Provincie Zuid-Holland


4 juni 1999

Bijna 80 miljoen extra voor een sociaal, duurzaam, groen en herkenbaar zuid-holland


Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland wil zich inzetten voor 'een betere balans tussen sociale, ecologische en economische belangen in de provincie.' Dat staat in het vrijdag gepubliceerde Werkprogramma 1999 - 2003. Het gaat om een nadere uitwerking van het collegeprogramma van CDA, PvdA, GroenLinks en SGP, RPF-GPV. Op 30 juni vergaderen Provinciale Staten over het werkprogramma. Burgers, bedrijven, mede-overheden en maatschappelijke organisaties kunnen tot half september reageren op het werkprogramma.

voorstellen
Een greep uit de voorstellen van Gedeputeerde Staten. Zij willen extra geld uittrekken voor stedelijke vernieuwing, voor jeugdzorg, voor zorg en zorgvragersbeleid, een actieprogramma sociaal beleid, voor de verbetering van de relatie onderwijs en arbeid, voor kwetsbare groepen in de samenleving en voor het bevorderen van cultuurbezoek. Met deze impuls in het versterken van de sociale samenhang in Zuid-Holland is 23 miljoen gulden gemoeid.

Om de economische structuur van de provincie duurzaam te verbeteren is 4 miljoen extra nodig. Voor een mobiliteitsplan, gericht op alternatieven voor de auto, wordt 13 miljoen vrijgemaakt, voor het moderniseren van de glastuinbouw 2 miljoen. Voor het plattelandsbeleid komt een plan zodat van EU-subsidies gebruik gemaakt kan worden. Om ecologische en recreatieve verbindingen sneller te kunnen realiseren is 12 miljoen extra nodig. Voor het handhaven van regels en wetten bij milieu, natuur, landschap water en ruimtelijke ordening is structureel 1 miljoen nodig. Gedeputeerde Staten willen tenslotte 4,7 miljoen gulden uittrekken voor de communicatie met de burger, voor de bestuurlijke positionering van de provincie, voor de samenwerkingsrelatie met Tsjechië en Hongarije en voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.

strategische projecten
Gedeputeerde Staten bestempelen acht aandachtsgebieden tot strategisch project. Het gaat om de Zuidvleugel van de Randstad en de Noord-Zuidcorridor, het Groene Hart, met als uitlopers de 'Groenblauwe Slinger' en de Hollandsche IJssel, de ontwikkeling van de mainport Rotterdam, de modernisering van de glastuinbouw, het beleidsplan Milieu en Water en de speciale programma's voor de regio's Rotterdam, Haaglanden, Leiden en Drechtsteden. Gedeputeerde Staten willen de komende periode nog vier nieuwe strategische projecten starten voor: het mobiliteitsplan, de opzet van een provinciaal grondbeleid, een actieprogramma sociaal beleid en duurzaam economisch ruimtegebruik.

financiering
Om deze voornemens te kunnen uitvoeren heeft de provincie tot 2003 79.8 miljoen gulden nodig. Door de motorrijtuigenbelasting vanaf 2000 met één 'opcent' te verhogen komt 18,8 miljoen gulden beschikbaar. Voor de financiering van de overige voornemens is budgettaire ruimte in de begroting vrijgehouden. Om sneller met de uitvoering van het werkprogramma te kunnen beginnen vragen GS aan Provinciale Staten om in 1999 al uitgaven te mogen doen voor het werkprogramma.

Deel: ' 80 miljoen extra voor groen en herkenbaar Zuid-Holland '
Lees ook