Vlaamse overheid

Op voorstel van minister Paul VAN GREMBERGEN keurde de Vlaamse regering een shortlist goed van stads- vernieuwingsprojecten die kunnen rekenen op cofinan- ciering door de Vlaamse regering.

Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het decreet op de Stadsvernieuwingsprojecten, dat door het Vlaams parlement werd goedgekeurd op 13 maart 2002. De Vlaamse regering heeft daartoe 25 miljoen euro op de begroting ingeschreven voor de (co)financiering van innoverende (PPS-) projecten die de kwaliteit van de leefomgeving in de steden beogen op te krikken, en de gekende stadskankers wegwerken.

Volgens het decreet komen enkel vernieuwende en multifunctionele projecten in aanmerking, die structurele ingrepen en zichtbare veranderingen teweeg brengen in verkommerde stadswijken. De projecten moeten kaderen in een strategisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van het betrokken stadsdeel, en tot stand worden gebracht in samenwerking met - en met financiële inbreng van - de particuliere sector.

In totaal hebben 31 steden 43 projecten ingediend. Na grondig onderzoek en rekening houdend met de adviezen van de betrokken administraties heeft een expertenjury een voorstel uitgewerkt.

Na bespreking in de Vlaamse regering werd beslist om het voorstel van de expertenjury integraal te volgen. De beslissing van de Vlaamse regering bestaat derhalve uit volgende drie componenten.

1. Negen projecten werden geselecteerd voor betoelaging:

Stad en projecttitel Indicatief bedrag (in euro)

- Sint-Niklaas: Stationsomgeving 2.000.000
- Leuven: Ontwikkelen van de 4.500.000 Centrale Werkplaatsen tot
stedelijk woongebied

- Gent: Zuurstof voor de 4.200.000 Brugse Poort

- Kortrijk: Buda-eiland 3.000.000 kunsteneiland

- Eeklo: Stassano en de Melkweg 700.000
- Brugge: De Nieuwe Molens 800.000
- Vilvoorde: Watersite 2.600.000
- Hasselt: Stationsomgeving 3.000.000
- Antwerpen: Inrichting 3.000.000 buitenruimte Museum aan de Stroom

De betrokken stadsbesturen wordt nu gevraagd om binnen de zes maanden een volledig en gedetailleerd dossier in te dienen, met inbegrip van de sluitende garanties van de betrokkenheid van de particuliere sector.

De genoemde bedragen in de tabel zijn slechts indicatief. Het gaat niet om een definitieve subsidiebelofte. De cijfers geven wel een grootte-orde van de Vlaamse regeringsbijdrage weer, op grond waarvan de stadsbesturen hun onderhandelingen met de private sector kunnen finaliseren.

2. Er werden twee "reserveprojecten" geselecteerd.

Stad en project Indicatief bedrag (in euro)

- Antwerpen: Het Schipperskwartier 3.000.000
- Gent: De Nieuwe Voorhaven 2.500.000
Gelet op het beschikbare budget komen deze projecten slechts in aanmerking indien Antwerpen of Gent hun project uit de shortlist niet volledig rond zouden krijgen.

3. Acht steden krijgen een subsidie om hun ingezonden projecten, die door de jury als erg beloftevol worden beoordeeld, scherper te definiëren en beter uit te werken, of nieuwe projecten uit te werken en dit met het oog op een nieuwe oproep die de Vlaamse regering volgend jaar wil lanceren. Het gaat om de steden Sint-Truiden, Aarschot, Oudenaarde, Aalst, Halle, Tongeren, Ronse en Tienen.

Vermits alleen projecten in aanmerking kwamen, waarin ook de particuliere sector financieel investeert, is het geraamde globale investeringsvolume aanzienlijk. Indien de negen projecten uit de shortlist worden uitgevoerd, wordt tussen dit en enkele jaren via PPS-formules meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de Vlaamse stadskernen.
Daarmee wordt enerzijds een expliciet engagement uit het Vlaams regeerakkoord ten uitvoer gebracht. Maar tegelijk kunnen investeringsbeslissingen van deze omvang ook de nodige zuurstof geven aan de betrokken economische sectoren, en mag een gunstig effect worden verwacht op de tewerkstelling in Vlaanderen.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel.02 553 23 11 e-mail: persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be


---

Deel: ' 25 Miljoen euro voor stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen '
Lees ook