van VIDAZA en decitabine in vergelijking met de beste ondersteunende zorg, bij gebrek aan een direct vergelijkend onderzoek, werd een uitgebreide bestudering uitgevoerd van literatuur over willekeurige gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd voor juli 2008 en de notulen van de vergaderingen van de Amerikaanse vereniging voor klinische oncologie, de Amerikaanse hematologievereniging en de Europese hematologievereniging die werden gehouden tussen 2006 en 2008.

Er werden vier gecontroleerde onderzoeken naar de werkzaamheid van hypomethylerende verbindingen bij de behandeling van MDS gevonden. Bij twee daarvan werd een vergelijking gemaakt tussen VIDAZA en ondersteunende zorg, en bij twee andere tussen decitabine en ondersteunende zorg. De meta-analyse van de willekeurige gecontroleerde onderzoeken waarbij de behandeling met hypomethylerende verbindingen werd vergeleken met ondersteunende zorg toonde een aanzienlijk betere algemene overleving, incidentvrije overleving en een hoger responspercentage bij de groep die werd behandeld met hypomethylerende verbindingen, zonder dat daar een wezenlijke verhoging in behandelingsgerelateerde mortaliteit tegenover stond. De vergelijking tussen VIDAZA en ondersteunende zorg liet eveneens een aanzienlijke verbetering zien in de algemene overleving en incidentvrije overleving zonder wezenlijk risico op behandelingsgerelateerde mortaliteit. De vergelijking tussen decitabine en ondersteunende behandeling liet een aanzienlijk betere incidentvrije overleving en hoger responspercentage zien voor decitabine, maar geen verschillen wat betreft algemene overleving en behandelingsgerelateerde mortaliteit.

Evaluatie van VIDAZA in vergelijking met decitabine toonde een aanzienlijk betere algemene overleving bij VIDAZA, maar weinig verschillen wat betreft incidentvrije overleving, responspercentage en behandelingsgerelateerde mortaliteit.

“De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij patiënten die worden behandeld met hypomethylerende verbindingen een aanzienlijke verbetering wordt waargenomen wat betreft overleving en respons. Bij deze indirecte vergelijking kende VIDAZA echter een betere algemene overleving, zonder een wezenlijke toename in de behandelingsgerelateerde mortaliteit,” aldus Dr. Ambuj Kumar van het H. Lee Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida, USA.

Effect van azacitidine (AZA) op transfusieonafhankelijkheid (TI) en algemene overleving bij MDS-patiënten met een hoger risico

Bij een andere analyse van het overlevingsonderzoek AZA-001 werd de algemene overleving onderzocht bij MDS-patiënten met een hoger risico in verhouding tot hun transfusiestatus. Het is namelijk gebleken dat een verband bestaat tussen de behoefte aan transfusies met rode bloedlichaampjes en de algemene overleving van deze patiënten.

Bij deze analyse werden 179 MDS-patiënten met hoger risico en AML volgens de definitie van de WHO willekeurig aangewezen voor behandeling met VIDAZA® en geëvalueerd op onafhankelijkheid van transfusies met rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes, waarbij transfusieonafhankelijkheid werd gedefinieerd als een transfusievrije periode van ≥56 opeenvolgende dagen.

In de VIDAZA-groep bereikten 50 van de 111 patiënten die afhankelijk waren van transfusies met rode bloedlichaampjes (45%, 95% CI: 35,6, 54,8) transfusieonafhankelijkheid. 16 van de 38 patiënten die afhankelijk waren van transfusies met bloedplaatjes (42%) bereikten transfusieonafhankelijkheid.

Daarnaast onderging patiënten die op een bepaald punt tijdens de behandeling transfusieonafhankelijk waren, ongeacht hun transfusiestatus aan het begin van het onderzoek, een langere behandeling met VIDAZA en kenden deze een langere algemene overleving. Er werd geen gemiddelde algemene overleving vastgesteld voor patiënten die aan het begin van het onderzoek afhankelijk waren van transfusies met rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes en die tijdens de behandeling met VIDAZA transfusieonafhankelijkheid bereikten.

