Gemeente Delft

18 augustus 1999
Persbericht 29 Nieuwe arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen

Delft 18 augustus 1999

Delft heeft dit jaar 29 nieuwe gesubsidieerde arbeidsplaatsen te verdelen voor langdurig werklozen. De gemeente verdeelt deze zogeheten ´instroom/doorstroombanen´ (de voormalige Melkertbanen) over diverse sectoren, zoals het onderwijs, stadstoezicht, wijkgericht werken, de sportsector, de zorgsector en kinderopvang.

Delftse bedrijven en instellingen hebben veel belangstelling voor deze I/D-banen. Diverse organisaties hebben inmiddels in totaal 124 van deze arbeidsplaatsen aangevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om twee plaatsen toe te kennen voor het aanstellen van conciërges voor basis-scholen en voortgezet onderwijs. Op het gebied van toezicht kunnen verder drie stadstoezichthouders worden aangesteld. De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren een actief beleid gevoerd om I/D-banen in de sportsector te creëren. Drie sportverenigingen hebben daarom een I/D-baan toegekend gekregen. Het gaat om de functie van verenigingsassistent bij AV'40, Rugbyclub Delft en DHC.

Verder zijn vier plaatsen toegekend aan de Stichting Welzijn Delft voor het aanstellen van een buurthuisbeheerder en drie buurtcontactvrouwen. Daar-naast zijn twee plekken toegewezen aan de Diensten- en Werkwinkel. Ook kunnen twee medewerkers voor het JOS'98-project worden aangesteld. De Stichting Octopus heeft twee plaatsen voor de naschoolse opvang toe-gekend gekregen. Discotheek Delft krijgt een arbeidsplaats. Tot slot is aan de Stichting Vluchtelingenwerk Delft een plaats toegekend voor een tolk.

De zorgsector is bij een uitstek een sector waar banen gecreëerd kunnen worden voor laaggeschoolden. Daarnaast biedt de sector mogelijkheden voor (her)intredende vrouwen. Daarom is besloten om negen banen aan de zorgsector toe te kennen. Delft sluit hierbij ook aan bij het beleid van het ministerie om een groot gedeelte van de I/D-banen ter reserveren voor de zorgsector.

Werkzoekenden die interesse hebben in een van de bovengenoemde functies kunnen contact opnemen met het arbeidsbureau. Telefoon: (015) 269 31 31.

Dit jaar is de maximum beloning van de bestaande instroombanen (Melkertbanen) verhoogd tot 130% van het wettelijk minimumloon. Daarmee passen de banen in de reguliere CAO-schalen van de betrokken sectoren. De gemeente stelt voor een periode van vier jaar met iedere werkgever vast wat de beloningsruimte en de daaraan gekoppelde gemeentelijke subsidie is voor de betrokken werknemer. Dit in relatie met de geldende CAO.

Deel: ' 29 nieuwe arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen in Delft '
Lees ook