Provincie Limburg

Ruim 117 miljoen gulden voor de stedelijke vernieuwing


191/99

Maastricht, 19 november 1999

RUIM 117 MILJOEN GULDEN VOOR DE STEDELIJKE VERNIEUWING

Provinciale Staten stellen in december a.s. het beleidskader stedelijke vernieuwing vast. Gelijk met het beleidskader stellen PS ook de daaraan gekoppelde subsidieregeling vast. Met het nieuwe beleidskader geeft de provincie Limburg inhoud aan een nieuwe wettelijke rol. In totaliteit is voor Limburg f 117 miljoen beschikbaar. Bijna f 60 miljoen wordt rechtstreeks door het Rijk uitgekeerd aan de grotere gemeenten, vallend onder het Grote-Stedenbeleid (GSB). Voor de overige (niet-rechtstreekse) gemeenten moet de provincie de middelen verdelen. Het gaat hier om een bedrag van f 57,2 miljoen voor de komende vijf jaar.

In de loop van het jaar 2000 wordt de Wet Stedelijke Vernieuwing van kracht. Met deze wet, die nu nog de status van ontwerp heeft, wordt een nieuwe subsidie gentroduceerd: het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dit is een bundeling van deels al bestaande rijkssubsidieregelingen. Met het ISV kunnen deze regelingen integraal, zonder schotten, worden toegekend. Zo gaan onder meer het Stads- en dorpsvernieuwingsfonds en de Woninggebonden subsidies op in het fonds. Daarnaast worden er ook middelen toegevoegd voor grootschalig groen en kleinschalige bedrijvigheid, waarmee het integrale karakter van het ISV wordt onderstreept. Hoewel de problematiek zich naar omvang en urgentie zal concentreren in de grotere steden, kan stedelijke vernieuwing ook in kleinere steden en dorpen aan de orde zijn.

In de taakverdeling tussen Rijk, provincie en gemeenten is de provincie verantwoordelijk voor de bovenlokale afstemming en de samenhang met de provinciale kaders, zoals die op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Via het ISV krijgt de provincie de beschikking over een aanvullend instrumentarium en middelen om dit waar te maken. De provincie kan met de regeling de stedelijke vernieuwing op lokaal niveau stimuleren en ondersteunen.

Over het nu door PS vast te stellen beleidskader is uitvoerig van gedachten gewisseld met gemeenten en marktpartijen. Zij worden immers geacht een behoorlijke financiële bijdrage te leveren aan het stedelijke vernieuwingsproces. Met de vaststelling van het beleid wordt vooruitgelopen op de feitelijke invoering van de Wet Stedelijke Vernieuwing. Dit is nodig omdat het Rijk de provincie heeft verzocht v¢¢r 1 januari 2000 aan te geven welke van de niet-rechtstreekse gemeenten, gezien de aard en omvang van hun stedelijke vernieuwingsopgave, een ontwikkelings-


191/99

programma moeten opstellen om in aanmerking te kunnen komen voor een investeringsbudget voor vijf jaar. Deze opgave moet vergezeld gaan van het indicatief budget waarover deze gemeenten dan kunnen beschikken. Deze worden programmagemeenten genoemd. Het ontwikkelingsprogramma moet door de gemeenten voor 1 juli 2000 bij de provincie zijn ingediend. Na goedkeuring van het programma wordt het indicatief budget voor vijf jaar toegekend. Als programmagemeenten worden voorgedragen: Venray, Tegelen, Weert, Roermond, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. De overige gemeenten worden projectgemeenten, die jaarlijks aanspraak kunnen maken op een bijdrage in de ontwikkeling van een of meerdere stedelijke vernieuwingsprojecten.

In het beleidskader zijn provinciale beleidsprioriteiten vastgelegd die onder andere een rol spelen bij de toekenning van ISV-middelen. Het gaat daarbij vooral om:
- de ontwikkeling van stedelijke vitaliteit;
- de herstructurering van de woningvoorraad; en
- het realiseren van een duurzame leefomgeving.

Aan de 'cordinerende' rol van de provincie wordt een extra dimensie toegevoegd door hantering van een beleidsmarge bij de toekenning van de ISV-middelen aan de programmagemeenten. Van de totaal beschikbare middelen voor deze categorie wordt 30% door Gedeputeerde Staten toegekend op basis van beleidsprioritering. De overige 70% worden verdeeld op basis van de rijksverdeelsleutel.

In de voorstellen aan Provinciale Staten is aangegeven dat ruim f 25 miljoen aan indicatieve investeringsbudgetten worden toegekend aan de negen programmagemeenten; bijna f 11 miljoen is beschikbaar voor de te verdelen beleidsmarge, die wordt uitgekeerd na toetsing van de ontwikkelingsprogramma's. Voor de 42 projectgemeenten is ruim f 21 miljoen aan indicatief budget beschikbaar.

Deel: ' 117 miljoen voor stedelijke vernieuwing Limburg '
Lees ook