expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: RIJKSBIJDRAGE VOOR ONTWIKKELING LELYSTAD........

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
8 oktober 1999

9,6 MILJOEN RIJKSBIJDRAGE VOOR ONTWIKKELING LELYSTAD

Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Remkes (VROM) om Lelystad dit jaar een bedrag van 9,6 miljoen gulden toe te kennen als bijdrage aan twee ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Deze rijksbijdrage is voor Lelystad noodzakelijk om de door de provincie beschikbaar gestelde Europese middelen uit het Enig Programmerings Document (EPD) te kunnen benutten. De middelen van het Rijk worden beschikbaar gesteld op advies van de interdepartementale Stuurgroep Lelystad. Die is ingesteld om plannen te toetsen die worden ingediend in het kader van de bijzondere problematiek van Lelystad, waarover in het regeeraccoord afspraken zijn gemaakt.
De projecten waar de rijksoverheid (samen met de gemeente, provincie, Europa en marktpartijen) financieel aan bijdraagt, zijn de realisatie van een haven met afmeerplaatsen en de structuurversterking van de Stadsparkwijk. De 9,6 miljoen gulden komt van de begrotingen van EZ (5,7 miljoen gulden), BZK, VenW en VROM (elk 1,3 miljoen gulden).

RVD, 08.10.1999

08 okt 99 16:32

Deel: ' 9,6 miljoen rijksbijdrage voor ontwikkeling Lelystad '
Lees ook