“Door dit onderzoek waren we in staat te bevestigen dat patiënten die transfusieonafhankelijk werden of bleven als gevolg van de behandeling met VIDAZA een langere behandeling ondergingen en een langere algemene overleving kenden dan transfusieafhankelijke patiënten,” aldus Dr. John Seymour van het Peter MacCallum Cancer Centre in East Melbourne, Australië.

VIDAZA

In mei 2004 werd VIDAZA als eerste geneesmiddel goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van patiënten met MDS. De FDA heeft VIDAZA, als eerste geneesmiddel in een nieuwe geneesmiddelenklasse (demethylatiemiddelen), goedgekeurd voor de behandeling van alle vijf subtypen van MDS, zowel voor patiënten met een laag als met een hoog risico. Tot deze subtypen behoren: Refractaire Anemie (RA) of Refractaire Anemie met Ring Sideroblasten (RAS/RARS) indien vergezeld van neutropenie of thrombocytopenie of met noodzaak tot het toedienen van transfusies; Refractaire Anemie met Exces aan Blasten (RAEB), Refractaire Anemie met Exces aan Blasten in transformatie (RAEB-T), en Chronische Myelomonocyten Leukemie (CMML/CMMoL). Daarnaast werd VIDAZA in december 2008 goedgekeurd door de Europese Commissie voor de behandeling van volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor hematopoietische stamceltransplantatie met: Intermediate-2 en high-risk MDS volgens het Internationaal Prognostisch Score Systeem (IPSS), of Chronische Myelomonocyten Leukemie (CMML) met 10-29 procent blasten in het beenmerg zonder myeloproliferatieve stoornis, of Acute myeloïde leukemie (AML) met 20-30 procent blasten en multilineaire dysplasie, volgens de classificering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Van VIDAZA wordt aangenomen dat het middel een antineoplastisch effect heeft voor hypomethylatie van DNA teweeg te brengen en cytotoxiciteit uit te oefenen op abnormale hematopoietische cellen in het beenmerg. De concentratie van VIDAZA die vereist is voor maximale remming van DNA-methylatie in-vitro veroorzaakt geen belangrijke onderdrukking van DNA-synthese. Hypomethylatie kan leiden tot het herstel van de normale functie van genen die essentieel zijn voor differentiatie en proliferatie. De cytotoxische effecten van VIDAZA® doden zich snel verdelende cellen, met inbegrip van kankercellen die niet meer reageren op normale groeibeheersingsmechanismen. Niet-proliferende cellen zijn relatief ongevoelig voor VIDAZA.

Van VIDAZA wordt aangenomen dat het middel een antineoplastisch effect heeft voor hypomethylatie van DNA teweeg te brengen en cytotoxiciteit uit te oefenen op abnormale hematopoietische cellen in het beenmerg. DNAhypomethylatie van atypisch gemethyleerde genen die zijn betrokken bij normale regulering, differentiatie het het stervenspad van de celcyclus kunnen resulteren in re-expression van genen en herstel van de kankerwerende functies voor kankercellen. De cytotoxische effecten van VIDAZA doden zich snel verdelende cellen, met inbegrip van kankercellen die niet meer reageren op normale groeibeheersingsmechanismen. Niet-proliferende cellen zijn relatief ongevoelig voor VIDAZA. VIDAZA werd in januari 2007 door de FDA voor IV-toediening.

