Logo

Nieuwsbericht

1998 goed jaar voor de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) (9 maart 1999)

Voor De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (NIO), een volledige dochter van De Nationale Investeringsbank N.V., is 1998 positief verlopen. Het afgelopen jaar werd voor een bedrag van NLG720 miljoen aan nieuwe overeenkomsten afgesloten, tegenover NLG780 miljoen in 1997. Het grootste deel van de nieuwe schenkingsovereenkomsten had betrekking op landen in Zuidoost-Azië en Oost-Afrika.

Het aantal afgesloten contracten vertoonde een lichte daling. Deze kan worden toegeschreven aan het feit dat de activiteiten onder de programma's voor Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties (ORET) en voor Milieu en Economische Verzelfstandiging (MILIEV) in 1998 een aanzienlijke daling ten opzichte van 1997 vertoonden. Uit hoofde van beide programma's werd in 1998 voor circa NLG 210 miljoen aan schenkingen gecontracteerd (1997: NLG 319,7 miljoen). Deze daling is deels het gevolg van de vertragingen die zijn ontstaan bij het weer opstarten van deze programma's in 1998, nadat deze medio 1997 waren stopgezet vanwege een verwachte begrotingsoverschrijding.

Voorts werden in 1998 nieuwe leningen afgesloten met Indonesië, Kameroen en Ivoorkust ten behoeve van de consolidatie van verschuldigde rente en/of aflossingen. Ook heeft de overheid besloten de schuldendienst van Honduras en Nicaragua ten dele kwijt te schelden, als bijdrage in het opvangen van de gevolgen van de orkaan Mitch.

Ultimo 1998 bedroeg de leningenportefeuille van de bank NLG 5.377 miljoen, inclusief de leningen waarvoor de middelen rechtstreeks van de overheid zijn verkregen. In de portefeuille zijn circa 350 leningen aan 33 landen opgenomen.

In 1998 werd voor een bedrag van NLG500 miljoen een beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Deze middelen werden ingezet voor de herfinanciering van de portefeuille. In 1999 zal, naar het zich thans laat aanzien, opnieuw een beroep op de kapitaalmarkt worden gedaan.

Jaarlijks wordt de winst- en verliesrekening van de NIO door de Staat aangezuiverd. Dit gebeurt tot een zodanig bedrag dat er na het treffen van een voorziening voor de over het betrokken jaar verschuldigde vennootschapsbelasting, een winst overblijft die bij uitkering als dividend een aanvaardbare vergoeding vormt over het gestorte aandelenkapitaal. Deze vergoeding is gerelateerd aan de kapitaalmarktrente. Voor 1998 werd deze vergoeding bepaald op 5,25%, overeenkomend met een bedrag van NLG 131.250,--.

Op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking wordt verwacht dat de rol van de NIO verder toeneemt. De verdere verzakelijking van ontwikkelingssamenwerking, de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van ontwikkelingslanden ("ownership") alsmede de aangekondigde concentratie van de hulpinspanningen op een kleiner aantal landen bieden voor de NIO additionele mogelijkheden om haar gespecialiseerde taak en functie binnen de ontwikkelingssamenwerking verder uit te bouwen.

(Noot: Het jaarverslag van de NIO over 1998 verschijnt eind april 1999)

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

Deel: ' 1998 goed jaar Investeringsbank Ontwikkelingslanden (NIO) '
Lees ook