Gemeente Breda

19-09-2001


1,2 miljoen extra voor bouw poppodium Mezz
Voor de bouw van poppodium Mezz is 1,2 miljoen gulden extra nodig. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve van het meerjaren investeringsplan. Hierin houdt het college altijd rekening met onvoorziene kosten voor risicovolle projecten.
De rapportage over de voortgang van het bouwproces gaat nader op de onvoorziene kosten in. Het college presenteerde deze rapportage deze week samen met een rapportage over de exploitatie. Hierin wordt de stand van zaken in de exploitatieopzet geschetst en worden nogmaals de beleidsuitgangspunten weergegeven.

Het bouwproces
De contouren van het nieuwe poppodium Mezz worden steeds zichtbaarder. De rapportage over de voortgang van het bouwproces komt dan ook op het moment dat er inzicht bestaat in de praktische uitvoerbaarheid van het unieke ontwerp. Nu er een reëel beeld bestaat van de bouwtechnische risicos van het complexe bouwwerk, is er ook zicht op de meerkosten die deze risicos met zich meebrengen. De extra kosten hebben onder andere betrekking op de uitvoering van de ingewikkelde dubbele schelpconstructie, de gedeeltelijk ondergrondse fietsenkelder, sloopwerk in het bestaande gebouw en de verwijdering van extra asbest, tariefsverhoging van nutsvoorzieningen en aanpassing van de brandweervoorzieningen.
Daarnaast hebben vertragingen in het bouwproces geleid tot extra kosten voor project- en procesmanagement, indexering van de bouwsom en het meerwerk en juridische procedures.

De exploitatie
De bouw van Mezz vordert volgens plan. De verwachting is dat het poppodium begin april 2002 haar deuren opent. In voorbereiding daarop zijn de stichting Mezz en de gemeente Breda in gesprek over de exploitatieopzet. De gemeente draagt jaarlijks maximaal 562.500 gulden (prijspeil 1997) bij aan de exploitatie. Deze subsidie is uitsluitend voor de culturele programmering. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van commerciële activiteiten en de horeca ligt volledig bij de stichting Mezz.

Voor de exploitatieopzet is een aantal beleidsuitgangspunten van belang. Zo is een zuiver café niet toegestaan, maar een horecagedeelte dat past bij de functie van het poppodium wel. De sluitingstijden uit de Drank- en Horecaverordening Breda 1997 gelden. Dit betekent dat een nachtvergunning niet tot de mogelijkheden behoort. Verder dient het poppodium zich te houden aan de geluidsnormen uit de wet Milieubeheer.

Op dit moment heeft de stichting Mezz een voorstel gedaan voor een ambitieuze exploitatieopzet met een voorstel voor een sterk geprofessionaliseerde organisatie. Deze opzet is kostenverhogend ten opzichte van eerdere ramingen. De gemeente wil nu met de stichting Mezz kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen, binnen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond.

De verwachting is dat de stichting Mezz eind oktober een bedrijfsplan aan de gemeente kan voorleggen waarin rekening is gehouden met de uitgangspunten.

Breda, 19 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' 1,2 miljoen extra voor bouw poppodium Mezz in Breda '
Lees ook