Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Aan de CNV-leden, werkzaam bij EDS

Geachte mevrouw / mijnheer,

Ik wil u hierbij op de hoogte brengen van een drietal zaken. Ten eerste de voorstellen voor de CAO-onderhandelingen, ten tweede een oproep om mee te werken aan de opheffing van het geheim van de grids en tot slot iets over de komende OR-verkiezingen.
1. DE CAO-ONDERHANDELINGEN
Zoals u weet, loopt de EDS-CAO eind 2002 af. Als voorbereiding voor de CAO-onderhandelingen hebben we de afgelopen maand drie vergaderingen met u gehouden en hebben anderen per mail voorstellen gedaan. Dit alles heeft geresulteerd in de volgende voorstellen:

>> voorstellen


2. HET GROTE EDS-GEHEIM: DE GRID-BEDRAGEN! Zoals u weet, is het EDS-policy om de loonschalen (grids) niet te publiceren. Kun je in veel CAOs gewoon opzoeken welk loon bij welke functie hoort, bij EDS is dit geheim. Als je er om vraagt, krijg je van je manager alleen maar het midpoint te horen van de grid waarin je zelf zit. Deze situatie ergert ons als vakorganisaties.

Herhaaldelijk hebben we EDS om publicatie van de salarisgegevens van de grids gevraagd. Dit geeft de medewerker de mogelijkheid om zich te oriënteren op de financiële kant van een loopbaan (binnen of buiten EDS). Daarnaast is het van belang voor de inzichtelijke toepassing van de verhogingsmatrix uit de CAO. Uit de gegevens kun je de stijging van je loon bij een bepaalde beoordeling afleiden.

Help het geheim te ontsluieren ! EDS wil de gridbedragen (base low, midpoint en base-high) niet publiceren. We hebben daar herhaaldelijk om gevraagd en bij de laatste CAO-onderhandelingen aangekondigd zelf op onderzoek uit te gaan en zo mogelijk zelf tot publicatie van de salarisgegevens van de grids over te gaan. We hebben uw hulp hierbij nodig en willen u dan ook vragen om de volgende gegevens aan ons door te geven:


- de eigen functiecode

- functiebenaming

- het base-low, midpoint en base high van je grid in euros (danwel guldens)

- ongeveer de datum wanneer je dat gehoord hebt (dat kan namelijk voor of na een aanpassing van de grids zijn)

Wij verzamelen dan de gegevens, zetten die in een mooi tabelletje, die we weer aan u ter beschikking zullen stellen


3. MEDEZEGGENSCHAP IS EEN MUST!
EDS kent een eigen Ondernemingsraad (OR) en dat is een goede zaak. Bepaalde onderwerpen die afgesproken worden in de CAO, hebben een relatie met onderwerpen die op het bordje van de OR liggen. Om een voorbeeld te noemen: de salarissystematiek in de CAO (artikel 10) heeft alles te maken met de beoordeling van het functioneren (en dat is een onderwerp voor de OR).

Het is dan ook van groot belang dat de OR en de vakorganisaties nauw samen werken. Daar komt bij dat de CAO bij EDS mogelijk onder druk komt te staan als gevolg van tegenvallende resultaten en de toenemende invloed van Engeland en Amerika op de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in Nederland. Nu is het zo dat EDS niet makkelijk onder de CAO uitkomt, maar de kans is aanwezig dat onderwerpen verschoven worden van de CAO-tafel naar de OR-tafel (en andersom). Vandaar dat de rol van de medezeggenschap steeds belangrijker wordt.

Om de kruisbestuiving tussen de OR en de vakorganisaties beter te laten verlopen, doen we een dringend beroep op u om u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de komende OR-verkiezingen. Daarmee vangen we twee vliegen in één klap, namelijk:


1) leveren van kandidaten betekent het opvullen van eventueel openstaande vacatures


2) relatie tussen de OR en de vakorganisaties wordt verstevigd.
Het verzoek aan u is om hier nog eens over na te denken. Misschien vindt u het OR-lidmaatschap wel een hele uitdaging! U helpt ons aan kandidaten en wij zullen u helpen door middel van trainingen/cursussen etc. Zo gaan we samen binnen EDS zorgen dat de medezeggenschap echt handen en voeten krijgt.


4. LIDMAATSCHAP CNV
Het aantal leden van De Dienstenbond CNV bij EDS is de laatste jaren redelijk constant gebleven. Tegelijkertijd is het aantal werknemers bij EDS teruggegaan waardoor de organisatiegraad licht is gegroeid en voor een ICT-bedrijf tamelijk hoog. We kunnen echter zeker niet bij de pakken neer gaan zitten. De ontwikkeling van EDS in Nederland stokt en het is maar de vraag hoe het de komende tijd verder zal gaan. Zijn er eindelijk overnames in aantocht of brokkelt EDS in Nederland nog verder af ? Legt EDS International Nederland verder reorganisaties op? En hoe gaat het met de CAO? EDS in Nederland is in dit opzicht tamelijk uniek en er zijn wel degelijk aanwijzingen dat EDS International liever geen, dan wel een CAO wil.

Dit alles vraagt om versterking van de organisatie van de werknemers door een uitbreiding van het vakbondslidmaatschap. Verder vraagt deze situatie om bezinning van elke werknemer over zijn of haar positie: zal ik me bij de Dienstenbond CNV aansluiten om zo mijn rechtspositie te beschermen en me van juridische hulp van de vakbond te verzekeren? Praat eens met uw ongeorganiseerde collega over dit alles. Voor slechts EUR 12,70 per maand versterkt uw collega onze en tevens zijn/haar eigen positie als werknemer. Bovendien heeft hij/zij dan een volledige
rechtsbijstandsverzekering. U ziet het, een lidmaatschap van het CNV bespaart zelfs kosten. Dat argument moet toch overtuigen!

Bent u al lid van de CNV Dienstenbond??

>> meer over het lidmaatschap

5. TOT SLOT
Het is een hele brief geworden. In feite komt het erop neer dat u gevraagd wordt om te reageren op de volgende punten: 1. Wat vindt u van de voorstellenbrief? 2. Geef uw salarisgegevens door, inclusief uw functiecode. 3. Wilt u nadenken of u zich al dan niet verkiesbaar wilt stellen voor de OR? 4. Als CNV kunnen we nieuwe leden goed gebruiken. Kunt u daarbij een handje helpen? Ik reken op u!

Met vriendelijke groet, Dienstenbond CNV Wim Burggraaf, bestuurder

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Wim Burggraaf, tel: 055-5772640. Email: w.burggraaf@cnvdibo.nl.

Apeldoorn, 24 juni 2002.

Deel: ' Aan de CNV-leden, werkzaam bij EDS '
Lees ook