Ministerie van Justitie

Brief minister Nawijn over moties CDA/LPF inzake discretionaire bevoegdheid
26 februari 2003

Zoals ik Uw Kamer heb toegezegd, bericht ik u (in het licht van de uitslag van de bespreking in de Ministerraad van 21 februari 2003) over de moties van de leden Van Vroonhoven-Kok (CDA) en Varela (LPF) inzake de toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid respectievelijk de discretionaire bevoegdheid voorgesteld op 18 februari 2003 en aangenomen op 20 februari 2003.

Het Kabinet neemt de inhoud van de aangenomen moties zeer serieus.Na eerste bestudering constateert het Kabinet echter, dat de moties enkele minder objectief toetsbare criteria bevatten en op onderdelen met elkaar tegenstrijdig lijken.

Het Kabinet zal zich oriënteren op de implicaties van de aangenomen moties. In het licht daarvan zal ik zo spoedig mogelijk Uw Kamer hierover berichten.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Deel: ' 260203Brief minister Nawijn over moties CDA LPF inzake discretionair.. '
Lees ook