Vlaamse overheid

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA maakt 8,2 miljoen euro vrij voor de sanering van La Floridienne, op de linkeroever van het kanaal Gent- Terneuzen. De Vlaamse overheid staat zo in voor 60 % van de financiering van de saneringswerken. De sanering van het bedrijfsterrein, zwaar vervuild met lood, arseen en cyanides, is dringend, gelet op de voltooiing van de Kluizendokken. De Vlaamse Regering heeft vandaag haar fiat gegeven voor deze financiering.

De Vlaamse overheid financiert de sanering van La Floridienne in de Gentse haven voor 60 %. Daarmee kan eindelijk worden gestart met de saneringswerken. Het dossier van het zwaar vervuilde bedrijfsterrein La Floridienne in de Gentse havenzone sleept reeds decennia aan. De verontreiniging begon in de jaren dertig. La Floridienne produceerde toen in de Gentse haven onder meer zinksulfaten en loodchloriden. De afvalstoffen werden rond de fabriek gestort. Dit leidde tot een vervuiling met diverse zware metalen, waaronder lood, arseen en cyanides. Rond 1960 werd de fabriek ontmanteld; de vervuiling was het enige wat nog restte. Decennialang is er naar een oplossing gezocht. OVAM verrichtte heel wat onderzoeken op het terrein. Sinds 1996 wordt het Kluizendok gebouwd en is de vervuiling afgeschermd door een betonwand en een slibwand. Dankzij de financiering door de Vlaamse overheid kan de sanering van La Floridienne nu starten. Er wordt op de begroting Leefmilieu 8,2 miljoen euro vrijgemaakt voor La Floridienne. De stad Gent die, als eigenaar van het vervuilde bedrijfsterrein, normaliter de volledige financiering van de sanering moest dragen, hoeft nu, dankzij de financiële injectie van minister Vera Dua, enkel nog de resterende 40 % van de sanering te betalen. Het is wel de bedoeling dat het Gentse stadsbestuur de kosten van de sanering terugvordert van de verantwoordelijken van de vervuiling. Deze terugvorderingsprocedure moet ten laatste zes maanden na de officiële protocolondertekening tussen minister Vera Dua en het Gentse stadsbestuur worden opgestart. De minister zal het Gentse stadsbestuur in het najaar uitnodigen voor de officiële ondertekening van deze overeenkomst.

Ecologisch fonds

Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua concretiseert met de financiering van de sanering van La Floridienne in Gent alvast één van haar prioritaire beleidsmaatregelen. Zoals neergeschreven in het op 21 juni ll. door de Vlaamse regering goedgekeurde "Zomerakkoord" wil ze de sanering van de zogeheten "brownfields" - vervuilde sites die na sanering kunnen gevaloriseerd worden - versneld realiseren. De sanering van La Floridienne is één van de pilootprojecten die op deze manier wordt aangepakt. Vera Dua heeft van de Vlaamse regering ten andere de goedkeuring gekregen voor de creatie van een "ecologisch fonds". Dat fonds moet instaan voor de sanering van vervuilde bodems in Vlaanderen. Het ecologisch fonds zal deels worden gespijsd door de overheid, deels door de bedrijfswereld. Om alle vervuilde sites in Vlaanderen te saneren is immers - gespreid over 35 jaar - liefst 7 miljard euro nodig. Met de sanering van La Floridienne kan reeds in 2003 gestart worden.

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be


---

Deel: ' 8,2 Miljoen euro voor sanering La Floridienne '
Lees ook