Provincie Overijssel

25.000,- provinciale subsidie voor versterking bedrijventerrein Kampen

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen 25.000,- subsidie beschikbaar voor de duurzame versterking van bedrijventerrein Haatland te Kampen. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van het project dat zich vooral richt op milieumaatregelen, samenwerking, beheer en intensief ruimtegebruik.

Door de komst van het nieuwe bedrijvenpark Rijksweg 50 in Kampen is de verwachting dat een relatief groot aantal bedrijven van Haatland naar het nieuwe terrein zal verhuizen. Dit biedt kansen, maar ook knelpunten voor Haatland, voor wat betreft ruimtelijke inrichting, beter functioneren en beheer. Het project duurzame versterking Haatland haakt hierop in. In de eerste fase van het project moet een masterplan tot stand komen met een overzicht van de huidige situatie, knelpunten, wensen en kansen voor het terrein. Een aantal themas is bij het project van belang. Te denken valt aan milieugebruiksruimte, samenwerking in milieumaatregelen, infrastructuur en voorzieningen. De provincie is al sinds 1996 betrokken bij het revitaliseringsproject op Haatland. Hierbij ging het om de verbetering van de openbare en private ruimte op het terrein (voornamelijk gericht op infrastructuur en ontsluiting). De provincie heeft aan de uitvoering van dit project een bijdrage van 450.000,- gedaan. De resultaten van dit project, dat op dit moment in de afrondende fase is, worden als uitgangspunt gebruikt bij de duurzame versterking van het terrein. Hierbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden om bij de activiteiten van Rijksweg 50 aan te sluiten.

De totale kosten voor de eerste fase van het project bedragen 65.000,-. De provincie neemt 25.000,- voor haar rekening. De gemeente Kampen heeft eveneens 25.000,- beschikbaar gesteld. De Industriële Club Kampen heeft toegezegd voor 5.000,- te participeren. Ook zal zij zich inzetten voor een extra bijdrage van 10.000,- vanuit het bedrijfsleven. Om de overige projectkosten te financieren heeft de gemeente Kampen een subsidieaanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (Novem).

25.000,- provinciale subsidie voor versterking bedrijventerrein Kampen

Gedeputeerde Staten brengen bezoek aan Enschede

Wekelijks verkiezingsprogramma op TV Oost

Overijssel maakt werk van de Statenverkiezingen

Provincie werkt aan nieuwe bestemming leegstaande silos

Overijssel scoort hoogste opkomst

Commissaris tevreden bij opening rijksweg 50

Overijssel start campagne provinciale verkiezingen

Natuurgebieden in Overijssel vergroot en beschermd

Succesvol debat in provinciehuis: hoe tolerant zijn we eigenlijk?

Ruim 150.000 subsidie voor reisopera en objektentheater

Premier Balkenende start bouw Hartcentrum Twente

© 28-01-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' 25.000 euro subsidie voor versterking bedrijventerrein Kampen '
Lees ook