Provincie Zeeland


Onderzoek gebruik kantelweg
Een eerste onderzoek naar de effecten van de zgn. kantelweg (paralleweg bij Nieuwvliet, Zeeuws-Vlaanderen, in gebruik sinds juli vorig jaar) heeft uit-gewezen dat 90 procent van de personenauto's zich houdt aan de aangegeven snelheidslimiet van 60 km per uur. Vrachtauto's (40 km per uur) houden zich redelijk aan de aanbevolen snel-heid en het landbouwverkeer houdt zich aan de voorgeschreven 25 km.
Bromfietsers blijken ongeveer even snel (of sneller) te rijden dan perso-nenauto's (gemiddeld 50 km).

Een vergelijkbare parallelweg in Zeeuws-Vlaanderen, niet zijnde een kantel-weg, is uitgerust met verkeersremmende plateaus en heeft ook een snelheids-beperking tot 60 km. Metingen wezen uit dat daar gemiddeld 88 km per uur wordt gereden, waarbij overigens moet worden aangetekend dat deze weg lan-ger is en daardoor uitnodigt tot harder rijden.

Dit eerste onderzoek kan overigens niet voor de volle honderd procent als representatief kan worden beschouwd.
Er is gemeten in het najaar over een betrekkelijk korte periode, met een gering gebruik van de kantelweg. Het onderzoek wordt in het voorjaar voort-gezet, om meer inzicht te krijgen over het weg- en snelheidsgedrag, ook van het landbouwverkeer.
Het onderzoek is uitgevoerd door Grontmij Verkeer & Infrastructuur.

Gelijktijdig is aanvullend onderzoek gedaan door het bureau Korbee & Ho-velynk.
Het bestond uit een aantal gerichte interviews met 16 landbouwers die in de buurt van de kantelweg wonen en ervaring hebben opgedaan met dit speciale wegdek.
In het algemeen vindt men de combinatie van (brom-)fietsers en landbouwver-keer op één weg, zeer onveilig.
Ook is niet iedereen overtuigd van het nut en de noodzaak van snelheidsrem-mende maatregelen op wegen die hoofdzakelijk zijn bedoeld voor landbouwver-keer.
De aandacht werd gevestigd op een diversiteit aan problemen: voertuigen kunnen niet altijd vol beladen worden, omdat anders instabiliteit optreedt; beperking in laadvermogen leidt tot omzetverlies/bedrijfseconomische scha-de; grote landbouwmachines kunnen elkaar nauwelijks passeren; soms kiest men - om dit soort zaken te omzeilen - voor het gebruik van de hoofdrij-baan...

In het algemeen werd kritiek geuit op de manier waarop men wordt geïnfor-meerd over allerlei zaken van het project Duurzaam Veilig Zeeuws-Vlaanderen.
Er bleek een duidelijke behoefte aan meer uitwisseling van meningen en standpunten voordat de plannen op tafel worden gelegd.

Wordt men gesteld voor de keuze: snelheidsremmers in de vorm van drempels en dergelijke of een kantelweg, dan kozen de ondervraagden unaniem voor de kantelweg, zij het dat dit als kiezen tussen twee kwaden werd beschouwd.

Het Bestuurlijk Overleg Duurzaam Veilig West Zeeuws-Vlaanderen heeft beslo-ten de onderzoeksresulaten te betrekken bij de verdere verbetering van de verkeersveiligheid in het buitengebied.


-------
Meer informatie over dit persbericht: ir. Jan Bakx, tel. 0118 631580; De volledige rapporten zijn te bestellen bij: Informatiecentrum provincie Zeeland, tel. 0118 631400.

1 februari 1999; I.A. van der Linde; 0118 631399; 09/99

Deel: ' 90% Autogebruikers houdt zich aan snelheid op kantelweg '
Lees ook