Provincie Noord-Holland


8 september 1999

1,81 Miljoen gulden voor herinrichting PEN-eiland en omgeving

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen in een voordracht aan Provinciale Staten voor om 1,81 miljoen gulden uit het FINH (Fonds Investeringen Noord-Holland) te reserveren voor de herinrichting van het PEN-eiland tot recreatie en natuurgebied. Tevens stelt GS voor fl. 49.000,- uit het Fonds Openluchtrecreatie te reserveren voor de aanleg van een deel van het fietspad tussen Amsterdam en Muiden, lopende langs het PEN-eiland.
De herinrichting van het PEN-eiland maakt deel uit van het Plan van Aanpak ROM-IJmeer uit 1996. Het PEN-eiland is een schiereiland, ontstaan bij de bouw van de PEN-elektriciteitscentrale (thans eigendom van de NV UNA) bij Diemen. De grond die vrijkwam bij het graven voor de fundering van de centrale, is in het IJmeer in depot gezet. Het gronddepot (d.i. het PEN-eiland) heeft een omvang van
100 hectare en is gelegen ten noordoosten van de centrale. In verband met de bouw van de nabij te situeren woonwijk IJburg (gemeente Amsterdam) en de sanering en herinrichting van de Diemerzeedijk is het noodzakelijk om in de situatie van het PEN-eiland enige structuur aan te brengen. Door de herinrichting komt straks het eiland minder geïsoleerd te liggen. De woonwijk IJburg komt te liggen op 100 tot 150 meter van het PEN-eiland. Het westelijk deel van het PEN-eiland wordt een bomenrijk gebied met wandelpaden met als functie op natuurbeleving gerichte recreatie. Dit westelijk deel wordt afgeschermd van het oostelijk deel van het PEN-eiland waar ontwikkeling van natuur de voorrang krijgt. Bij dit laatste wordt onder andere gedacht aan een vogelobservatiepunt, een moerasbos met brede rietoevers, waterplanten en het instandhouden en creëren van leefgebied voor de ringslang. De ringslang is vermeld op de lijst van bedreigde diersoorten.
Het zogenaamde werkeiland ten noorden van het PEN-eiland wordt voor recreatie ingericht door middel van aanleg van een kleine ligweide en een aanlegplaats voor boten.
De omgeving van fort Diemerdam wordt opnieuw ingericht waardoor de oude opstelling van het fort wordt geaccentueerd. In het bijzonder gaat het daarbij om verwijdering van beplanting en het herstellen van het schootsveld.
De uitvoering van de herinrichting van het PEN-eiland vindt plaats onder de provincie Noord-Holland.
De statenvoordracht van Gedeputeerde Staten wordt op 23 september
1999 behandeld in de statencommissie Milieu, Water & Groen en op 13 oktober 1999 in de statencommissie Financiën. Daarna volgt behandeling door Provinciale Staten op 8 november 1999. ___________________________________

Inlichtingen: Michel Driessen, tel. (023) 514 34 96

Deel: ' 1,81 miljoen voor herinrichting PEN-eiland en omgeving '
Lees ook