Nieuwsbank - Interactief Nederlands Persbureau

Nieuwsbank - Interactief Nederlands Persbureau
Nieuwsbank - Interactief Nederlands Persbureau Inloggen Abonneren Over Nieuwsbank Uw reactie

  Nieuwsbank voorpagina
  Alle persberichten van vandaag
  Persbericht plaatsen
  Verstuur persbericht
Ontvang persberichten
Uitgebreid zoeken

RSS  Zie voor vragen of klachten onze adresgegevens.

Nieuwsbank Gedragsregels voor Elektronisch Zakendoen

0. Preambule

Deze gedragscode is opgesteld in overeenstemming met het Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van het Electronic Commerce Platform Nederland en zorgt ervoor dat Nieuwsbankklanten op een betrouwbare, vertrouwde en veilige manier gebruik kunnen maken van de Nieuwsbank online diensten.

1. Algemeen

1.1 Bekendmaking

Nieuwsbank verwijst met hyperlinks naar deze gedragscode overal waar dat voor de klant informatief of relevant kan zijn.

1.2 Definities:

Onderstaande begrippen uit deze gedragscode moeten als volgt begrepen worden:

1.2.1. Elektronisch zakendoen: het geheel van activiteiten, communicaties en transacties, met een zakelijke doelstelling of achtergrond, welke op elektronische wijze worden uitgevoerd;

1.2.2. Wederpartij of klant: waar in deze gedragscode gesproken wordt van 'wederpartij' of 'klant', wordt eenieder bedoeld die gebruik maakt van de diensten die Nieuwsbank elektronisch aanbiedt of het gebruik daarvan overweegt.

1.2.3 Persvoorlichter: iemand die persberichten distribueert.

1.2.4 Journalist: iemand die persberichten ontvangt met het doel het bericht eventueel, al dan niet bewerkt, te publiceren in krant of tijdschrift, op een website of openbaar te maken via radio of televisie of enig ander medium.

1.2.5 Persbericht: een tekst met nieuwswaarde voor journalisten, afkomstig van de nieuwsbron zelf. Doorgaans worden persberichten geschreven door persvoorlichters en naar de media gestuurd om aandacht te vragen voor nieuws waarin de persvoorlichter zelf, of zijn bedrijf of instelling een eigen rol speelt of heeft gespeeld.

1.3 Reikwijdte van de gedragscode

Deze gedragscode is van toepassing op zowel het elektronisch distribueren van berichten en documenten in opdracht van persvoorlichters, als op het selecteren en ontvangen van zulke berichten door journalisten en andere Nieuwsbank klanten.

1.4 Klanten service

Nieuwsbank streeft naar een optimale klantenservice en een optimale bereikbaarheid via telefoon en e-mail. Suggesties van klanten voor verbetering van de service zijn altijd welkom. Op e-mail wordt, behoudens onvoorziene omstandigheden, binnen een of twee werkdagen adequaat gereageerd. Bestellingen en transacties worden altijd via e-mail bevestigd, tenzij de klant aangeeft op zulke bevestigingen geen prijs te stellen.

1.5 Klachten

Klachten worden zo snel mogelijk beantwoord en zo goed mogelijk verholpen. Betreft de klacht de bezorging van een betaald bericht dan wordt het bericht onverwijld nagezonden na opgave van de betaalgegevens. Voor abonnees is vrijwel altijd on line een back-up beschikbaar van de laatste voor hen gemaakte selecties. Wanneer enigszins mogelijk, zal Nieuwsbank zich ook inspannen klachten te verhelpen waar zij in juridische zin niet voor verantwoordelijk gesteld kan worden. Klachten kunnen zowel telefonisch (+.31.30.2881286) als via e-mail (info@nieuwsbank.nl) worden ingediend.

2. Betrouwbaarheid

2.1 Nieuwsbank gebruikers kunnen ervan op aan dat alle informatie op haar website over de aangeboden diensten actueel en volledig is.

2.2 Nieuwsbank beoordeelt de authenticiteit van een persbericht voor zover mogelijk zonder de snelheid van levering geweld aan te doen. Nieuwsbank stelt zich echter niet aansprakelijk voor de inhoud van de via haar verspreide of in haar archief opgeslagen berichten. De betrouwbaarheid daarvan is ter beoordeling van de gebruiker.

2.3 Nieuwsbank beoordeelt de betrouwbaarheid van elektronische mededelingen niet anders als mededelingen op papier en zal de geldigheid van elektronisch gesloten overeenkomsten niet ontkennen vanwege het enkele feit dat daarvan geen exemplaar op papier bestaat.

