Provincie Zuid-Holland


9 februari 1999

Fl 74,7 miljoen gulden voor bodemsanering in Zuid-Holland Nieuw werkprogramma vastgesteld

Voor bodemsanering is in de provincie Zuid-Holland dit jaar fl 74,7 miljoen beschikbaar. Na aftrek van verplichtingen uit vorige werkprogrammas blijft fl 26,8 miljoen gulden over voor nieuwe projecten. Dat bedrag vormt de basis voor nieuwe activiteiten in het Geïntegreerd werkprogramma bodemsanering 1999-2002 dat vandaag door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

nieuwe visie op bodembeheer
Het werkprogramma draagt de veranderende gedachte over bodemsanering uit; het gaat niet langer om het proces op zich, maar evenzeer om het maatschappelijk nut van een saneringsoperatie. In dat kader werd medio vorig jaar al de Stimuleringsregeling bodemsanering ingesteld waarmee projecten versneld kunnen worden uitgevoerd als dat om planologische of maatschappelijke redenen noodzakelijk is. Daarnaast blijft het verminderen van milieurisicos als gevolg van bodemverontreiniging natuurlijk een doel van het saneringsbeleid.

Praktijkvoorbeelden
Een voorbeeld van de nieuwe benadering is te vinden bij de revitalisering van (oudere) bedrijventerreinen. Door vooruitlopend op de normale procedure gelden ter beschikking te stellen voor bodemsaneringen, kunnen bestaande bedrijventerreinen versneld aantrekkelijk gemaakt worden. Daarmee worden naast het milieu ook planologische en economische doelstellingen gediend, omdat er zo minder nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. In 1999 is er financiële ruimte gereserveerd voor een aantal pilotprojecten.

Met ingang van 1999 wordt de zogenaamde co-financieringsregeling versoepeld. Dit maakt het mogelijk om de uitvoering van bodemsaneringen over te dragen aan particulieren. Zij ontvangen dan een bijdrage van de provincie. De komende maanden gaat de provincie actief op zoek naar particuliere saneringen die onder deze regeling kunnen vallen.

In het Hollandsche IJsselproject wordt dit jaar het uitvoeringscontract getekend. Daarbij hoort een overzicht van aan te pakken locaties. De locaties waaraan in 1999 wordt begonnen, worden tussentijds toegevoegd aan het bodemsaneringsprogramma.

verdeling gelden
Het vrij besteedbare budget van fl 26,8 miljoen wordt als volgt over de verschillende aandachtsgebieden verdeeld:

Reguliere onderzoeken en saneringen fl 19.699.682

Saneringen VINEX-locaties fl 4.546.833

Hollandsche IJsselproject fl 2.352.941

Krimpenerwaard fl 1.500.000

Meldings- en oriënterende onderzoeken fl 350.000

Nazorg, tijdelijke beveiligingsmaatregelen

en monitoring fl 2.302.986

ter inzage
Het Ontwerp-Geintegreerd werkprogramma bodemsanering 1999-2002 ligt vanaf 1 maart vier weken ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen.

noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Michel van der Maas van de afdeling Communicatie, telefoon 070 44 65 16.

Bijgevoegd is een overzicht van reguliere saneringen en onderzoeken voor de periode 1999-2001.

Deel: ' 74,7 miljoen voor bodemsanering in Zuid-Holland '
Lees ook