PENSIOENDESK NEDERLAND BV

Drs Gerard Verheij (secretaris pensioenbeleid VNO-NCW):

PERSBERICHT 02-10-2001
8e Landelijke Pensioendesk Actualiteiten Seminar: 'Waar ligt de grens van solidariteit in Pensioenland?'

Drs Gerard Verheij (secretaris pensioenbeleid VNO-NCW): 'De overheid moet zich absoluut niet met de pensioenregeling via de werkgever bemoeien.'

Verheij reageerde hiermee op de initiatiefwetsvoorstellen van Tweede Kamerleden Staf Depla (PvdA) en Arthie Schimmel (D66) over een wettelijke verplichte pensioenregeling en een wettelijke waardevaste indexering. Een regeling voor de zogenaamde 'witte vlekken': werknemers die geen pensioen kunnen opbouwen.
Gerard Verheij (secretaris pensioenbeleid VNO-NCW) vindt het zeer prettig dat de initiatiefvoorstellen nog niet zijn ingediend. 'Het zou wel eens het einde van een tijdperk kunnen betekenen als dit uiteindelijk door zou gaan. De overheid moet verantwoordelijk blijven voor de 1e pijler, de AOW, en moet zich absoluut niet bemoeien met de 2e pijler, de pensioenregeling via de werkgever. Dit moet zij overlaten aan de sociale partners', aldus Verheij.

Solidariteit in pensioenland
Gerard Verheij was een van de sprekers tijdens het Landelijke Actualiteiten Seminar van de Pensioendesk. Op vrijdag 28 september vond dit jaarlijkse seminar voor de achtste achtereenvolgende keer plaats, ditmaal in 't Spant in Bussum. Politici, sociale partners en pensioenspecialisten bespraken het thema: 'Waar ligt de grens van solidariteit in pensioenland?'.
Het publiek van ruim 150 mensen bestond uit pensioenadviseurs, accountants, belastingconsulenten en verzekeraars.

PvdA 1e Kamerlid Elske ter Veld
Naast Verheij gaf 1e Kamerlid en voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Elske ter Veld haar visie op het thema. 'Hoe meer een regeling is gebaseerd op solidariteit hoe minder er sprake kan zijn van eigen keuzes. Waar meer eigen keuzes gewenst worden zal meer sprake moeten zijn van eigen verantwoordelijkheid. Gewaakt dient te worden voor 'omgekeerde' solidariteit en 'solidariteit wanneer het zo uitkomt'. In de huidige pensioendiscussies komen dergelijke niet solidaire tendensen helaas wel voor.'
Ter Veld benadrukte dat het ook met het oog op de toekomst verstandig is om als wetgever soberder te zijn in pensioenregelgeving. 'Anders zal de volgende generatie wel eens te zwaar kunnen worden belast wat ten kostte kan gaan van de AOW, de basis voor iedereen, ook voor hen die nooit pensioen hebben kunnen opbouwen.'

Keuzes maken kunnen ze blijkbaar in Den Haag niet. Als derde spreker informeerde mr Theo Gommer (algemeen directeur Gommer & Partners Pensioen Advocaten) het publiek over de positie van de directeur groot-aandeelhouder (DGA). Gommer schetste de uitzonderingspositie die de DGA heeft in de Pensioen- en Spaarfondsen Wet (PSW). Een DGA dient zelf te zorgen voor zijn pensioenvoorziening maar binnen de huidige PSW is zijn positie onduidelijk. Theo Gommer: 'Er is sprake van een tegenstelling in de behandeling van de DGA door de fiscale wetten en de verzekeringswetten. In het kader van solidariteit zou de DGA uit de PSW moeten worden gehaald en gelijk worden behandeld als de zelfstandig ondernemer.' In het advies van de Sociaal Economische Raad inzake de PSW nieuwe stijl blijft de status van de DGA echter onduidelijk. Gommer concludeerde: 'Keuzes maken kunnen ze blijkbaar in Den Haag niet.'

Forumdiscussie
Onder leiding van dagvoorzitter Kees Driehuis (presentator NOVA) discussieerden forumleden over een aantal stellingen rond het thema van de dag. Het forum bestond uit de heren: ir Staf Depla (2e Kamerlid PvdA), Rob Goedhart (woordvoerder Consumentenbond), mr Edwald de Voogd van der Straten (fiscalist Pensioendesk Nederland BV) en mr Theo Gommer (algemeen directeur Gommer & Partners Pensioen Advocaten).

Staf Depla is het zeker niet eens met de eerder door Gerard Verheij geponeerde stelling dat de overheid zich absoluut niet meer moet bemoeien met pensioenen van werknemers.
Depla: 'De overheid moet zich niet zozeer met de inhoud bemoeien maar zeker wel met de voorwaarden voor de uitvoering. Hierin heeft de overheid een belangrijke sociale functie; als overheid hoor je de spreekbuis te zijn van degenen bij wie het niet is geregeld.' Theo Gommer was het niet met Depla eens: 'De sociale functie van de overheid is immers al aanwezig in de vorm van de AOW. Voor de rest moet de wetgever het aan de sociale partners overlaten.' Volgens Edwald de Voogd van der Straten is en blijft overheidsbemoeienis wel gewenst: 'Aan het begrip 'sociale functie'moet invulling worden gegeven. De overheid zou een kader moeten scheppen waarbinnen de sociale partners tot afspraken kunnen komen.' Rob Goedhart vindt namens de Consumentenbond dat de overheid vooral een belangrijke rol
moet spelen in de voorlichting en informatievoorziening rondom oudedagsvoorzieningen.
'De pensioenwereld is voor de meeste consumenten te ondoorzichtig en daardoor onbegrijpelijk.
Er moet op korte termijn meer transparantie komen. Dat zou de politiek wettelijk moeten regelen of anders zal de Consumentenbond dat gaan afdwingen.'

Actueel
Het debat over pensioenen blijft de komende tijd actueel. Het stelsel van pensioenen staat ter discussie. Ook onderwerpen als pensioen in Europees verband, de status van pensioenfondsen en de positie van de directeur groot-aandeelhouder vergen veel aandacht.

Deel: ' 8e Landelijke Pensioendesk Actualiteiten Seminar '
Lees ook