NU'91

Aan de leden in de GGZ

Aan de onderhandelingsdelegatie van GGZ Nederland

Geachte dame en heren,

Op 15 mei starten de onderhandelingen over de CAO GGZ. In deze brief zijn de gezamenlijke voorstellen van ABVAKABO FNV, CFO CNV, FHZ en NU'91 verwoord.

Wij stellen ons voor dat de onderhandelingen zich zullen afspelen rond een aantal themas. De voorstellen zijn daarom zoveel mogelijk per thema geordend. Een aantal voorstellen hebben wij, ter wille van de duidelijkheid, nader uitgewerkt. Andere voorstellen zullen wij tijdens en naar aanleiding van het verloop van de onderhandelingen, zonodig nader concretiseren.

De themas die wij met u willen bespreken zijn de volgende.

Algemeen / beloning

Wij stellen voor een CAO te sluiten met een looptijd van 1 jaar. Ten aanzien van de salarisontwikkeling stellen wij voor een generieke salarisverhoging van 4% met ingang van 1 mei 2002. Wij stellen voor de eindejaarsuitkering structureel te verhogen met 2,4% en de eindejaars-uitkering voortaan te berekenen en uit te betalen op basis van de feitelijk gewerkte uren in enig jaar (opbouwsysteem). Wij wensen de vloer voor deze uitkering vast te stellen op regelnummer 13 van de inpassingstabel. In de CAO 2001-2002 is, naar aanleiding van uw voorstellen, een eerste stap gezet naar een verbetering van het loongebouw. Wij zijn bereid in dit kader een tweede stap te doen. Wij zien op dit punt uw voorstellen met belangstelling tegemoet.In het kader van het toegroeien naar een meer evenwichtige verhouding tussen het werkgevers- en het werknemersdeel van de PGGM-premies stellen wij voor de premie-verhoging per 1 januari 2003 volledig voor rekening van de werkgever te laten komen.

Zorg en Arbeid

In het kader van de combinatie tussen zorg en arbeid behoeven de huidige bepalingen inzake ouderschapsverlof en zorgverlof nadere aandacht. Daarnaast willen wij afspraken met u maken over een kinderopvangregeling voor de gehele branche. Ook kunt u een voorstel tegemoet zien in het kader van de bevordering van vrijwilligerswerk.

Medezeggenschap

Diverse ontwikkelingen in de branche (bijvoorbeeld het arboconvenant, recente CAO-afspraken op het gebied van loopbaanbegeleiding en meerkeuzesysteem) hebben geleid tot een grotere rol voor de ondernemingsraad. Veel ondernemingsraadsleden worden geconfronteerd met een gebrek aan evenwicht tussen de verplichtingen die voortvloeien uit hun reguliere arbeid en uit hun medezeggenschapstaak. Daarom willen wij afspraken met u maken over een uitbreiding van de faciliteiten van ondernemingsraadsleden. Hierbij denken wij aan afspraken over het aantal beschikbare uren, de vervanging van ondernemings-raadsleden op de werkplek en de ambtelijke ondersteuning. In het kader van de bevordering van medezeggenschap willen wij tevens een recht van benoeming door de ondernemingsraad opnemen voor een lid van de Raad van Toezicht van de instelling.

Behoud van werknemers

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van belang maatregelen in het kader van behoud nadrukkelijk aandacht in de CAO te geven. In het kader hiervan vragen diverse zaken de aandacht. Wij hebben een aantal voorstellen die leiden tot verbetering van de (vergoedings-)regelingen inzake overwerk, bereikbaarheids- en crisisdienst en onregelmatig werken. Deze zullen wij tijdens de onderhandelingen nader concretiseren en toelichten. Vanuit de praktijk bereiken ons vele geluiden over het gebrek aan voortgang bij de invoering van FWG 3.0, die nog (vrijwel) nergens is afgerond. Naar aanleiding hiervan willen wij nadere afspraken maken over de verantwoordelijkheid van de werkgever in het indelings-proces. In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid willen wij met u praten over een aanpassing van de 55+-regeling die leidt tot een gelijke behandeling van fulltimers en parttimers. Recht doen aan de huidige aanspraken is daarbij het uitgangspunt. In het kader van persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding willen wij nadere afspraken maken over een individueel recht op loopbaanadvies en een persoonlijk opleidingsbudget. Onder dit thema hebben wij tenslotte geschaard enkele voorstellen inzake het vastleggen en/of verhogen van vloeren en/of de grondslag in bepaalde toeslagen en over een actualisering van de lijst van beroepsorganisaties waarvan de contributie (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komt.

Instroom van werknemers

In het kader van de bevordering van instroom van werknemers hebben wij enkele voorstellen inzake verbetering van de positie van leerlingen en die van werknemers in I/D-banen.

Arbeid en gezondheid

In het arboconvenant hebben wij verschillende zaken met u hebben afgesproken. In de CAO vinden wij deze onderwerpen onderbelicht en (te) eenzijdig benaderd. Arbeidsomstandigheden en gezondheid, en maatregelen ter preventie en beperking van arbeidsongeschiktheid verdienen een apart hoofdstuk in de CAO. De bepalingen van het huidige hoofdstuk Arbeidsongeschiktheid kunnen eveneens onderdeel van dit nieuwe hoofdstuk worden, naast regelingen die betrekking hebben op het door de instellingen te voeren beleid op dit gebied. Voorstellen die betrekking hebben op dit laatste zijn onder andere het opnemen van een aantal instrumenten uit het arboconvenant als verplicht onderdeel van het te voeren beleid op instellingsniveau, alsmede het vastleggen van kwaliteitscriteria voor reïntegratie bedrijven. Wij zullen onze voorstellen tijdens de onderhandelingen nader concretiseren en toelichten.

Tenslotte..

Willen wij het bedrag van de werkgeversbijdrage van GGZ Nederland aan de werknemers-organisaties omzetten in euros en verhogen naar 15,--. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat de nieuwe lay-out en redactie van de CAO verder verbeterd kan worden. In dit kader hebben wij enkele redactionele voorstellen die wij op korte termijn aan u zullen voorleggen.

Tot zover de voorstellen van ABVAKABO FNV, CFO CNV, FHZ en NU'91. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg nieuwe voorstellen te doen dan wel voorstellen te wijzigen en/of aan te vullen dan wel in te trekken.

Een eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over onderdelen van de voorstellen kan pas als zodanig worden beschouwd, als een akkoord is bereikt over het geheel.

Wij hopen op vruchtbare CAO-onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

mr. Carin Hartog

secretaris WOAZ

Deel: ' Aan de onderhandelingsdelegatie van GGZ Nederland '
Lees ook