Ministerie van Justitie

Brief Minister Nawijn over asielzoekers op Ameland 7 februari 2003

Aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal
Postbus 20018
25oo EA DEN HAAG Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
www.justitie.nl
Onderdeel directie Vreemdelingenbeleid
Datum 7 februari 2003
Ons kenmerk 5209187/03/DVB
Uw kenmerk 203-015
Onderwerp Asielzoekers op Ameland

Naar aanleiding van het verzoek van het lid de Wit van uw Kamer van 6 februari jl., deel ik u het volgende mee. Als gevolg van het dalend aantal op te vangen asielzoekers en de daaraan gerelateerde verlaging van het opvangbudget is het COA genoodzaakt een deel van het huidige bestand aan opvangaccommodaties af te stoten. Bij de keuze van de te sluiten accommodaties wordt ondermeer gekeken naar de kosten en de kwaliteit van de betreffende voorziening.Op grond van kostenoverwegingen heeft het COA besloten de AVO-lokaties in de gemeente Ameland niet langer te benutten voor de opvang van asielzoekers. Aan de huidige bewoners is vervangende huisvesting geboden.
Ik ben mij ervan bewust dat zich onder de bewoners van de AVO-voorzieningen gezinnen bevinden met schoolgaande kinderen. De geplande overplaatsing naar vervangende huisvesting elders in het land brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze kinderen dienen te worden ingeschreven op een andere school. De toegang tot het onderwijs is gewaarborgd, hetgeen betekent dat de kinderen het schooljaar alsnog kunnen afmaken.
Ik deel de opvatting van het COA, dat in het gelijk is gesteld door de president van de rechtbank in Leeuwarden in zijn uitspraak van 6 februari jl, dat door de overplaatsing de belangen van de kinderen niet zijn geschonden. Om die reden ben ik niet voornemens met het COA in overleg te treden omdat er naar mijn oordeel geen sprake is van een humanitair onverantwoorde situatie.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Deel: ' 100203Brief Minister Nawijn over asielzoekers op Ameland '
Lees ook