NIEUWSbank
... waar nieuws meerwaarde krijgt
www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: info@nieuwsbank.nl


Dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België

Datum nieuwsfeit: 17-08-2011
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksoverheid
Zoek soortgelijke berichten
Rijksoverheid


17 augustus 2011

Uw verzoek inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de commissie Contactgroep België van 30 juni 2011 met kenmerk 2011D35994 inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België. Het door u gevraagde overzicht van dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België was tot nu toe niet beschikbaar. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste bilaterale dossiers tussen Nederland en België per ministerie. Het overzicht beperkt zich aan Nederlandse zijde tot de centrale overheid. In de pas verschenen, zeer complete BeneluxAlmanak van de Grensoverschrijdende Samenwerking kunt u een overzicht van bilaterale dossiers op het decentrale niveau vinden (www.benelux.int/nl/almanak/00_almanak.asp).

Binnen multilaterale organisaties als EU, NAVO, VN en Benelux zijn er natuurlijk veel dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk (roulerend) lidmaatschap van de internationale contactgroep Libië en de Benelux-papers binnen de EU, zoals over EDEO. Deze dossiers blijven hier eveneens buiten beschouwing, tenzij er een sterke bilaterale component is. Op dit moment wordt onderhandeld over de vorming van een nieuwe Belgische regering. Naar verwachting verschuift het zwaartepunt van de Belgische overheidsmacht verder van de federale overheid naar de gewesten en gemeenschappen. Het onderstaand overzicht gaat uit van de huidige situatie.

Regering Voorafgaand aan de meeste EU-bijeenkomsten (Europese Raad, Raad Algemene Zaken/Raad Buitenlandse Zaken/vakraden) vindt vooroverleg in Benelux-kader plaats. Ministerie van Algemene Zaken Regelmatige ontmoetingen tussen de minister-president van Nederland en de regeringsleiders van België, Vlaanderen en Wallonië.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Coördinatie van de brede Nederlandse relatie met de federale autoriteiten, de gewesten en gemeenschappen. Benelux-unie; De minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt Nederland in de regel in het Comité van Ministers, de Raad en het coördinatorenoverleg. België neemt deel op federaal niveau. Samen met het gewest Vlaanderen is de opdracht gegeven om een studie te verrichten naar de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van economie en innovatie. Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitvoering van het cultureel verdrag tussen Nederland en Vlaanderen/CVN Samen met Vlaanderen (gemeenschap) wordt het Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel gefinancierd. De Nederlandse Taalunie: samenwerkingsverband met Vlaanderen, gericht op de gemeenschappelijke taal. Ons Erfdeel: culturele samenwerking met Vlaanderen. CODART: samenwerking op gebied van kunst met Vlaanderen. Ministerie van Binnenlandse Zaken/Mini sterie van Buitenlandse Zaken (regie) Grensoverschrijdende samenwerking binnen het GROS-project; belangrijkste partner is het Vlaamse gewest. Het GROS-project richt zich op grensoverschrijdende knelpunten. Knelpunten met Vlaanderen liggen op het terrein van de grensoverschrijdende samenwerking universiteiten, gemeenschappelijk beheer van natuurgebieden, grensoverschrijdend openbaar vervoer, grensoverschrijdende weg- en waterverbindingen, uitwisseling geografische informatie, afstemming bouw- en milieuvergunningenprocedures in de grensstreek (voorbeeld: BaarleHertog/ Baarle-Nassau), woningdruk, gemeenschappelijk beheer van grensoverschrijdende waterlopen. Er zijn ook samenwerkingscontacten op federaal niveau (grenspendelaars, detacheringsconstructie werkzoekenden, grensoverschrijdend spoorvervoer, samenwerking bij rampenbestrijding en de grensoverschrijdende inzet van de brandweer, criminaliteitsbestrijding in het kader van de Benelux-samenwerking) en incidenteel met Wallonië. Mini sterie van Infrastructuur en Milieu Onderhoud en beheer Westerschelde; overleg vindt onder meer plaats in de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Kanaal Gent-Terneuzen; er vindt overleg plaats met het Vlaamse gewest over de aanleg en financiering van een zeesluis bij Terneuzen. IJzeren Rijn; overleg vindt plaats met federaal België over de reactivering van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn. HSL (federaal); overleg over de lijn Den Haag ­ Breda ­ Brussel is gaande. Havensamenwerking (federaal en gewestelijk). Ministerie van Defensie De Nederlandse en Belgische marine hebben een geïntegreerde samenwerking: Benesam (federaal). Onder deze samenwerking worden capaciteit, opleidingen en instandhouding gedeeld. Hetzelfde materieel wordt aangeschaft. Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie België is de tweede ex- en importmarkt voor Nederland (gewestelijk, deels federaal) Energiesamenwerking (federaal) Samenwerking op gebied van innovatie met Vlaanderen (TNO-IMEC) Natuurbeheer Schelde-estuarium Over de uitvoering van EU-richtlijn Natura 2000 vindt overleg plaats met het gewest Vlaanderen. Onderdeel van dit overleg is het zoeken van een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwige-polder. Agrofood, land ­en tuinbouw (federaal en gewestelijk) Ministerie van Veiligheid en Justitie Internationale rechtshulp (federaal) Gevangenis Tilburg (federaal) Justitiële en politiële samenwerking (federaal) Drugsoverleg Hazeldonk (federaal) Parlementaire diplomatie Parlementaire contacten ­ door uw contactgroep, in het kader van het Benelux-parlement of op individuele basis ­ dragen in belangrijke mate bij tot wederzijds begrip en daarmee tot ee n goede samenwerking tussen Nederland en België.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie