Provincie Zuid-Holland


28-09-1999
7 miljoen voor sociaal beleid
"Alle partijen nodig"


Mensen met weinig contacten begeleiden met een sociaal mentor (1,7 miljoen gulden)

* Combinatie werk en zorg vergemakkelijken door 'dagindeling' (600.000 gulden)

* Sportprojecten voor kansarme jeugd (700.000 gulden)
* Aantrekken van allochtoon talent bij bedrijven en organisaties (800.000 gulden)

Deze, en andere, projecten vormen de start van het sociaal beleid voor 1999-2002, waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) in totaal 7 miljoen gulden uittrekken. Dat blijkt uit het voorstel dat GS vandaag /28 september aan Provinciale Staten hebben gezonden.

Hiermee geven GS ook antwoord op de 'verbeterpunten', die de actiegroep 'de Arme Kant van Zuid-Holland' gisteren /27 september in het provinciehuis aanbood aan gedeputeerde E. Hallensleben, wethouder G. Scharloo van de gemeente Zederik en Kamerlid M. Hamer (PvdA).

Met dit sociaal actieprogramma willen GS sociale uitsluiting van mensen in achterstandssituaties verminderen en hun potenties versterken. Hallensleben: "Wij zijn vooral bezorgd om die groepen, waar de problemen zich opstapelen". Dat zijn bijvoorbeeld jongeren, langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en allochtonen. Zij kampen vaak met vereenzaming of armoede. Hallensleben vraagt voor haar plan medewerking van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. "We hebben alle partijen nodig"meent de gedeputeerde en daaromschakelt zij bij de uitvoering van dit beleid ook de zelforganisaties van de doelgroepen in, zoals de Arme Kant van Nederland en het Arbeidsongeschikten Platform Zuid-Holland. In 1999 en 2000 maakt de provincie actieprogramma's voor de proefgebieden Den Haag en de regio Gouda/Alphen.

Projecten

* Voor het 'sociaal mentoraat' komen er drie proefprojecten in 1999. Doel is het activeren van mensen met weinig sociale contacten, zoals ex-verslaafden, eX gedetineerden of alleenstaande asielzoekers. Vrijwillige mentoren staan hen terzijde bij het leggen van contacten, het leren of het zoeken van werk. De provincie wil - vanuit ervaring met mentoren voor scholieren - gemeenten ondersteunen bij het opbouwen van vrijwilligersnetwerken.

* Voor "dagindeling" stimuleren GS in 2000 lokale voorbeeldprojecten, te beginnen in de Alblasserwaard. Deze dienen het afstemmen in tijd (kinderopvang, scholen) of in ruimte (vervoer, bereikbaarheid) van werk-, leer- of zorgtaken.
* Met sportprojecten voor integratie van kansarme jeugd tussen 10 en 16 jaar streven GS in 2000 naar sportactiviteiten, gekoppeld aan begeleiding van kinderen via Thuis op straat en de Brede School.
* Voor volwaardige posities van allochtonen, gaan GS bedrijven en instel-lingen stimuleren tot meer diversiteit in het personeelsbestand en en de leiding. Al in 1999 komt er steun voor voorbeeld-projecten in Leiden en Duin- en Bollenstreek, Rijn- en Gouwestreek, Zuid-Holland- Zuid en de Waarden.
* Er komen verkenningen van knelpunten ('sociale kaarten") en regionale actieprogramma's, in samenwerking met alle partijen.

Financien
Het sociaal programma werkt een deel van het werkprogramma van het College uit, waar voor dit en aanverwant beleid in totaal 23 miljoen gulden was uitgetrokken. Uitgaven in 1999 betreffen onder meer :
* organisatie van de provinciale manifestatie 'De arme kant van Zuid-Holland'

* 3 proefprojecten voor het sociale mentoraat
* proeven voor integratie van minderheden en diversiteit van organisaties in de regio's Noord en Oost, Rijnmond, Haaglanden en Zuid.

Voor het sociaal programma zijn de totale uitgaven: 1999 2000 2001 2002
Beleidsont-
wikkeling 200.000 500.000 1.000.000 1.500.000 3.200.000 Sociaal
mentoraat 150.000 250.000 650.000 650.000 1.700.000 Dagindeling 200.000 200.000 200.000 600.000
Sport-
projecten 250.000 250.000 200.000 700.000
Diversiteit 100.000 250.000 250.000 200.000 800.000 Totaal 450.000 1.450.000 2.350.000 2.750.000 7.000.000

GS verlengen de subsidie voor het Arbeidsongeschikten Platform Zuid-Holland in 2000 tot maximaal 145.000 gulden. Het Platform maakt een programma voor terugkeer van arbeidsongeschikten naar de arbeidsmarkt.

Brede rol
Naast de vier projecten komt er een serie acties voor 'beleidsontwikkeling', om het sociaal effect van ander beleid te versterken. Daarom wordt een 'Top tien" van sterke beleidscombinaties opgesteld. De provincie neemt een brede regierol op zich, initiërend en coordinerend, tussen beleidsvelden en op bovenlokale schaal. GS starten daarbij acties voor combinaties van sociaal, ruimtelijk, economisch en vervoersbeleid. Bijvoorbeeld voor de Zuidvleugel van de Randstad en het Groene Hart, want die projecten bieden voorwaarden voor het sociaal klimaat, via ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt en woonmilieu. De provincie zet zich tot slot in voor uitwisseling van succesvolle projecten tussen gemeenten.

Het voorstel van GS wordt nog behandeld in de Statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken.

Deel: ' 7 miljoen voor sociaal beleid Zuid-Holland '
Lees ook