Provincie Groningen


Groningen, 20 mei 1999 Persbericht nr. 120

Provincie zet eigen middelen in; verzorgingshuizen mogen kiezen:

f 1,1 miljoen voor extra uren, opleiding of kwaliteit in zorg

Gedeputeerde Staten hebben besloten ƒ 1.172.500,- beschikbaar te stellen uit de provinciale middelen voor projectvoorstellen van de Vereniging Zorginstellingen Noord Nederland (VEZONN). Het College heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om de verzorgingshuizen ook de mogelijkheid te bieden om de subsidie in te zetten voor extra directe zorguren. De projectvoorstellen zijn door de VEZONN ontwikkeld, in samenwerking met de Vereniging Hoofden Verzorging Noord Nederland en de 67 verzorgingshuizen in Groningen. Ze richten zich op het opleiden van personeel en het verbeteren van de kwaliteit in de verzorgingshuizen van Groningen.

Extra uren

De meeste verzorgingshuizen hebben de afgelopen jaren hun geld voornamelijk ingezet voor de directe zorgverlening. Ondanks behoefte aan scholing van personeel en het verbeteren van de kwaliteit in de zorg, ligt de prioriteit bij vele verzorgingshuizen nog steeds bij het aanbieden van directe zorg, zo bleek uit gesprekken met de VEZONN. Gedeputeerde Staten biedt de verzorgingshuizen met dit voorstel de mogelijkheid om de subsidie in te zetten van extra zorguren. Bij een totaal bedrag van 1.172.500,- betekent de subsidie tussen de 25.000 en 30.000 extra zorguren in Groningen.

Praktijkopleiding

Dit eenjarige project richt zich vooral op bij- en nascholing van het verzorgende personeel en op het scheppen van stageplaatsen voor leerlingen van verzorgingsopleidingen. Bij dit laatste wordt tevens aandacht besteed aan de opleiding die nodig is voor stagebegeleiders en het ontwikkelen van een goed leerklimaat. Het doel van het plan is om het opleidings- en vaardigheidsniveau van het personeel van de instellingen goed aan te laten sluiten op ontwikkelingen als een toenemende zorgzwaarte en steeds hoger gestelde eisen aan de zorg.

Kwaliteit

In dit eenjarige project wordt op een praktische manier gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Men kan hierbij denken aan het betrekken van cliëntorganisaties of familieraden bij het ontwikkelen van nieuw beleid in de verzorgingshuizen om de tevredenheid van de bewoners te verhogen. Een ander voorbeeld is het toetsen van de Arbo-wet om het werkklimaat van het personeel te verbeteren.

Waarnaar de voorkeur van de verzorgingshuizen ook toe gaat, alle 67 verzorgingshuizen van Groningen kunnen rekenen op een bijdrage van ƒ 17.500,-. Het geld komt bovenop de bijdrage die de huizen krijgen van het Ministerie van VWS.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers tel. 050 - 316 41 39.

Deel: ' 1,1 miljoen extra voor verzorgingshuizen Groningen '
Lees ook