Provincie Utrecht


Persbericht
27 januari 1999

Project 'Differentiatie pleegzorg'
370.000 GULDEN SUBSIDIE VOOR PLEEGZORG IN PROVINCIE

GS hebben vandaag besloten om eenmalig 370.000 gulden subsidie te verlenen aan de Utrechtse pleegzorginstelling De Rading. Dit geld is bedoeld om het project Differentiatie Pleegzorg te bekostigen. GS vinden het belangrijk dat de zorg gedifferentieerd kan worden aangeboden, met deze extra subsidie kan dat nu. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de concrete hulpvragen van cliënten. De provinciale bijdrage wordt vrijgemaakt uit de wettelijke reserve jeugdhulpverlening. De Statencommissie Zorg moet nog een advies geven over het voorstel.

Voorbeeldprojecten
Met deze subsidie wordt het mogelijk om een aantal (deel-)projecten uit te voeren. Er komt een uitbreiding van de intensieve observatie van jonge kindern in (pleeg-)gezinsverband. Onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van pleegzorg een goede aanvulling is op de bestaande pleegzorg. Ook wordt er verder gewerkt aan 'weekendpleegzorg'. De behoefte hieraan is al langer bekend, maar deze vorm van zorg paste niet binnen de financieringssystematiek. Ten slotte start een onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden voor een vorm van pleegzorg die een meer preventieve werking zou kunnen hebben. Het gaat dan om gedeeltijke pleegzorg: kinderen worden enkele dagen per week in een pleeggezin ondergebracht. Een dergelijke vorm van zorg zou een functie kunnen hebben bij de aanpak van jeugdproblematiek en de ondersteuning van ouders. (Voor informatie: Sari Klatter actueel@prvutr.nl 030 - 258 20 42)

Deel: ' 370.000 subsidie voor pleegzorg in provincie Utrecht '
Lees ook