Provincie Limburg

Fl. 14 miljoen aan Europese middelen gebruikt voor uniek Limburgs scholingsprogramma voor werknemers in MKB


47/99

Maastricht, 22 maart 1999

f 14 MILJOEN AAN EUROPESE MIDDELEN GEBRUIKT VOOR UNIEK LIMBURGS SCHOLINGSPROGRAMMA VOOR WERKNEMERS IN MKB

De afgelopen twee jaar is in Limburg voor f 14 miljoen (EURO 6,4 miljoen) aan Europese zogeheten ESF-4 middelen gebruikt voor het uitvoeren van een uniek scholingsprogramma. In totaal is ruim f 42 miljoen gulden gebruikt voor de uitvoering van dit opleidingstraject voor lager opgeleide werknemers bij vooral het Midden- en Kleinbedrijf. Er hebben bijna 10.000 werknemers deelgenomen. Zij zijn werkzaam bij in totaal ruim 350 bedrijven, waarvan ongeveer 300 Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Het programma van de provincie Limburg is uniek in Nederland. Het is ook het enige provinciale Europees Structuurfonds 4 (ESF4)- programma dat door het ministerie van SoZaWe is goedgekeurd. De scholingsprojecten waaruit dit programma bestaat zijn uitgevoerd in een groot aantal verschillende bedrijfstakken, zoals metaal, procesindustrie, bouw, installatietechniek, keramische industrie en levensmiddelen- industrie.

Normaliter zijn het met name grote bedrijven die hun personeel bijscholen en dan vooral het middelbaar en hoger opgeleid personeel. De uitvoering van het provinciale scholingsprogramma heeft eraan bijgedragen dat Limburgse MKB-bedrijven hun personeel meer zijn gaan scholen. Bovendien zijn er meer lager opgeleide werknemers gaan deelnemen aan scholingen. Daardoor zijn zij in staat hun werk, waaraan vaak nieuwe of hogere eisen worden gesteld, te blijven doen of beter te gaan doen. Bovendien wordt hiermee de concurrentiekracht van de bedrijven vergroot.

In totaal zijn 31 projecten uitgevoerd; een voorbeeld hiervan is een project in de sector groenvoorziening. Hieraan hebben meer dan 1.000 werknemers deelgenomen van zowél particuliere groenbedrijven als bedrijven uit de Sociale Werkvoorziening. Zij zijn geschoold in veilig werken en kwaliteitszorg. In een ander project zijn ongeveer
700 medewerkers van metaalbedrijven geschoold in diverse vak- technische vaardigheden, zoals lastechnieken, meten of tekening lezen en daarnaast in enkele aspecten van kwaliteitszorg.

Deel: ' 14 miljoen voor limburgs scholingstraject werknemers in MKB '
Lees ook