Provincie Friesland

Persberichten

GS dragen 11 projecten voor, voor Europese subsidie

Gedeputeerde Staten hebben vandaag de invulling van het Jaarprogramma
1999 5B Programma 1994-1999 besproken. Dit vervolgprogramma, dat Gedeputeerde Staten binnenkort aan het Comité van Toezicht (CvT) zullen voorleggen, bevat 11 projecten. Het Comité wordt gevraagd om een Europese subsidie voor de projecten. Voor vijf projecten hebben Gedeputeerde Staten het voornemen om een bijdrage beschikbaar te stellen uit het Economische Structuur Fonds (ES-fonds; provinciaal geld).

Het betreft de volgende projecten:


* Bedrijfsverzamelgebouw Workum
De gemeente Nijefurd en het plaatselijke bedrijfsleven hebben het plan een bedrijfspand van circa 700 m2 te bouwen. In dit gebouw komen zes bedrijfsunits voor zogeheten 'ambachtelijke' bedrijven.

Totale kosten van het project: 850.000,-

* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van 80.000,- uit het EFRO-budget
* Uit het ES-fonds willen GS een bijdrage beschikbaar stellen van
110.000,-


* Bedrijfsverzamelgebouw Lemmer
In dit gebouw van circa 1200 m2 komt plaats tien units: zes à zeven voor ambachtelijke activiteiten, de overige units zijn bedoeld als kantoorruimte. Het plan is een initiatief van onder andere de gemeente Lemsterland en het plaatselijke bedrijfsleven.

Totale kosten van het project: 1.420.000,-

* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van

100.000,- uit het EFRO-budget

* Uit het ES-fonds willen GS een bijdrage beschikbaar stellen van
150.000,-

* E-commerce in bedrijf
Dit project houdt in dat het "elektronisch zakendoen" onder de aandacht van het bedrijfsleven wordt gebracht. Het project, met een looptijd van twee jaar houdt in:

* het organiseren van twee professionele voorlichtingsbijeenkomsten over e-commerce;

* het doorlichten van bedrijven op belang, mogelijkheden en kansen voor elektronisch zakendoen; vervolgens kan de ondernemer besluiten wel of niet door te gaan met e-commerce;

* ondernemers ondersteunen door middel van onder andere het geven van advies, servicediensten en een training/opleiding.

Totale kosten van het project: 480.300,-

* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van

55.000,- uit het EFRO-budget

* Uit het ES-fonds willen GS een bijdrage beschikbaar stellen van
135.300,-


* Franeker-Zuid
De gemeente Franeker en de Provincie hebben samen een ontwikkelingsvisie opgesteld: Franeker-Zuid. De uitvoering van deze visie bestaat uit drie fasen; de eerste fase houdt in:
* de aanleg van een bedrijventerrein van circa 20 hectare zuidelijk van het van Harinxmakanaal;

* aanleg van een ontsluitingsweg met brug over het van Harinxmakanaal.

Kosten voor de aanleg van de weg en de brug: 20 miljoen
* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van 5 miljoen uit het EFRO-budget

* Uit het ES-fonds willen GS een bijdrage beschikbaar stellen van 8,5 miljoen


* Haalbaarheidsonderzoek Kenniscentrum Leeuwarden Dit centrum is een initiatief van de gezamenlijke HBO-instellingen. Het wordt een centrum waar het bedrijfsleven en instellingen terecht kunnen voor alle vragen op het gebied van training, scholing, toegepast onderzoek en advies. Actuele kennis en deskundigheid worden in het centrum gebundeld en snel toegankelijk gemaakt. De plannen zijn beschreven in "Globaal Masterplan Kenniscampus Leeuwarden".

Kosten voor het houden van een haalbaarheidsonderzoek: 400.000,-
* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van

200.000,-


* Management Melkveehouderijbedrijven
Bij het project "Management Melkveehouderijbedrijven: Kostprijsverlaging ten behoeve van duurzame melkveehouderij" houdt in dat de samenhang tussen jongvee-opfok, veevoeding en productiemanagement, onder de loep genomen wordt. Bij 40 veehouders wordt hiervoor het productieproces en het management doorgelicht en verbeterd. Op basis van de opgedane ervaringen wordt er een cursus opgezet voor andere melkveehouders.

Totale subsidiabele kosten: 1.056.460,-

* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van

200.000,- uit het EOGFL-budget

* Uit het ES-fonds willen GS een bijdrage beschikbaar stellen van
100.000,-

* Recreatievoorziening Opsterland
De gemeente Opsterland heeft een plan gemaakt voor de uitbreiding van de toeristisch-recreatieve sector. Onderdelen in dit plan zijn: aanleg van twee recreatieve fietsverbindingen, uitbreiding van het openluchtmuseum Damshûs in Nij Beets, aanpassing van het Sudergemaal in Nij Beets en de reconstructie van de Overtuinen in Beetsterzwaag.

Totale kosten van het plan: 1.664.000,-

* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van

529.000,- uit het EOGFL-budget


* WCL-programma Zuidwest Fryslân
Zuidwest Fryslân is een van de 11 Waardevolle CultuurLandschappen (WCL) in Nederland. Een WCL-gebied is een landbouwkundig gebied met hoge natuur- en landschapswaarden en een grote cultuurhistorisch betekenis. Hierdoor is een WCL-gebied ook in trek voor recreatief-toeristische doeleinden. Projectvoorstellen voor WCL-gebieden zijn gericht op: de natuur- en landschapswaarden, de grote recreatieve aantrekkelijkheid en duurzame land- en bosbouw. In de WCL-stuurgroep wordt besloten welke projecten voorgedragen zullen worden voor een bijdrage uit het EOGFL-budget. De WCL-projecten worden nu voorgedragen bij het CvT onder voorwaarde dat de stuurgroep haar instemming geeft.

Totale kosten van de WCL-projecten: 3.991.357,-
* Het CvT wordt een bijdrage gevraagd van

1.114.328,- uit het EOGFL-budget

* GS willen een bijdrage van 166.152,- beschikbaar stellen.

Tenslotte worden er twee natuurprojecten voorgedragen aan het Comité van Toezicht. Na beider goedkeuring zal er de keus gemaakt worden, welk project uitgevoerd zal worden. Het gaat om de volgende twee natuurprojecten:


* Realisering Ecologische Hoofdstructuur/Grondverwerving Doel van dit project is het vergroten van de oppervlakte natuurgebied door het verwerven van landbouwgrond. Voor de aankoop van 35 hectare grond, waardoor het totaal op 325 hectare komt. (Bijdrage: uit het EOGFL-budget van 650.000,-).

Herstel natuurwaarden in boezemlanden Sneekermeer en Witte en Zwarte Brekken
Rondom de drie genoemde meren ligt in totaal 600 hectare zogenaamd nat natuurterrein, hiervan zal circa 150 hectare ontpolderd worden. De zogeheten boezemlanden, die in de afgelopen decennia tot polders omgevormd zijn, komen weer 'vrij' te liggen. Door de kades achteruit te leggen kan bij een stijgende waterspiegel de boezem vollopen. De recreatieve (natuur)waarde van het gebied wordt vergroot: meer variatie in de terreinen, minder verdroging en verzuring van de grond waardoor er meer zeldzame dieren en planten zullen voorkomen. (Bijdrage: uit het EOGFL-budget van 650.000,-).

Deel: ' 11 Friese projecten voorgedragen voor Europese subsidie '
Lees ook