Over myelodysplastisch syndroom

De myelodysplastische syndromen (MDS) vormen een groep van hematologische tumoren waaraan wereldwijd ongeveer 300.000 mensen lijden. Myelodysplastische syndromen treden op wanneer bloedcellen in het beenmerg in een onvolgroeid of “opblaas” stadium blijven verkeren en niet uitgroeien tot volgroeide cellen die in staat zijn de benodigde functies te vervullen. Uiteindelijk raakt het beenmerg vol met deze blastcellen, waardoor de ontwikkeling van normale cellen wordt gehinderd. Volgens het Amerikaanse kankergenootschap worden elk jaar 10.000 tot 20.000 nieuwe gevallen van MDS vastgesteld in de Verenigde Staten, met een gemiddelde overleving van zes maanden tot zes jaar voor de verschillende MDS-klassen. MDS-patiënten zijn dikwijls afhankelijk van bloedtransfusies om de symptomen van anemie en vermoeidheid te onderdrukken, en kunnen te maken krijgen met een levensbedreigend teveel aan ijzer en/of toxiciteit als gevolg van de vele transfusies. Dit onderstreept hoe kritiek de behoefte aan nieuwe therapieën is - therapieën die niet alleen de symptomen verlichten, maar die gericht zijn op de aanpak van de oorzaak van de aandoening.

Over Celgene International Sàrl

Celgene International Sàrl, gevestigd in het Zwitserse Boudry, is een 100% dochterbedrijf en het internationale hoofdkantoor van Celgene Corporation. Celgene Corporation heeft haar hoofdkantoor in Summit, New Jersey, VS, en is een geïntegreerd, mondiaal farmaceutisch bedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op de ontdekking, ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve behandelingen voor kanker en infectieziekten door middel van genetische- en eiwitregulering. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf: www.celgene.com.

VIDAZA is een gedeponeerd handelsmerk van Celgene Corporation.

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken die bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten die buiten de controle van het bedrijf vallen, en die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van het bedrijf wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of andere verwachtingen die worden geïmpliceerd door deze toekomstgerichte uitspraken. Deze factoren omvatten de resultaten van huidige, lopende activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling, acties van de FDA en andere regelgevingsautoriteiten, en de factoren die gedetailleerd beschreven staan in de documenten die het bedrijf heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, zoals formulier 10-K, 10-Q en 8-K-verslagen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Celgene International Sàrl
Kevin Loth, +41 32 729 86 21

Directeur Externe Betrekkingen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Spoorwegmuseum verplaatst tentoonstelling naar Utrecht CS
Op 7 december wordt de vernieuwde stationshal van Utrecht CS geopend. Het Spoorwegmuseum grijpt dit moment aan om de tentoonstelling...

Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa
Divisie Duitsland-Oostenrijk van Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa DILSEN-STOKKEM, Belgie-(BUSINESS WIRE)- Total Safety, Europe heeft...

Nieuw crowdfunding platform voor het MKB
Maandag 5 december 2016 startte een nieuw crowdfunding platform voor het Midden- en Kleinbedrijf: in2thecrowd. Het bedrijf wil goede ideeën...

Dé nieuwe binnen–buitenbeurs van het voorjaar
Tijdens het Paasweekend van 2017 vindt op het landgoed van Kasteel Groeneveld in Baarn de nieuwe “binnen – buitenbeurs” Exclusive...

Facebookpagina komvandatgrasaf in de lucht
Ouders van een voetbalvereniging in Leeuwarden hebben de handen ineengeslagen en een Facebook pagina opgericht van, en voor, verontruste ouders...

BOKS van Greenchoice: inzicht om energie te besparen via slimme meter
Gratis de data uit de slimme meter goed benutten én op een leuke manier energie besparen. Dat kan vanaf nu...

TUNIX Digital Security en Parcival slaan de handen ineen
TUNIX en Parcival slaan de handen ineen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van Crisis...

Innovatief auto import bedrijf wint FD Gazelle Award
Het importeren van een auto uit Duitsland wint steeds meer aan populariteit. Auto import bedrijf Das Import (Das Automotive Services...

Beta-sitosterol verbetert behandeling tegen genitale HPV-infectie
Genitale wratten zijn een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze veelal goedaardige huidafwijking wordt veroorzaakt door een infectie met...

