Persbericht Amsterdam Exchanges


26 Mar 1999 Jaarverslag: 1998 zeer goed jaar voor Amsterdam Exchanges

Voor Amsterdam Exchanges was 1998 een zeer goed jaar. De resultaten zijn fors gestegen ten opzichte van het al uitstekende jaar 1997. Zowel de AEX-Effectenbeurs als de AEX-Optiebeurs boekte het afgelopen jaar recordomzetten. Mede onder invloed hiervan stegen ook de opbrengsten binnen de andere onderdelen van het bedrijf. De nettowinst is het afgelopen jaar met 47% gestegen tot f 119 miljoen. Hiermee zijn de financiële doelstellingen, zoals verwoord in het in 1997 uitgegeven prospectus, meer dan gerealiseerd. De winst zal, conform het prospectus, in zijn geheel worden uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen.

De stijging van de resultaten is vooral te danken aan de omzetstijging op de markten van Amsterdam Exchanges. De effectieve omzet op de AEX-Effectenbeurs steeg met 26% tot f 2,8 biljoen. Het aantal effectentransacties steeg het afgelopen jaar zelfs met 55% tot 12,4 miljoen. Gemeten naar marktwaarde is Amsterdam Exchanges in het verslagjaar opgeklommen naar de achtste positie op de wereldranglijst van effectenbeurzen. Op de AEX-Optiebeurs werden 64,8 miljoen contracten verhandeld, een stijging van 33% ten opzichte van de recordomzet in 1997.

De daling van de omzetten en de verlaging van de tarieven hebben in de eerste twee maanden tot een lager resultaat geleid vergeleken met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. Hoewel het nu nog te vroeg is om een concrete uitspraak te doen, kunnen de hierboven geschetste ontwikkelingen in combinatie met een blijvend hoog investeringsniveau tot gevolg hebben dat de resultaten over 1999 mogelijk aanzienlijk lager uitkomen dan in het topjaar 1998.

Internationaal beleid
Amsterdam Exchanges voert op diverse terreinen een actief internationaal beleid, gericht op de versterking van haar positie binnen de Europese kapitaalmarkten. Zo is het afgelopen jaar, mede dankzij de grotere aantrekkingskracht van de systemen voor handel en afwikkeling, het aantal buitenlandse partijen op de markten van Amsterdam Exchanges toegenomen tot 60.

Benelux-alliantie succesvol
Amsterdam Exchanges is in 1998 een 'cross-memebership'-overeenkomst aangegaan met de effectenbeurzen van België en Luxemburg. Dit houdt in dat de Benelux-beurzen hun leden en toegelaten instellingen vanaf begin 1999 een rechtstreekse en wederzijdse toegang geven tot elkaars markten. De samenwerking betreft een maximale administratieve vereenvoudiging, een voordelige tarifering en integratie van de netwerken. Inmiddels hebben 35 partijen zich aangemeld voor de Benelux-alliantie. Het betreft 14 partijen uit België, 10 uit Nederland en 11 uit Luxemburg.

Pan-Europees handelsplatform
Amsterdam Exchanges voerde in 1998 gesprekken met vertegenwoordigers van de effectenbeurzen van Londen, Frankfurt, Madrid, Milaan, Zürich, Brussel en Parijs. Deze gesprekken hadden tot doel te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een gezamenlijk handelsplatform voor de top-300 van de Europese aandelen. In de loop van 1999 zullen deze gesprekken in een beslissende fase komen.

Euro.NM voor snelgroeiende ondernemingen
Amsterdam Exchanges behoorde in 1997 tot de initiatiefnemers van Euro.NM, een Europees platform voor snelgroeiende ondernemingen. Deze markt richt zich, evenals de Amerikaanse beurs Nasdaq, met name op jonge bedrijven die in de frontlinie staan van de technologische innovatie. Euro.NM bestond eind 1998 uit de Nieuwe Markt van Amsterdam Exchanges (NMAX), Le Nouveau Marché (Parijs) Die Neuer Markt (Frankfurt) en Euro.NM België (Brussel). De Euro.NM-index steeg in 1998 met 134%. Naar verwachting zullen in de loop van 1999 de beurzen van Kopenhagen, Milaan, Stockholm en Zürich zich aansluiten bij Euro.NM.

FTSE Eurotop alliantie
De opkomst van pan-Europese aandelenindices is onontkoombaar, gegeven de eenwording van de Europese kapitaalmarkt. Datzelfde geldt voor opties en futures op Europese indices. Amsterdam Exchanges participeert in een samenwerkingsverband met de Britse indexcompiler FTSE International, de Londense futuresbeurs LIFFE en de Amerikaanse beurzen AMEX en NYMEX. De samenwerking houdt in dat dat de participerende beurzen opties en futures op de verschillende FTSE Eurotop indices noteren en gezamenlijk werken aan de promotie en ondersteuning van deze pan-Europese aandelenindices.

Drie nieuwe grootaandeelhouders
Het aantal aandeelhouders met een belang van 5% of meer in het geplaatst kapitaal van Amsterdam Exchanges is in 1998 gestegen van zeven tot tien. Naast de al bestaande grootaandeelhouders ABN AMRO Groep, Fortis Nederland, HAL Investments, Stichting Pensioenfonds HAL, ING Groep, Rabobank Nederland en de Stichting Nationale Nederlanden Pensioenfonds gezamenlijk met de Stichting Pensieonfonds ING Bank hebben in 1998 ook Cross Options Beheer B.V., Delta Holding Amsterdam en Van der Moolen Holding een belang van meer dan 5% verworven.

