Gemeente Alkmaar


825.500 euro subsidie beschikbaar voor stedelijke vernieuwing

Alkmaar, 27 maart 2003

De gemeente Alkmaar stelt EUR 825.500,- beschikbaar voor projecten die bijdragen aan `stedelijke vernieuwing'. Concreet gaat het om subsidie voor wonen boven winkels, particuliere woningverbetering, jongerenhuisvesting en de restauratie van rijks- en gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en molens. De subsidie is onder andere bedoeld voor woningeigenaren.]

Projecten die bijdragen aan stedelijke vernieuwing komen in aanmerking voor de subsidie. Een project moet bijvoorbeeld de leefbaarheid, veiligheid of woonkwaliteit in de stad verbeteren of de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen.

Er is subsidie beschikbaar voor vier verschillende vormen van huisvesting: wonen boven winkels, particuliere woningverbetering, jongerenhuisvesting en de restauratie van rijks- en gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en molens.
Wie een woning boven een winkel bouwt, ontvangt EUR 4538 per woning. Wie zijn eigen woning verbetert, zoals het vernieuwen van de fundering of het aanpassen van de binnenriolering voor een rechtstreekse aansluiting op het gemeenteriool, ontvangt voor 30% subsidie met een maximum van EUR 1500,- (deze regeling geldt alleen voor het Schermereiland en de Huibert Pootlaan in Overdie). Voor het bouwen van een jongerenwoning is EUR 4538 per woning beschikbaar. Bij de restauratie van een gemeentelijk monument draagt de gemeente voor 30% in de kosten bij met een maximum van EUR 91.000,-. Ook voor werkzaamheden ter verbetering of instandhouding van een karakteristiek pand, restauratie of herbouw van de gevel van een karakteristiek pand of onderhoudswerken aan een molen is subsidie beschikbaar.

Met de subsidieverordening stedelijke vernieuwing wil de gemeente Alkmaar de woonkwaliteit in de stad verbeteren. Wethouder Godijn van Wonen: "Niet alleen grote projecten dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van de stad. Ook kleinere projecten, zoals het opknappen van een woning of het restaureren van een gevel van een karakteristiek pand spelen hier zeker een rol in. Daarom is het belangrijk dat we onze bewoners kunnen stimuleren daadwerkelijk hun huis op te knappen, of die jongerenwoning te gaan bouwen."

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart jl. ingestemd met de subsidieverordening stedelijke vernieuwing en legt de verordening nu voor aan de commissie stedelijke ontwikkeling en de gemeenteraad. Inwoners kunnen een subsidieaanvraag indienen nadat de raad de verordening heeft vastgesteld. Na de vaststelling is meer informatie over de subsidieverordening op te vragen bij de afdeling Wonen van de gemeente.

Deel: ' 825.500 Euro subsidie voor stedelijke vernieuwing Alkmaar '
Lees ook