Hypotheekrente.com API stelt hypotheekrente gegevens vrij beschikbaar
Vanaf vandaag biedt Hypotheekrente.com iedereen de mogelijkheid om zelf informatie over alle hypotheekrentes op een website te plaatsen. Hypotheekrente.com is...

Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in...
Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in Difficult-to-Treat Chronic Lymphocytic Leukaemia CAMBRIDGE, England-(BUSINESS WIRE)- AstraZeneca and its haematology Centre...

Peter Koppenol breidt partnerteam van CPI uit
Peter Koppenol is per 15 november benoemd tot Principal bij zakelijk dienstverlener CPI Risk, Finance & Governance. Hij zal zich...

TomTom Press Statement
TomTom Press Statement AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Responding to questions in Dutch media today, TomTom (TOM2) announces that within the Consumer business...

Ernstig dierenleed op Nederlandse nertsenfokkerij
Animal Rights en Bont voor Dieren tonen met recente undercoverbeelden misstanden aan op twee nertsenfokkerijen in de gemeente Alphen aan...

10 jaar – 10.000 terabyte – nul komma nul dataverlies
Het Silent Cube archiefopslagsysteem is het eerste modulair uitbreidbare storage systeem dat speciaal is ontwikkeld voor betrouwbare en permanente data...

Alexander Van der Bellen gekozen als president van Oostenrijk
Letter of congratulations from President Donald Tusk to Alexander Van der Bellen on his election as Federal President of the...

SP: 'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad'
'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad' Het Verdrag van Maastricht bestaat 25 jaar. Voor de SP...

Trustech 2016, het neusje van de zalm
Trustech 2016, het neusje van de zalm CANNES, France-(BUSINESS WIRE)- De sterren uit de branche voor vertrouwenstechnologieen betraden de trappen...

"Omgevingswet geeft bestuurlijk management te grote beleidsvrijheid"
Verantwoording van publiek handelen Planologie 02dec2016 15.00 Lezing In zijn afscheidscollege stelt Willem Salet verantwoording van publiek handelen centraal. Hij...

Nieuwe DocuDoka film- en discussieavond over kindersekstoerisme
Op vrijdag 2 december presenteert DocuDoka de derde film- en discussieavond over toerisme in creatieve nachtbar Doka in de kelder...

Meeste singles teleurgesteld in Tinder
Er zijn weinig singles te vinden die nog nooit een datingprofiel hebben aangemaakt op Tinder. Maar liefst 97 procent van...

Veel ZZP’ers hebben last van wanbetalers
Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat...

Meilink wint prestigieuze Best Logistics Award DISCA’16
Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industriële toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics...

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt
Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet...

Pllek (Amsterdam Noord) opent nieuw muziek podium
Met trots presenteert Pllek de zaal naast het restaurant als nieuw en dynamisch live muziek podium in Amsterdam. De Kick-Off...

Alweer gruwelijk dierenleed blootgelegd bij Nederlandse nertsenfokker
Gedurende twee maanden heeft een undercover arbeider van de Poolse dierenbeschermingsorganisatie Otwarte Klatki gewerkt bij de Nederlandse nertsenfokker Leeijen in...

Vrouwen kieskeurig op datingsites
Nederlandse vrouwen zijn opvallend kritisch bij het vinden van een nieuwe partner via internet. Vrouwen beginnen minder vaak een gesprek...

Vijf argumenten voor gepersonaliseerde kleding als relatiegeschenk
Relatiegeschenken hebben een wat oubollig imago. Toch zijn er goede redenen om relatiegeschenken zoals gepersonaliseerde kleding cadeau te doen, als...

biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R)
biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R) voor diagnose en controle diabetes LISSABON, Portugal-(BUSINESS WIRE)- Biosurfit SA ("biosurfit"), het bedrijf...

Kissing Eggs van Henk Hofstra in Santiago, Chili doorslaand succes
Beeldend kunstenaar Henk Hofstra exposeerde met zijn ‘Kissing Eggs’ op het Hecho en Casa Fest 2016 in Santiago, Chili. Hij...

