Provincie Friesland

Persberichten

f 640.000,-- voor voorzieningen openbaar vervoer in Fryslân

Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om
640.000,- te investeren in de verdere verbetering van het openbaar vervoer in Fryslân. Het gaat om de (mede)financiering van de volgende projecten (waarvan de totale investering bijna 12 miljoen bedraagt ):

Busbanen in Leeuwarden
Voor de aanleg van de busbaan langs de Harlingerstraatweg in Leeuwarden wordt voorgesteld een bijdrage van 400.000,- beschikbaar te stellen. De busbaan stadinwaarts is tot het Europaplein 2,2 kilometer lang waarvan de eerste 1700 meter langs de provinciale weg (N383).

Ook op de routes over de Groningerstraatweg en de Aldlânsdyk-Oostergoweg wordt tijd verloren doordat het wegverkeer niet doorstroomt. Een busbaan langs de Groningerstraatweg binnen de bebouwde kom (stadinwaarts) en op de Aldlânsdyk-Oostergoweg zowel stad-in als stad-uitwaarts zal het tijdverlies wegnemen. Gedeputeerde Staten stellen voor om voor de aanleg van deze busbanen een bijdrage van

160.000,- beschikbaar te stellen.

Carpoolplaats Twijzel
De carpoolplaats bij Twijzel (N355) is vaak te klein. Een uitbreiding van het terrein met tien plaatsen is begroot op 50.000,-. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen.

Voorbereidingskrediet knooppunt Holwerd
Voor de aanleg van een eventuele centrale halte bij Holwerd (bij de kruising N356 N358) en een halte aan de noordoostkant van het dorp (aan de N358) wordt voorgesteld een krediet van
30.000,- beschikbaar te stellen, voor het verder uitwerken van de plannen. De halte op de kruising zal gebruikt worden door zowel lijn
54 als lijn 60. De halte aan de noordoostkant is bedoeld voor lijn 54.

Vervolgprocedure
Voordat dit voorstel voorgelegd zal worden aan Provinciale Staten op 6 oktober aanstaande, komt het aan de orde in de vergadering van de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer op 22 september.

Datum: 31 augustus 1999
Nummer: 158

Deel: ' 640.000,- voor voorzieningen openbaar vervoer Friesland '
Lees ook