Provincie Overijssel

Zwolle, 31 maart 1999

Prognose lange termijn verkenning Overijssel:

TOT 2020 IN OVERIJSSEL 1.650 HECTARE BEDRIJVENTERREINEN EN 1,5 MILJOEN m2 KANTOORRUIMTE NODIG

Ten gevolge van de te verwachten gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid is er in de periode tot 2020 in de provincie 1.650 hectare aan bedrijventerreinen nodig en 1,5 miljoen m2 aan kantoorruimte. De voorspelling is dat er op termijn met name in Twente een tekort aan bedrijventerreinen zal ontstaan. De plannen rond een regionaal bedrijventerrein in Twente zou in dit tekort kunnen voorzien. De vraag naar kantoorpanden zal zich concentreren in de steden Zwolle, Deventer en Hengelo/Enschede. Verwacht wordt dat de groei van de vraag naar kantoorruimte zich vooral zal richten op de stadsranden en langs de invalswegen van de steden. Dit zijn de belangrijkste bevinden uit het rapport "Economische lange termijn verkenning Overijssel 2020". Het adviesbureau Kolpron uit Rotterdam heeft het rapport in opdracht van Gedeputeerde Staten opgesteld. Het rapport bevat prognoses van de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoorlocaties onder andere op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling.

Gedeputeerde Staten willen de uitkomsten van het onderzoek betrekken bij het opstellen van de strategische plannen (streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan), het programmeringsoverleg bedrijventerreinen Overijssel en bij de herijking van het provinciaal stimuleringsbeleid op economisch gebied. Verder kunnen de bevindingen van het Kolpron-onderzoek ook als basismateriaal dienen voor onderzoek naar de effecten van de verwachte economische groei op achterstandsgroeperingen, mobiliteit, milieu en zuinig ruimtegebruik. Het Kolpron-rapport wordt op 8 april aanstaande besproken in de vergadering van de Sociaal Economische Advies en Consultatiecommissie Overijssel (SEACO) en op 28 april aanstaande in de statencommissie Milieu, Waterstaat en Economie.

Nadere informatie: Remco de Wit, team communicatie, tel. 038-425 23 44

99/57

Deel: ' 1.650 hectare bedrijventerreinen nodig in Overijssel '
Lees ook