European Commission

IP/01/1328

Brussel, 27 September 2001

Urban II programma : EU draagt 9 miljoen EUR bij voor de stadsontwikkeling van Rotterdam

De Europese Commissie heeft een programma voor stadsherstel in Rotterdam goedgekeurd. Dit programma in het kader van het communautair initiatief URBAN(1)
wordt in de periode 2001-2006 door de Europese Unie gesteund met een bedrag van 9 miljoen EUR. De EU-financiering heeft investeringen aangetrokken voor een bedrag van 15 miljoen EUR uit de openbare sector zodat de totale middelen voor het programma 24 miljoen EUR bedragen. De prioriteiten zijn o.a. opleiding, verbetering van de natuurlijke omgeving, en een aantal maatregelen ter bevordering van de integratie van benadeelde groepen, met name op de arbeidsmarkt.

Bij de aankondiging van dit besluit verklaarde Michel BARNIER, Europees Commissaris voor regionaal beleid: "De URBAN-programma's worden gekenmerkt door hun creatieve en innovatieve aanpak op het gebied van stadsherstel. Deze programma's zijn ook sterk gericht op "de gewone mens"; de plaatselijke bevolking wordt in hoge mate betrokken bij alle stadia van de besluitvorming. Dit programma vormt daarop geen uitzondering: er is een sterk plaatselijk partnerschap. Ik kan ten volle instemmen met de programmaprioriteiten van sociale integratie, opleiding, en vernieuwing van de economische infrastructuur en het natuurlijk milieu. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma een wezenlijke bijdrage zal leveren tot het stadsherstel in Rotterdam."

Het programma omvat drie wijken(2)
ten noorden van het centrum van Rotterdam, met in totaal 29.551 inwoners. Het gebied heeft te kampen met een aantal problemen: hoge werkloosheid, armoede, criminaliteit, gemiddeld laag opleidingsniveau van de bevolking en andere sociale problemen. Anderzijds: het gebied is per auto en met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken, het is dicht bij het centrum, het heeft een jonge en multi-etnische bevolking, en het heeft een ruim aanbod aan betaalbare woonruimte.

Het programma heeft voor de aanpak van deze problemen de volgende prioriteiten vastgesteld:
Verbetering van de natuurlijke economische omgeving

De belangrijkste maatregelen zijn: renovatie van de beschikbare bedrijfsruimte, verbetering van de openbare ruimtes, en maatregelen om de rivier de Rotte een meer recreatieve en toeristische functie te geven (beschikbare middelen: 10 miljoen EUR).
Stimulering van de economische activiteit

De belangrijkste maatregelen zijn: opbouw van netwerken tussen bedrijven, versterking van de reputatie van het gebied als goede bedrijfslocatie, en opleiding voor benadeelde groepen (beschikbare middelen: 6 miljoen EUR).
Ontwikkeling van het sociaal-economisch potentieel

De belangrijkste maatregelen zijn: verhoging van de veiligheid en verbetering van de milieusituatie in het gebied, en stimulering van sociale en economische participatie (beschikbare middelen: 7 miljoen EUR).

Verder is een bedrag van 1 miljoen EUR beschikbaar voor technische bijstand.

Dit programma wordt net als alle URBAN programma's gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), onder de verantwoordelijkheid van Michel Barnier.

URBAN

Het communautair initiatief URBAN is gericht op de economische en sociale revitalisering van steden en buurten die in een crisissituatie verkeren, met de bedoeling een duurzame stadsontwikkeling te bevorderen. De tweede ronde van URBAN ("URBAN II") bestrijkt de periode 2001-2006; in het kader daarvan wordt steun verleend aan 70 stedelijke achterstandsgebieden in de hele EU. In totaal stelt alleen al de EU een bedrag van 728,3 miljoen EUR(3)
ter beschikking, en er zullen ten minste evenveel middelen kunnen worden aangetrokken uit de overheidssector en de particuliere sector.

Een bijzonder kenmerk van URBAN II is de ontwikkeling van innovatieve modellen voor stadsrevitalisering. Een ander kenmerk is de sterke nadruk op partnerschap en op de inschakeling van plaatselijke actoren. Verder zal er in de hele Europese Unie een uitwisseling van informatie en ervaringen met betrekking tot duurzame stadsontwikkeling plaatsvinden.

URBAN II wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn middelen beschikbaar voor initiatieven als renovatie van gebouwen en openbare ruimtes, plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, verbetering van onderwijs- en opleidingssystemen voor benadeelde groepen, ontwikkeling van milieuvriendelijke systemen voor het openbaar vervoer, invoering van systemen voor een efficiënter energiebeheer, gebruik van hernieuwbare energie, en ontwikkeling van het potentieel dat door de technologie van de informatiemaatschappij wordt gecreëerd.

De Commissie keurt programma's goed die worden voorgesteld door een partnerschap waarvan plaatselijke en gemeentelijke groepen deel uitmaken. Deze programma's lopen over de hele periode 2001-2006 en de plaatselijke actoren worden bij alle stadia van dit proces betrokken.

Beheersautoriteit

De beheersautoriteit van het programma is de gemeenteraad van Rotterdam. Het dagelijks beheer berust bij:

Gebiedsmanagement "Noord aan de Rotte"

Spoorsingel 159

NL - 3033 GJ Rotterdam

Telefoon: +31.10.4667667

Fax: +31.10.4667659

E-mail: m.jeleniewski@obr.rotterdam.nl

Voor verdere informatie :

Europese Commissie: : http://www.inforegio.cec.eu.int/urban/

De stad Rotterdam: http://www.rotterdam.nlMemo/01/301 van 27 September 2001.

(1)
Zie verder voor een beschrijving van URBAN II.

(2)
Oude Noorden, De Agniesebuurt en Het Liskwartiert

(3)
Prijzen 2001.

Zoekwoorden:

Deel: ' 9 miljoen euro van EC voor stadsontwikkeling Rotterdam '
Lees ook