Provincie Limburg

GS stellen Fl 1,4 miljoen beschikbaar voor raamplan arbeidsmarkt zorgsector


92/99

Maastricht, 17 juni 1999

GS STELLEN F 1,4 MILJOEN BESCHIKBAAR VOOR RAAMPLAN ARBEIDSMARKT ZORGSECTOR

Gedeputeerde Staten hebben voor de uitvoering van het Raamplan Arbeidsmarkt Zorgsector subsidies ter beschikking gesteld aan de Provinciale Zorgfederatie Limburg (f 858.206,--) en de Arbeidsvoorziening Limburg (f 541.000,--).
De betrokken partijen dragen zelf f 1.109.200,-- bij.

Het Raamplan sluit nauw aan op activiteiten die de afgelopen jaren met name door Provinciale Zorgfederatie en Vereniging van Woonzorgorganisaties Limburg op gang zijn gebracht. Het is daardoor vooral een verdere verdieping en verbreding van een aantal projecten die in samenhang moeten leiden tot een sluitende aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector. Van groot belang is dat thans ook de verzorgingshuizen (voor ouderen) betrokken zijn in de gezamenlijke aanpak die de overige instellingen op het terrein van de gezondheidszorg reeds hadden ontwikkeld. Hiermee is bereikt dat de gehele zorgsector betrokken is bij het Raamplan.

Het Raamplan omvat een zestal deelprojecten die in samenhang worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen.
* Arbeidsmarktonderzoek en -beleid (Regiomarge) Het jaarlijks uitvoeren van een arbeidmarktonderzoek om trendmatig inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte voor verplegend en verzorgend personeel in de komende jaren. Op basis van het onderzoek wordt een regionale/sectorale beleidsmatige aanpak ontwikkeld om zorg te dragen voor een evenwichtige arbeidsmarkt.


* Imagoverbetering
De commissie imagoverbetering Gezondheidszorg Limburg heeft ten doel activiteiten te initiëren en te cordineren die een positieve beeldvorming van de sector bevorderen. Kernactiviteit is het jaarlijks uitvoeren van een imagocampagne, afgestemd op de arbeidsmarktsituatie.


* Transferpunt voor de Limburgse zorgsector (InterMediCare) Het transferpunt biedt een gestructureerde bemiddelingsactiviteit, die gericht is op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van personeel in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt steun gegeven aan het externe mobiliteitsbeleid van werkgevers in de zorgsector.


* Afstemming zorgsector - voortgezet onderwijs Voor de afstemming is een contactgroep geformeerd die tot taak heeft het structureren en optimaliseren van de informatievoorziening tussen de zorgsector (zorginstellingen en opleidingsscholen) en voortgezet onderwijs (decanen en leerlingen).


* Afstemming onderwijs - arbeidsmarkt
Hiertoe zijn provinciale en regionale overlegplatforms opgericht. Daarnaast wordt een aantal concrete (bij-)scholingsprogramma's ontwikkeld die gericht zijn op instroom van specifieke doelgroepen in de zorgsector.


* Tripartite Sectoraal Overleg gezondheidszorg Limburg (TSOg)/ Sectoraal Overleg Ouderenzorg (SOO)
In dit overleg van werkgevers, werknemers en Arbeidsvoorziening, waaraan de provincie als adviseur deelneemt, wordt in brede zin gewerkt aan het scheppen van werkgelegenheid van doelgroepen, ter voorkoming van personeelsvoorzieningsproblemen in de zorgsector. TSOg en SOO zullen samengaan in een bipartite overleg van werkgevers en werknemers (met provincie en arbeidsvoorziening als adviseurs) voor de hele zorgsector.

Zowel de provinciale zorgfederatie als de regionale arbeidsvoorziening zijn reeds bezig met de uitvoering van het Raamplan. Naar verwachting zal er einde jaar 2000 een structureel kader zijn gerealiseerd voor de uitvoering van met regelmaat terugkerende projecten ter verbetering van de arbeidsmarkt van de zorgsector.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het Raamplan gekenmerkt wordt door een integrale benadering, samenwerking en de ontwikkeling van structurele instrumenten. Daarnaast heeft het Raamplan een vernieuwend karakter en leveren de betrokken partners een substantiële financiële bijdrage. Aan de toekenning van de subsidie verbinden GS wel de voorwaarde dat alle betrokken partijen betrokken worden bij de uitvoering van het Raamplan.

J. Salet, hoofdgroep Welzijn, telefoon 043 - 389 7435

Deel: ' 1,4 miljoen voor raamplan arbeidsmarkt zorgsector Limburg '
Lees ook