expostbus51


Ministerie VWS

81 milj. verdeeld v. aanpak wachtl. ouderenzorg

Vrijdag 26 februari 1999, nummer 14

81 MILJOEN VERDEELD VOOR AANPAK WACHTLIJSTEN OUDERENZORG

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag vastgesteld hoeveel geld er dit jaar naar de diverse gezondheidsregio.s gaat voor de aanpak van wachtlijsten bij de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. In totaal gaat het om de verdeling van 81 miljoen gulden.De verdeling van de gelden verloopt via de regionale zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorgkantoren overleggen op grond van een nieuwe aanpak met de aanbieders van zorg, cliëntenorganisaties, provincies en vier grote steden over de besteding van dit extra geld.
De 81 miljoen voor de wachtlijsten komt boven op de 81 miljoen extra voor bestrijding van werkdruk voor deze sector. Ook is er 18 miljoen extra voor persoonsgebonden budget. Het totale budget van de brede ouderenzorg, waarvan ook uitbreiding verpleeghuizen, thuiszorg en afspraken in het kader van de cao deel uitmaken, groeit met 368 miljoen in 1999. Dit bedrag loopt op tot ongeveer 1,9 miljard in 2002.

Verdeling middelen
De verdeling van het extra geld voor uitbreiding van zorg is gebaseerd op onder meer het aantal vijfenzeventig plussers in het jaar 2005 en op regio.s die de grootste knelpunten op het gebied van capaciteit hebben. Hierover is overeenstemming bereikt met alle partijen die betrokken zijn bij de meerjarenafspraken verpleging en verzorging.
Het meeste geld in absolute zin gaat naar de regio.s Drenthe (6,3 miljoen), Arnhem (6,1 miljoen), Zuid-Limburg (5,0 miljoen), Utrecht (4,7 miljoen) en Breda (4,6 miljoen).
Medio mei moeten de zorgkantoren laten weten welke zorg zij met hun budget extra inkopen bij de instellingen en per 1 oktober moeten zij VWS laten zien wat zij daadwerkelijk aan extra zorg in 1999 realiseren. Blijft in een regio geld over dan kan dit overgeheveld worden naar andere regio.s om het geld in 1999 optimaal te gebruiken voor de bestrijding van de wachtlijsten. Formeel dienen de zorgkantoren plannen in, waarover de Ziekenfondsraad en het Ministerie van VWS beslissen omdat de financiering via bestaande regelingen zal verlopen.

Modernisering AWBZ
Staatssecretaris Margo Vliegenthart wil in haar voorstellen voor de modernisering van de AWBZ de verdeling van extra geld via de regio.s voortzetten. Door de modernisering moet de zorg beter afstemmen op de vraag van ouderen. De regio.s spelen daar een belangrijke rol in. De staatssecretaris wil in de toekomst ook het extra geld voor bouw om de zorg uit te breiden via regio.s gaan verdelen. Zorgkantoren verdelen het geld dan op basis van de regiovisie, die de provincie samen met zorgaanbieders, zorgkantoor, patiëntenorganisaties en gemeenten opstelt.
Voor de zomer zal Vliegenthart een plan om de AWBZ te moderniseren bij de Tweede Kamer indienen.

Van de 81 miljoen blijven er tot in maart 16 miljoen gereserveerd voor het persoonsgebonden budget. Dat heeft de Tweede Kamer in een motie bij de begrotingsbehandeling van VWS vastgelegd. In maart zal de Tweede Kamer met staatssecretaris Vliegenthart overleggen of de 16 miljoen aan de regionale budgetten wordt toegevoegd of in de subsidieregeling persoonsgebonden budget wordt opgenomen.

De verdeling van de 81 miljoen is over de 27 gezondheidsregio.s is:

Groningen 1.533.298
Friesland 1.704.002
Drenthe 6.391.145
Zwolle 3.617.580
Twente 1.510.417
Stedendriehoek 3.168.848
(Apeldoorn, Deventer
en Zutphen)
Arnhem 6.190.646
Nijmegen 2.138.740
Utrecht 4.743.946
Flevoland 2.615.530
Het Gooi 819.023
Alkmaar 3.950.817
Kennemerland 2.903.861
Amsterdam 3.035.716
Leiden 1.168.627
Den Haag 2.086.684
Delft 1.598.045
Midden-Holland 2.019.650
Rijnmond 3.388.132
Dordrecht 3.354.054
Zeeland 1.188.773
Breda 4.629.657
Tilburg 2.869603
Den Bosch 3.319.557
Eindhoven 3.311.672
Noord-Limburg 2.741.358
Zuid-Limburg 5.000.619

26 feb 99 16:10

Deel: ' 81 miljoen verdeeld voor aanpak wachtlijsten ouderenzorg '
Lees ook