Provincie Gelderland


Dit jaar al f 12 miljoen voor uitvoering nieuw Gelders Collegeprogramma

28 april 1999

Nr. 99-177

Het nieuwe Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft de eerste stap pen gezet voor de uitvoering van het collegeprogramma 1999 - 2003. Dit jaar al willen GS f 10,5 miljoen (eenmalig) en ongeveer f 1,4 miljoen (structureel) besteden aan nieuw provinciaal beleid. Deze gelden worden onder andere besteed aan werkgelegenheid, jeugdhulpverlening (bureaus Jeugdzorg), monumentenbeleid en openbaar vervoer. GS doen daar voorstel len voor in de aanvulling op de Voorjaarsnota 99, die zij dinsdag 27 april jl. hebben vastgesteld. Provinciale Staten behandelen de Voorjaars nota in de vergadering van 25 mei a.s.

Eenmalig
De grootste bijdragen die GS vanuit de algemene middelen eenmalig beschikbaar willen stellen zijn:

* f 2,5 miljoen voor het creëren van werkgelegenheid (in het kader van de co-financiering Eurowerk)

* f 3,4 miljoen voor de Bureaus Jeugdzorg (als voorfinanciering van rijksmiddelen die nog beschikbaar zullen komen)
* f 1,25 miljoen als extra storting in het Monumentenfonds
* f 1 miljoen als aanvulling op de bijdrage voor de bouw van een businessclub voor de Graafschap

* f 0,45 miljoen voor de instelling van de reconstructieteams
* f 0,3 miljoen voor de aanpak van regionale wateroverlast
* f 0,5 miljoen voor het wegwerken van achterstanden bij bestemmingsplannen

* f 0,25 miljoen voor de versterking van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven

* f 0,15 miljoen voor versterking van de provinciale communicatie

Daarnaast maakt het college binnen de bestaande wegenmiddelen f 1 miljoen vrij voor het z.g. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (projecten voor openbaar vervoer in het landelijk gebied). Uit het sociaal-economisch ont wikkelingsfonds wordt f 0,4 miljoen gehaald voor promotionele activiteiten rond Euro 2000 (Europees Kampioenschap Voetbal, waarvan een deel in Arnhem wordt gespeeld).

Structureel
Daarnaast wil het college structureel gelden vrijmaken om:
* inhoud te geven aan het grote stedenbeleid (f 165.000 in 99, oplo pend naar f 350.000 in 2000)

* uitbreiding van personeel voor openbaar vervoer ( f 0,25 miljoen in 99, oplopend naar f 0,5 miljoen in 2000)
* secretariële- en bestuursondersteuning van het college van Gede puteerde Staten (f 230.000 in 99, oplopend naar f 495.000 in 2000)

Financiering
De extra eenmalige uitgaven worden onder andere gefinancierd uit een mee valler in de rentesfeer (f 5 miljoen), het positieve saldo van de begro ting 99 (ruim f 3 miljoen) en het restant van het rekeningsaldo 98 ( f 1,5 miljoen).
Voor wat de structurele uitgaven betreft wordt verwezen naar het verwachte begrotingsoverschot van ruim f 17,7 miljoen in 2000. Op deze manier hoeven de reserves van ruim f 12 miljoen hier niet voor te worden aangesproken. Volgens GS zou het niet verantwoord zijn deze buffer al bij de aanvang van de nieuwe bestuursperiode aan te spreken.

De aanvulling - in de vorm van een z.g. vervolgvoorstel - op de Voorjaarsnota wordt woensdag 12 mei a.s. besproken in een extra gecombi neerde vergadering van de Statencommissies Algemene Zaken en Middelen. Behandeling in Provinciale Staten vindt dinsdag 25 mei a.s. plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Financieel-Economische Zaken, de heer W. Pardijs, tel. (026) 359 94 02, e-mail: w.pardijs@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' 12 miljoen voor uitvoering nieuw Gelders Collegeprogramma '
Lees ook