expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: 1e Ministersconferentie te Namen


1E MAASMINISTERSCONFERENTIE OP 19 MAART 1999 TE NAMEN

Vandaag vond in Namen de eerste Ministeriële Conferentie van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas (ICBM) plaats. De Conferentie werd voorgezeten door de heer Guy LUTGEN, Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw van het Waals Gewest. Aan de Conferentie namen verder deel: . voor Frankrijk: de Heer Pierre ROUSSEL, vertegenwoordiger van Mevrouw de Minister Dominique VOYNET,
. voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Heer J.M. MARY, vertegenwoordiger van de Heer Minister Didier GOSUIN, . voor het Vlaams Gewest: de Heer Frank VAN SEVENCOTEN, vertegenwoordiger van de Heer Minister Theo KELCHTERMANS, . voor Nederland: Mevrouw de Staatssecretaris Monique de VRIES. Aan de Conferentie namen voorts deel de Heer Dominique MOYEN, voorzitter van de ICBM, alsmede waarnemers van het Groothertogdom Luxemburg, de Europese Commissie, de Internationale Moezel/Saarcommissie en van de Internationale Scheldecommissie.

In de Conferentie werd de balans opgemaakt met betrekking tot het Verdrag inzake de Bescherming van de Maas, de stand van zaken bij de werkzaamheden van de werkgroepen van de ICBM en bij de uitvoering van het Actieprogramma > (zie bijlagen bij dit persbericht).

In de Conferentie werden voorts de strategische waterbeheersplannen van elk der Partijen gepresenteerd.

Bovendien hebben de Ministers het onderwerp voor de Europese Kaderrichtlijn Water besproken.

De besluiten van deze Ministeriële Conferentie over de Bescherming van de Maas werden vastgelegd in de Ministeriële Verklaring van Namen (bijlage).
Zij hebben betrekking op de Kaderrichtlijnen, het hoogwaterbeheer, het grondwater, de deelname van Duitsland en Luxemburg aan het werk van de ICBM en tenslotte de betrekkingen tussen de ICBM en de NGO.s (niet gouvernementele organisaties) die werkzaam zijn op gebieden die verband houden met de taken van de ICBM.

Inlichtingen verkrijgbaar bij:
Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas (ICBM)
0032-(0)4-340 11 40

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Hans Scholten, 06 - 53379481


-BIJLAGE-

MINISTERIELE VERKLARING VAN NAMEN

(19 maart 1999)

De voor de bescherming van de kwaliteit van de Maas verantwoordelijke ministers van Frankrijk, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en Nederland hebben op 19 maart 1999 in relatie met de Wereldwaterdag van 22 maart 1999 te Namen hun eerste Ministersconferentie over de bescherming van de Maas gehouden.

Daarbij hebben zij hun bereidheid bevestigd om in het kader van het internationale Verdrag van Charleville-Mézières en in goede nabuurschap samen te blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Maas.

Zo zullen zij, elk voor zich, ernaar streven een integraal beheer van het Maasstroomgebied tot stand te brengen en zullen zij hun krachten bundelen om de gezamenlijke voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de Maas en haar stroomgebied te bewerkstelligen.

In de eerste plaatse hebben zij vastgesteld dat in elk land een gewest afzonderlijk zowel op het wetgevende en financiële als op het uitvoerende vlak aanzienlijke inspanningen worden geleverd om de waterverontreiniging terug te dringen; zo konden reeds positieve resultaten ten aanzien van de kwaliteit van het Maaswater worden geconstateerd.

De Ministers spreken hun waardering uit over de vaststelling van het Actieprogramma > dat op de plenaire vergadering van 10 maart 1999 werd goedgekeurd, alsmede over de start van de concrete uitvoering ervan en over activiteiten die reeds zijn afgerond. Zij wijzen in het bijzonder op de volgende punten:

. dankzij het homogeen meetnet van de Maas, dat zich over heel de loop van de rivier uitstrekt, wordt de waterkwaliteit door de vijf Partijen samen permanent gemonitord en geëvalueerd;
. het Internationaal Waarschuwings- en Alarmsysteem > is inmiddels operationeel en stelt iedere partij in staat bij ongevallen of calamiteiten sneller in te grijpen;
. de Partijen wisselen hun ervaringen uit omtrent de kwaliteitsaspecten, de verontreinigingsbronnen, de zuiveringsmaatregelen en de beste beschikbare technologieën. . bovendien heeft de aanpak van de waterbodemproblematiek tot een concreet voorstel van een omvangrijk LIFE-project geleid.

