Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Utrecht rif .

PERSBERICHT

Onderzoek door Regioniaal Interdisciplinair Fraudeteam Utrecht in de bouw:

71% Van ondernemers zonder personeel niet zelfstandig

Onderzoek door het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam wijst uit dat door de complexe regelgeving ten aanzien van uitvoering en handhaving het aantal oneigenlijke zelfstandigen zonder personeel in de bouw omvangrijk is. 71% van de eenentwintig onderzochte zelfstandige ondernemers zonder personeel in de bouw zijn in feite als werknemers in loondienst aan te merken. Het onderzoek in de woningbouw heeft geleid tot een naheffing van premies sociale verzekering, loonheffing en omzetbelasting van een totaalbedrag van EUR 1.520.000. Van uitkeringsfraude was nauwelijks sprake.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001. Doel was zicht te krijgen op fraudeaspecten in de woningbouw zoals zwartwerk, illegale tewerkstelling, uitkeringsfraude en zelfstandigen zonder personeel. De onderzochte bouwlocaties zijn de vinex-locaties Leidsche Rijn (Utrecht) en Houten-Zuid, en uitbreidingsgebied Zenderpark West in IJsselstein.

Resultaten
Het multidisciplinaire onderzoek ­ uitgevoerd binnen de dertien gemeenten omvattende regio RIF Utrecht ­ heeft de volgende (financiële) resultaten opgeleverd.


* De 15 ingestelde onderzoeken hebben tot de volgende financiële correcties geleid: Loonbelasting EUR 550.535
Omzetbelasting EUR 42.632
Premies SV EUR 927.005
(De resultaten van de thans lopende onderzoeken zijn niet meegenomen).


* Werkgevers die bij de sector Bouw zijn aangesloten, zijn verplicht bij te dragen aan diverse bedrijfstakeigenregelingen (regelingen die o.g.v. de CAO Bouw tot stand zijn gekomen). Onderzoek bij zeven van de 36 ondernemingen leidde tot correcties met een totaalbedrag van EUR 949.000.


* Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) is de laatste jaren sterk toegenomen. Op grond van de onderzoeksresultaten lijkt de toename niet in overeenstemming met de wet-en regelgeving. Toetsing aan de hand van een uitgebreid feitelijk onderzoek bij 21 zzp-ers wees uit:

- In 6 (29%) gevallen had men feitelijk met een ondernemer te maken;
- In 15 (71%) gevallen was de betreffende persoon als werknemer (in loondienst) aan te merken.

Op basis van de onderzoeken bij zeven detacheringbedrijven werd geconcludeerd dat de bij deze ondernemingen aangetroffen zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) ingevolge de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in loondienst werkten.
* Gedurende het onderzoek zijn tijdens waarnemingen ter plaatse in totaal 1607 personen geïnterviewd. 56 personen verrichtten illegale arbeid. 51 personen waren illegaal in Nederland en 5 waren in afwachting van hun asielprocedure. Van de geïnterviewde personen konden 705 (44%) zich niet identificeren met een identiteitsbewijs, zoals genoemd in de Wet op de identificatieplicht (WID).


* Het onderzoek stelt vast dat er slechts in geringe mate sprake was van vermoedelijke uitkeringsfraude. Samenloop tussen een (gedeeltelijke) uitkering en werkzaamheden werd vastgesteld bij 17 van de 1607 personen personen. Na controle bleek er in vier gevallen sprake van vermoedelijke uitkeringsfraude.


* Zeven zaken zijn voor strafrechtelijk onderzoek aangemeld bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD), de opsporingsdienst van de betrokken Uitvoeringsinstellingen en de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams (RIF)
De Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams zijn opgericht in het kader van een akkoord tussen het Rijk en de VNG. De doelstelling van het RIF is het multidisciplinair bestrijden van met name de zwarte fraude, met de sociale zekerheid als invalshoek. Met name het inzicht in de omstandigheden waarin fraude voorkomt en de preventieve aanbevelingen van het RIF kunnen leiden tot het verminderen van fraude. In het RIF Utrecht werken samen: de Belastingdienst , het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), de gemeenten Abcoude, Breukelen, Houten, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, Oudewater, De Ronde Venen, Utrecht, Vianen, Woerden en IJsselstein, de Arbeidsinspectie, de Regio Politie Utrecht en het Openbaar Ministerie.Deel: ' 71% Ondernemers zonder personeel niet zelfstandig '
Lees ook