Fractie Amsterdam Anders/De Groenen
p/a.: Stadhuis, Amstel 1, kamer 2229, 1011 PN Amsterdam
tel: 020-552.2706 fax: 020-552.2760
email: groenen@raad.amsterdam.nl
http://www.pz.nl/groenenadam

Persbericht

De gemeenteraadsfractie van Amsterdam Anders/De Groenen vraagt B en W van Amsterdam om onrechtmatige en discriminerende wapencontroles, zoals in december 1999 in de Amsterdamse Bijlmermeer plaatsvonden, voortaan achterwege te laten!!


Aan: College van B en W van Amsterdam

Amsterdam, 23 februari 2000

Ondergetekenden hebben de eer het College van Burgemeester en Wethouders de volgende schriftelijke vragen te stellen, op grond van art. 17 van het RVO:

Vandaag heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald dat de grootscheepse controle op het bezit van wapens, die in december 1999 plaatsvond in de Bijlmermeer, onrechtmatig was.


1. Mogen we veronderstellen dat de Burgemeester de uitspraak van de rechter zal volgen door in de toekomst dergelijke controles niet meer toe te staan?


2. De politie heeft eerder aangekondigd vaker zogenaamde 'verkeerscontroles' te houden, waarbij ook standaard op wapens wordt gecontroleerd. Heeft de uitspraak van de rechter ook gevolgen voor de controles op wapens zoals die onlangs nog plaats-vonden bij de zogenaamde "verkeerscontroles" op onder meer De Dam en het Mercatorplein?


3. Volgens Justitie bestond de doelgroep bij de wapencontroles in de Bijlmermeer uit Surinamers en Antillianen. Vastgesteld werd dat selectie van de te controleren groep gebeurde op basis van huidskleur. Bent u bereid toe te zeggen dat in de toekomst een dergelijke discriminerende selectie op basis van huidskleur nooit meer zal plaatsvinden?


3. Uit een in oktober 1999 door het Onderzoeksbureua O+S in opdracht van de fractie van Amsterdam Anders/De Groenen gehouden enquête bleek dat 1 op de 9 Amsterdammers zich gediscrimineerd voelt in contacten met de politie. Bent u het met ons eens, dat controles zoals gehouden in de Bijlmermeer bijdragen aan deze negatieve beeldvorming over discriminatie door de politie? En welke stappen denkt u te ondernemen om discriminatie en bijgevolg een negatieve beeldvorming over de politie verder te voorkomen?

René Danen, duo-gemeenteraadslid (tel: 06-59060241) Hansje Kalt, gemeenteraadslid (tel: 020-6208235)`

Deel: ' A'dam Anders/Groenen Stop wapencontroles en discriminatie '
Lees ook