expostbus51


MINISTERIE SZW

MIN SZW: 230.000 huishoudens lopen risico

Nr. 99/68
21 april 1999

230.000 huishoudens lopen risico op een problematische schuld

Zo.n 230.000 huishoudens lopen een extra groot risico om in problematische schulden terecht te komen. Het gaat daarbij om huishoudens met een betalingsachterstand van meer dan 2.000 gulden gedurende ministens een jaar. Ook betreft het huishoudens die al te maken hebben met een schuldregeling of met inkomensbeslag en daarbij al dan niet de hulp hebben ingeroepen van een schuldhulpverlener.

De bevindingen staan in het onderzoeksrapport .Problematische schulden: zicht op het onzichtbare. dat is verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het IVA Tilburg. Minister De Vries heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Volgens de minister bevestigt het onderzoek de veronderstelling dat de omvang van de problematiek groot is. Het rapport is voor commentaar voorgelegd aan het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening.

Het onderzoek beoogde niet de precieze omvang van problematische schulden vast te stellen maar hiervan een indicatie te geven. Verder richtte het onderzoek zich op de oplossingen die huishoudens bedenken om uit de schulden te komen. Zo blijkt dat huishoudens pas om hulp vragen als ze zelf geen oplossing meer zien. Huishoudens die uiteindelijk door schuldhulpverlening zijn geholpen, hebben daar echter geen spijt van en zouden in de toekomst eerder hulp inroepen. De onderzoekers concluderen derhalve dat de hulpverlening op zich wel voldoet, maar dat de drempel om hulp aan te vragen waarschijnlijk te hoog ligt. Meer bekendheid en eenvoudiger en snellere procedures zouden effect kunnen hebben.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de aanpak van de schuldenproblematiek. Er zijn verschillende maatregelen ingevoerd zoals de Wet schuldsanering natuurlijke personen (sinds 1-12-1998 in werking) van het ministerie van Justitie. Het gaat hierbij om een wettelijke schuldsaneringsregeling: in een periode van drie jaar worden de schulden grotendeels afgelost. Verder wordt veel belang gehecht aan de stimulering van lokale integrale schuldhulpverlening. Voor de verdere uitwerking van maatregelen verwijst minister De Vries naar de .Voortgangsnotitie armoedebeleid. die binnenkort aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

21 apr 99 14:52

Deel: ' 230.000 huishoudens lopen risico op problematische schuld '
Lees ook