MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


19-02-1999
f. 1,7 miljoen voor werkgelegenheidsprojecten in het mkb

Samen met Arbeidsvoorziening en enkele branche-organisaties gaat MKB-Nederland bij wijze van experiment een aantal arbeidsmarktprojecten starten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) voor werklozen. Voor deze proefprojecten is door de Europese Commissie en Arbeidsvoorziening ruim 1,7 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Dit maakt de algemeen directeur van MKB-Nederland, drs A.W.A.M. Broos, vandaag bekend bij de start van Metaal & Techniek personeelsservice in Heerhugowaard.

In een proefproject zet een branche-organisatie samen met een Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) een zogenoemde arbeidspool´ op. Per pool worden tientallen werklozen opgeleid voor vacatures in sectoren die te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Na een initiële opleiding lopen de deelnemers aan de pool drie tot zes maanden stage bij bedrijven in de desbetreffende branche in de regio. Na dit traject komen de opgeleiden in dienst van de pool en worden gedetacheerd bij bedrijven. Via de pool vindt tevens vervolgscholing plaats. Na een jaar loopt het poolcontract van de deelnemer af en wordt hij of zij naar een (vaste) dienstbetrekking bemiddeld.

Met dit proefproject mkb-pools wil MKB-Nederland een bijdrage leveren aan de personeelsvoorziening van een branche op regionaal/lokaal niveau, aldus Broos. Het op flexibele wijze kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel vormt de kern van de projecten. Inmiddels heeft een tiental branches inge-schreven op de projecten. Voordelen van poolvorming zijn onder meer dat er collectief wordt opgeleid, er sprake is van een ondernemersoverstijgende aanpak van de personeelsvoorziening en flexibel kan worden ingeleend door detachering vanuit de pool. De pool vervult met andere woorden gedurende een jaar de rol van werkgever (bijvoorbeeld via een branche-stichting of een uitzendbureau).
De totale doorlooptijd van het proefproject bedraagt, inclusief opstartfase en evaluatie, ongeveer 22 maanden. Het proefproject mkb-pools is een uitvloeisel van de wens van de Europese Commissie om tot een sluitende aanpak´ te komen. Bij de sluitende aanpak ligt het accent op het voorkomen van langdurige werkloosheid. Omdat MKB-Nederland het idee van pools omarmt, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de werkgeversorganisatie voor het mkb gevraagd een projectvoorstel in Brussel in te dienen. De Europese Commissie heeft dit voorstel goedgekeurd en gehonoreerd met een subsidie van ruim 1,7 miljoen gulden.

Deel: ' 1,7 miljoen voor werkgelegenheidsprojecten in het mkb '
Lees ook