Conference call LBC Tank Terminals Holding over kwartaalcijfers 2017
LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. kondigt conference call eerstekwartaalcijfers boekjaar 2017 aan ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- LBC Tank Terminals kondigt...

Leraar van het Jaar neemt boek Meneer Krijtje in ontvangst
Daisy Mertens, de kersverse Leraar van het Jaar, heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek Meneer Krijtje staat voor...

Toeristen kiezen in 2017 massaal voor Canada
De reisorganisatie Tenzing Travel merkt een duidelijke toename in de boekingen voor Canada. Het feit dat Canada volgend jaar 150...

Online koopgedrag van ondernemers verandert accountantsmarkt
Elke ondernemer weet dat zijn bedrijf anders is dan dat van anderen. Daarom zoekt hij een accountantskantoor die zijn situatie...

Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig
35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016...

AMN zet nieuwe eindtoets in de markt met hulp van Nasano Management
De eindtoets van AMN is een nieuwe toets voor basisscholen, zonder franje mét oog voor de kwaliteiten van een kind....

Stijging gezinnen die stad verlaten zet door
Verhuizen.com onderzocht onder makelaars of trend van verhuizende gezinnen uit de grote steden doorzet. Uit dit onderzoek blijkt dat steed...

AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan
AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan PEMBROKE, Londen & BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- AXIS Capital Holdings Limited (`AXIS Capital') (NYSE:...

Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017
Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017 BARNEVELD, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Dimension Data, wereldwijd leverancier van ICT-oplossingen en -diensten, heeft vandaag haar...

SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe
SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG)...

Eén op de vier Nederlanders bezoekt Martkhal Rotterdam
Markt- en foodhallen worden positief ontvangen in Nederland. Toch zijn de meeste bezoekers vooral nieuwsgierig en kijken ze alleen rond....

Kleine zorgverzekeraars beter beoordeeld door klanten
DSW en ONVZ zijn de best beoordeelde zorgverzekeraars van 2016 met beide een gemiddelde waardering van een 8,4. In totaal...

Nieuwe Luxor Concert Ger Vos voor het vijfde jaar op rij uitverkocht
Voor het vijfde jaar op rij geeft societyzanger en entertainer Ger Vos op maandag 28 november in het Rotterdamse Nieuwe...

Afrolijk zet Afrika en de Afrowereld in de schijnwerpers
Op zaterdag 17 december strijkt de nieuwe film- en clubavond Afrolijk voor de eerste keer neer in De Melkweg Amsterdam....

OpenGate Capital voltooit overname Umicore Zinc Chemicals
OpenGate Capital voltooit overname Umicore Zinc Chemicals LOS ANGELES-(BUSINESS WIRE)- OpenGate Capital, een internationale private-equityfirma, heeft vandaag bekendgemaakt dat het...

Leger des Heils introduceert de Steunpilaar
Het Leger des Heils heeft op het Margriet Winter Festival een nieuwe manier van doneren geïntroduceerd: de Leger des Heils...

Borstvergroting populairder dan fysiotherapie
Bezoekers van vergelijkingssite ZorgverzekeringWijzer.nl hebben voor het eerst meer belangstelling voor borstvergroting dan voor fysiotherapie. Het overstapseizoen is nog maar...

Sinterklaas winkelt bij voorkeur online (en is niet zuinig!)
Sinterklaas, en met hem de Nederlandse hulpsint, winkelt voor het eerst overwegend online. Dat blijkt uit het jaarlijkse Sinterklaasonderzoek, gehouden...

Cleveringa-oratie: Artsen en burgers onder vuur in conflictgebieden
Artsen en burgers onder vuur in conflictgebieden Het is tijd dat de internationale gemeenschap een halt toeroept aan oorlogsmisdaden -...

Nieuwe strategie Greenchoice: duurzaam nog dichterbij brengen
'Hoe bewegen we Nederland naar 100% duurzame energie?' Dat was de centrale vraag van het symposium De #Energierevolutie. Sprekers uit...