Gemeente Tilburg

18-3-2003
40.000,- extra subsidie Juridische EHBO vanaf 2003

De Rechtswinkel heeft voor 2003 een subsidieverzoek ingediend van 273.482,-. Het subsidieverzoek ligt hiermee ruim 100.000,- hoger dan het subsidiebedrag dat de Rechtswinkel in 2002 heeft gekregen. Voordat dit verhoogde subsidieverzoek in behandeling is genomen, heeft de gemeente eerst een onderzoek gehouden naar de functie en samenwerkingsmogelijkheden van de Rechtswinkel binnen het totale aanbod van de (niet-commerciële) juridische dienstverlening in Tilburg. Dit onderzoek is eind november 2002 afgerond. Het college neemt de centrale conclusie van het onderzoek over, namelijk dat behoud van de huidige situatie de beste keus is.

Gezien de onderzoeksresultaten is in december 2002 gestart met subsidiebesprekingen aan de hand van het subsidieverzoek van de Rechtswinkel voor 2003. Met name voor wat betreft het personeelsbeleid, automatisering en documentatie is een inhaalslag noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Rechtswinkel goed kan blijven functioneren. Het college gaat in principe akkoord met een structurele subsidieverhoging van
40.000,- voor de Rechtswinkel. Dit bedrag is 60.000,- lager dan de gevraagde verhoging. De verlaging wordt voor 40.000,- verklaard door bijstelling van een aantal kostenposten aan de hand van normen die voor vergelijkbare instellingen worden gehanteerd (m.n. sociale lasten, scholing). Daarnaast is het college van mening dat gemeente Tilburg niet alleen verantwoordelijk is voor de kostenverhoging en dat de Rechtswinkel 20.000,- op andere wijze dient te verkrijgen, bijvoorbeeld door het vragen van een eigen bijdrage voor spreekuurzaken en middels hogere bijdragen van de regiogemeenten en mogelijk ook van andere derden. De wijze waarop de Rechtswinkel aanvullende financiering regelt, wordt aan de organisatie zelf overgelaten.
De extra subsidie wordt wat betreft 2003 en 2004 gedekt uit de reserve Sociale Vernieuwing en vanaf 2005 betrokken bij de begroting 2005 e.v.

Daarnaast heeft het college besloten het incidentele subsidieverzoek in verband met de langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid van één van de betaalde medewerkers af te wijzen en de uitkomst van de juridische procedure in deze voor het aanvragen van een ontslagvergunning af te wachten.

Deel: ' 40.000 EUR extra subsidie Juridische EHBO Tilburg vanaf 2003 '
Lees ook