Zij bevestigen de specifieke doelstelling voor de eerste fase van het Actieprogramma met betrekking tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de Maas, zowel fysisch-chemisch als ecologisch.

De ministers stellen met voldoening vast dat de verschillende Partijen, elk voor zich, de onderdelen van het Actieprogramma > reeds in hun beleid inzake waterbeheer hebben opgenomen.

De Commissie zal in het jaar 2000 een tussenrapportage uitbrengen over de vorderingen van de eerste fase en de voorbereiding van de tweede fase van het Actieprogramma met het oog op een eventuele bijstellling van dit programma.

Zij roepen de delegaties op om de belasting van de Maas vanuit de diffuse bronnen te evalueren met het oog op een vermindering van de belasting door middel van gezamenlijke acties.

In 2003 zal de Commissie een eindevaluatierapport opmaken, onder meer met betrekking tot het OSPARCOM-Verdrag, zoals voorzien in het Actieprogramma. De Partijen zullen gezamenlijke streefdoelen voor de Maas vaststellen, die tegen 2010 moeten zijn gerealiseerd. Hierbij baseren ze zich in het bijzonder op de resultaten van de werkzaamheden die de terugkeer van de zalm in de Maas als perspectief hebben.

Binnenkort zal een ICBM-Internetsite worden geopend, om het publiek op de hoogte houden van de werkzaamheden van de ICBM.

...

Met inachtneming van de leidende beginselen die in de huidige tekst van het ontwerp van de Europese Richtlijn inzake het >zijn vervat, onderstrepen de Ministers het belang van deze ontwerprichtlijn voor het Maasstroomgebied en de ICBM en dragen de ICBM op om de implicaties van deze ontwerprichtlijn op het niveau van het Maasstroomgebied te bestuderen.

...

Gezien de relaties tussen het beheer van de ecologische waarden en het hoogwaterbeheer van de Maas, achten de Ministers het noodzakelijk dat er een nauwe samenwerking komt tussen de ICBM en de transnationale Werkgroep >, uitgesproken in de Verklaring van Namur van 8 april 1998 van de Ministers belast met de bescherming tegen hoogwater in Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen en Nederland, onder meer door de zoveel mogelijk gezamenlijke uitvoering van acties en studies die zich in het raakvlak van de respectieve mandaten van de ICBM en de WHM bevinden.

...

De ministers dragen de ICBM op de implicaties van de eventuele coördinatie te onderzoeken met betrekking tot de bescherming van het grensoverschrijdend grondwater.

...

De Ministers nodigen de Bondsrepubliek Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg uit om hun samenwerking met de ICBM te versterken door actieve deelname in het werk van de plenaire vergadering, de werkgroepen en de subgroepen van deze Commissie.

...

Afgezien van het feit dat vertegenwoordigers van NGO.s thans reeds als leden van bepaalde delegaties aan de werkzaamheden van de ICBM deelnemen, onderstrepen de Ministers tot slot het belang van een goede informatie-uitwisseling en goed overleg met de NGO.s die werkzaam zijn op gebieden die verband houden met de taken van de ICBM. Zij stellen vast dat ingevolge de huidige bepalingen van het Verdrag het statuut van waarnemer niet aan betrokken NGO.s kan worden verleend.
Zij besluiten deze NGO.s uit te nodigen, met raadgevende stem, deel te nemen aan de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen van de ICBM voor wat betreft de onderwerpen die samenhangen met hun activiteiten. Zij dragen de ICBM op, aan de volgende plenaire vergadering de voorwaarden en de praktische modaliteiten van deze deelneming voor te stellen.

...

Deel: ' 1e Ministersconferentie te Namen '
Lees ook