Euroconversie succesvol afgesloten
Voor Amsterdam Exchanges was 1998 het laatste jaar waarin de notering en de verhandeling van vermogenstitels geschiedde in guldens. Vanaf 4 januari 1999 handelen wij in euro's. De introductie van de euro in het financiële verkeer heeft de integratie van de Europese kapitaalmarkten weer een stap dichterbij gebracht en is daarmee van grote invloed op de concurrentiepositie van Amsterdam Exchanges. De in 1997 genomen maatregelen zoals de fusie en het loslaten van de verenigingsstructuur hebben Amsterdam Exchanges in staat gesteld in een versneld tempo beslissingen te nemen ten aanzien van het veranderingsproces. Deze beslissingen hebben geleid tot een een goede uitgangspositie binnen het Europese krachtenveld.

Voorbereid op millenium
Sinds 1996 wordt binnen de bedrijven die thans Amsterdam Exchanges vormen actief gewerkt aan het milleniumprobleem. Na een inventarisatie en een analyse van het probleem en een bepaling van de strategie, zijn in het tweede en derde kwartaal van het afgelopen jaar de geautomatiseerde systemen jaar 2000-gereed gemaakt. Daarna is begonnen met het testen van de systemen. Voor deze testen maken Amsterdam Exchanges en de bij haar aangesloten en toegelaten instellingen voornamelijk gebruik van een tweede rekencentrum waar een qua functionaliteit volledige kopie is geïnstalleerd van de operationele productiesystemen.

Bijlage: Kerncijfers

 

Kerncijfers in guldens

1998 1997 1996* 1995*

Resultaat in duizenden guldens
Opbrengsten 441.335 332.623 226.837 170.561 Bedrijfsresultaat 171.008 115.622 59.344 30.255

als % van de opbrengsten 38,7% 34,8% 26,2% 17,7%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 119.153 81.644 48.228 25.307

als % van de opbrengsten 27,0% 24,5% 21,3% 14,8%

Vermogen in duizenden guldens
Balanstotaal 430.582 352.123 298.012 250.958 Eigen vermogen 100.000 100.000 100.000 121.139 als % van het balanstotaal 23,2% 28,4% 33,6% 48,3%

Gegevens per aandeel in guldens
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 1.191,53 816,44 482,28 253,07

Nettoresultaat 1.185,78 810,66 192,95 77,44

Eigen vermogen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.211,3 9

Omzet secundaire markt in miljarden guldens

Omzet aandelen 1.622 1.112 647 399 Omzet Nederlandse staatsleningen 1.029 977 1.195 866 Omzet overige obligaties 141 125 125 97 Totaalomzet 2.792 2.214 1.967 1.362 Gemiddelde dagomzet aandelen 6,39 4,4 2,56 1,58

Primaire markt in miljarden guldens Koerswaarde (certificaten van) aandelen in
binnenlandse ondernemingen 1.326 1.114 789 571 Marktwaarde openbare emissies (certificaten van)
aandelen in binnenlandse ondernemingen 12,8 10,2 12,3 9,8 Marktwaarde onderhandse emissies (certificaten van) aandelen in binnenlandse ondernemingen 46 21,4 12,2 8,6 Marktwaarde emissies (certificaten van) aandelen in binnenlandse beleggingsinstellingen 17 13,7 10,3 6,4 Nominale waarde genoteerde obligaties 641 597 534 469 Nominale waarde emissies van obligaties 118 75 87 91


* De kerncijfers over de jaren 1995 en 1996 zijn de pro forma cijfers van Amste rdam Exchanges zoals opgenomen in de prospecten d.d. 20 februari 1997.

Kerncijfers
1998 1997 1996* 1995*

Personeel
Gemiddeld per jaar 538 491 454 449

Indices in punten, ultimo jaar
AEX-index 1.186,38 913,67 648,24 485,35

Amsterdam Midkap-index 1.424,93 1.302,67 937,99 574,62

Dutch Top 5 index 1.644,38 1.608,49 1.024,24 810,77

FTSE Eurotop 100 index 2.722,82 2.300,59 1.613,51 1.344,01

Omzet afgeleide markt in duizenden contracten

Omzet opties 61.263 46.032 26.853 15.838 Omzet financiële futures 3.507 2.640 1.562 1.091 Omzet agrarische opties 16 Ð Ð Ð Omzet agrarische futures 161 136 128 199 Omzet warrants 168 136 134 40 Totaalomzet 65.115 48.944 28.677 17.168 Dagelijks gemiddelde 257 194 113 67

Uitgeoefende opties 4.281 2.978 1.945 1.343 Uitgeoefende futures 155 74 48 32

in miljoenen guldens
Waarde omzet opties 164.020 56.379 19.307 8.922 Waarde uitgeoefende opties 89.936 65.591 34.949 19.049 Waarde uitgeoefende futures 33.679 12.562 5.622 3.084

Genoteerde aandelenfondsen in aantallen Binnenlandse ondernemingen 317 248 217 217 Binnenlandse beleggingsinstellingen 257 190 164 170 Buitenlandse ondernemingen 199 195 215 216 Buitenlandse beleggingsinstellingen 27 18 22 22 Totaal 800 651 618 625


* De kerncijfers over de jaren 1995 en 1996 zijn de pro forma cijfers van Amste rdam Exchanges zoals opgenomen in de prospecten d.d. 20 februari 1997.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' 1998 zeer goed jaar voor Amsterdam Exchanges '
Lees ook