Provincie Gelderland

1 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Vier Gelderse gemeenten kunnen voor vernieuwingssprojecten in hun stedelijk gebied gezamenlijk ruim 1 miljoen euro tegemoet zien van de provincie. Tot maart 2002 konden gemeenten voor de derde keer subsidie aanvragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

De projecten Brede school, gemeente Angerlo Het project betreft de sloop van het huidige schoolgebouw in Giesbeek en de nieuwbouw van een nieuwe, zogenaamde brede school. Dat houdt dat in deze school naast de reguliere onderwijsvoorzieningen ook voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en kinderopgvang worden gehuisvest. GS stellen hiervoor 291.327,- euro beschikbaar omdat deze clustering van voorzieningen bijdraagt aan de leefbaarheid van Giesbeek. Door deze clustering van sociale voorzieningen komen elders in de gemeente gebouwen vrij. GS stellen voor de definitieve subsidietoekenning dan ook als voorwaarde dat de gemeente binnen een jaar, in overleg met de provincie, de herbestemming van de vrijkomende locaties nader uitwerkt.

Locatie Morren, gemeente Didam
De gemeente heeft ISV-subisdie aangevraagd voor het slopen van een bestaande supermarkt, woningen en een voormalige busremisie. Op de vrijkomende locatie worden een bankgebouw, supermarkt, ondergrondse parkeergarage en 18 koopappartementen gebouwd. Dit project draagt volgens GS bij aan de leefbaarheid van Didam en versterkt de winkelvoorziening. Een bezwaar vinden GS de grootschaligheid van het plan ten opzichte van de maat van Didam. Onder voorwaarde dat de gemeente de schaal van de nieuwe bebouwing aanpast aan het bestaande beeld, kennen GS 100.000,- euro toe.

De Wehme, gemeente Vorden
Voor het verbouwen van verzorgingshuis De Wehme, het slopen van 16 bejaardenwoningen en het nieuw bouwen van 42 huurappartementen voor senioren, inclusief een parkeergarage maar daarin ook bergingen voor bewoners, heeft de gemeente een subsidie aanvraag ingediend. Hierdoor kan beter aan de vraag naar woonvoorzieningen voor senioren worden voldaan en neemt bovendien door de bouw van een parkeergarage de parkeerdruk in het woongebied rondom het verzorgingshuis af. Voordat de gemeente met de uitvoering van het project kan starten moet ze onder andere eerst een oplossing vinden voor de zeven bewoners van de huidige seniorenwoningen die hun woning niet willen verlaten. De gemeente Vorden kan dan in ieder geval 55.000,- euro ISV-subsidie tegemoet zien ISV-subsidie tegemoet zien. Dit bedrag kan oplopen tot 215.887,- euro als de gemeente besluit te investeren in het resterende tekort op het project.

Kwaliteitsimpuls waterfront Tolkamer, gemeente Rijnwaarden De gemeente heeft een projectaanvraag ingediend dat drie verschillende plannen omvat nl. de herontwikkeling van zorgcomplex Lobede, de herontwikkeling van een voormalig expeditiegebouw en het toevoegen van hoogbouw langs en op de dijk (Promenadeplan). Het Promenadeplan hebben GS afgewezen, omdat de voorgestelde nieuwbouw te groot is en op bezwaren van zowel bewoners en provincie stuit. Voor de plannen rondom het expeditiegebouw ontbreekt een totaalbeeld, maar wanneer de gemeente dat heeft opgesteld kan ze voor dit deelproject opnieuw een subsidieaanvraag indienen. Het deelproject Lobede voldoet wel aan de subsidievoorwaarden en laat een moderne visie op wonen en zorg zien. Daarvoor hebben GS een subsidie toegekend van 124.180,- euro.

Herkansing
Het plan dat de gemeente Groesbeek voor het centrum heeft laten ontwikkelen is dermate complex en ambitieus dat GS eerst nog met de gemeente overleg wil voeren over nu nog bestaande onzekerheden, zowel over de uitvoering als de financiering van het plan. Aandachtspunt voor GS is dat de voorgestelde stedelijke intensivering in het centrum van Groesbeek geen afbreuk doet aan het bestaande dorpskarakter. De provincie heeft al wel geld voor dit project gereserveerd.

Subsidie
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten gebaseerd zijn op een lange termijn visie en moeten ze meerdere stedelijke vernieuwingsdoelstellingen omvatten. Gedeputeerde Staten hebben zes aanvragen ontvangen, waarvan vier onder een enkel voorbehoud aan de subsidievoorwaarden voldeden. Deze projecten zijn ingediend door de gemeenten Angerlo, Didam, Vorden en Rijnwaarden. GS hebben een projectaanvraag van de gemeente Groesbeek aangehouden en een aanvraag van de gemeente Wijchen afgewezen, omdat die niet aan de gestelde criteria voldeed. Het betreft een voorlopig besluit van GS. De gemeenten worden nog in staat gesteld daarop te reageren. Daarna vindt defintieve toekenning plaats.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst REW, mevr. S. Schendeler, tel. (026) 359 9513 en de afdeling Communicatie, mevr. M. Nijenhuis, tel. (026) 359 9020 .

Deel: ' 1 Miljoen voor stedelijke vernieuwing in Gelderland '
Lees ook