2.4 Nieuwsbank gebruikt voor het aanbieden en afhandelen van elektronische bestellingen uitsluitend betrouwbare software en procedures en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van generieke en toegankelijke standaarden. De software is zodanig ingericht dat alle elektronische transacties daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en nagekomen, behoudens communicatieproblemen in delen van het internet waarover Nieuwsbank geen zeggenschap heeft. Tevens zorgt Nieuwsbank ervoor dat zij haar diensten met de benodigde informatie- en communicatiesystemen naar redelijke maatstaven duurzaam, voortdurend en adequaat weet aan te bieden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen.

2.5 Nieuwsbank zal elektronische handtekeningen accepteren en/of gebruiken overeenkomstig de daartoe opgestelde richtlijnen van het Electronic Commerce Platform Nederland en/of relevante overheden zodra deze zich aandienen.

3. Transparantie in transacties

3.1 Nieuwsbank zal op elke webpagina waar elektronische diensten worden aangeboden duidelijk weergeven of verwijzen naar
a) de relevante gegevens betreffende het Nieuwsbank bedrijf,
b) alle relevante informatie over het transactieproces,
c) prijzen en leveringsvoorwaarden,
d) alle overige eventueel van toepassing zijnde voorwaarden.

3.2 Transacties worden doorgaans afgesloten door de klant middels het invullen van een elektronisch formulier dat vervolgens naar Nieuwsbank wordt gezonden waar het wordt verwerkt, doorgaans binnen 24 uur. Telefonisch kan de klant om een snellere verwerking vragen.

3.3 Voor het on line afrekenen van bestellingen wordt de klant doorgesluisd naar een van de intermediairs die Nieuwsbank daartoe heeft geselecteerd. De afhandeling van de betaling is vanaf dat moment de verantwoordelijkheid van de intermediair. Nieuwsbank selecteert als intermediairs uitsluitend te goeder naam en faam bekend staande diensten. Klachten over betalingen worden door Nieuwsbank doorgesluist naar de betreffende dienst waarbij zij er desgevraagd op toeziet dat deze klachten adequaat worden afgehandeld.

3.4 Door klanten opgegeven gegevens zijn alleen toegankelijk voor Nieuwsbank medewerkers en de klant zelf. Nieuwsbank medewerkers verplichten zich dergelijke gegevens voor derden geheim te houden.

3.5 Bij elke dienst die Nieuwsbank aanbiedt wordt verwezen naar de actuele prijs. Prijzen kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Voor abonnementen geldt een nieuwe prijs echter pas na afloop van de lopende abonnementsperiode. Ongebruikte strippen op een Nieuwsbank Strippenkaart blijven onbeperkt geldig, ook na prijswijzigingen zonder verplichting tot bijbetaling.

3.6 Bij elk dienstenaanbod verwijst Nieuwsbank naar eventuele opties wat betreft betalen, factureren en kortingsmogelijkheden. Alle diensten worden on line geleverd uiterlijk direct nadat een betaling definitief is geworden. De levertijd hangt daardoor af van de wijze van betaling die men gekozen heeft.

3.7 Van elke transactie ontvangt de klant een bevestiging via e-mail. Een transactie kan tot acht dagen na verzending van deze bevestiging worden geannuleerd, de betaling wordt dan gerestitueerd na aftrek van 5 euro administratie- en transactiekosten.

3.8 Abonnementen worden stilzwijgend verlengd, een opzegging gaat in na afloop van de lopende abonnementsperiode.

3.9 Strippenkaarten worden alleen dan automatisch vernieuwd wanneer de houder er opnieuw gebruik van maakt terwijl er geen geldige strippen meer beschikbaar zijn.

3.10 Persvoorlichters kunnen Nieuwsbank betalen voor de distributie van hun persbericht en opname van hun bericht in de Nieuwsbank databank. Journalisten en andere ontvangers van persberichten kunnen betalen voor het gebruik van de databank en/of het distributiesysteem. Voor de verwerving van een auteursrecht op een bericht of een databankrecht op een verzameling van berichten, dient per geval toestemming gevraagd te worden van respectievelijk de auteur (persvoorlichter) of Nieuwsbank als houder van het databankrecht. De ontvangst van berichten waarvoor persvoorlichters hebben betaald, is gratis.

3.11 Alle berichten zijn verder vrij van rechten en mogen worden gebruikt op de door Nieuwsbank gestelde voorwaarden. Nieuwsbank claimt daarmee geen eigendomsrecht op deze berichten, gebruikers zijn vrij te proberen een bericht langs andere weg te verkrijgen.

3.12 Nieuwsbank brengt de prijzen in rekening zoals ze op de website worden vermeld. Er zijn geen verborgen extra kosten die alleen in algemene voorwaarden of elders worden vermeld.

3.13 Nieuwsbank geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van de aangeboden berichten. Het blijft de taak van de journalist een persbericht op betrouwbaarheid te toetsen, ook al probeert Nieuwsbank de distributie van dubieuze berichten zoveel mogelijk te voorkomen.

3.14 Naast de voorwaarden voor het inzenden van persberichten, voor abonnementen en voor het gebruik van persberichten, kent Nieuwsbank geen andere beperkende of algemene voorwaarden.

3.15 Bij geschillen met klanten binnen of buiten Nederland geldt het Nederlands recht.

4. Transparantie in reclame-uitingen

4.1 Op elektronische wijze beschikbaar gestelde en/of verspreide reclame-uitingen van Nieuwsbank zullen steeds duidelijk als reclame-uitingen en als afkomstig van Nieuwsbank herkenbaar zijn.

4.2 De elektronische reclame-uitingen van anderen op de Nieuwsbank website zullen steeds herkenbaar zijn en herleidbaar zijn tot deze anderen.

4.3 Indien Nieuwsbank aanbiedingen doet zoals kortingen, premies of geschenken in relatie tot haar diensten, dan zullen deze aanbiedingen steeds als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. De voorwaarden bij deze aanbiedingen zullen duidelijk en ondubbelzinnig kenbaar worden gemaakt. Maakt Nieuwsbank gebruik van wedstrijden en/of spelen bij de verkoop van haar diensten, dan zullen deze wedstrijden en/of spelen duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en deelnemersvoorwaarden duidelijk en ondubbelzinnig worden vermeld.

4.4 Voor het verzenden van e-mail met informatie over haar diensten gebruikt Nieuwsbank geen adressen die afkomstig zijn van derden of van adressanten die hebben aangegeven op een relatie met Nieuwsbank geen prijs te stellen.

4.5 E-mail van Nieuwsbank is altijd voorzien van een geldig reply adres dat een geadresseerde ook kan gebruiken om zijn relatie met Nieuwsbank te beŽindigen of zijn wens daartoe kenbaar te maken.

5. Privacy

5.1 Goede privacyzorg is een essentieel onderdeel van het Nieuwsbank relatiebeheer. Nieuwsbank zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.

5.2 Nieuwsbank verzamelt en bewaart geen gegevens van klanten wanneer die niet relevant zijn ter verzekering van de kwalitateit van haar dienstverlening of ter voorkoming van misbruik door klanten of anderen.

5.3 Alle persoonlijke gegevens over klanten en hun interesses worden als vertrouwelijk beschouwd.

5.4 Persvoorlichters of andere klanten krijgen alleen kwantitatieve informatie over het aantal bij Nieuwsbank bekende gebruikers van hun persbericht, tenzij Nieuwsbank klanten zelf uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het communiceren van hun naam en (bepaalde) contactgegevens.

5.5 Nieuwsbank geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens van klanten wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

5.6 Nieuwsbank neemt passende maatregelen ter beveiliging van de door haar bewaarde persoonsgegevens van klanten en potentiele klanten.

5.7 Klanten, ex-klanten en potentiele klanten kunnen inzage vragen in de persoonsgegevens die Nieuwsbank over hen bewaart en verlangen dat deze gegevens worden verwijderd of aangepast.

5.8 Het vorige artikel is niet van toepassing op hetgeen gepubliceerd is in persberichten op de Nieuwsbank website. Wel zal Nieuwsbank gevolg geven aan een verzoek persoonsgegevens in persberichten ter bescherming van de privacy van de betrokkene, voor het publiek ontoegankelijk te maken.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1 Persoonsgegevens en informatie die door klanten als vertrouwelijk is aangemerkt zal door Nieuwsbank niet ter beschikking van derden worden gesteld en naar behoren worden beveiligd tegen ongelimiteerde inzage van buitenaf.

6.2 Het Nieuwsbank personeel heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie over klanten, potentiele klanten of voormalige klanten.

6.3 Als vertrouwelijke informatie wordt ook beschouwd de informatie die klanten geven ter vaststelling van hun trefwoordenprofiel alsmede het trefwoordenprofiel zelf.

6.4 Vertrouwelijke informatie wordt beschermd door middel van toegangscodes en wachtwoorden voor zover ze on line ter beschikking van de klant moet worden gesteld. Nieuwsbank wijst klanten steeds op de noodzaak hun wachtwoorden zorgvuldig te kiezen en te beheren.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Nieuwsbank wenst de intellectuele eigendomsrechten op door haar verzamelde berichten zo goed mogelijk te respecteren ervan uitgaande dat persvoorlichters persberichten verspreiden vrij van rechten met het oogmerk deze berichten onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden.

7.2 Wanneer rechthebbenden zich beroepen op enig eigendomsrecht op door Nieuwsbank verzameld en/of verspreid materiaal dan zal Nieuwsbank zich naar vermogen ervoor inspannen dat de claim, wanneer redelijk, niet alleen door haar wordt gehonoreerd maar ook kenbaar wordt gemaakt aan klanten waaraan dit materiaal reeds werd verstrekt.
 
 
Voorpagina / / Persberichten lezen / / Persbericht plaatsen / / Wie-is-Wie

Abonneren -- Over Nieuwsbank -- Privacy Policy -- Uw reactie