GAK

/Nieuws

Aanbesteding voor 2002 start in september

WAO-uitstoot van overheid neemt sterk toe

VVD: Sofi-fraudeurs snel land uit

Arbeidsmarkt Europese Unie wordt flexibeler

Gakinfo nummer 17

Overgangsrecht bij seizoenmatige arbeid

Brochures voor prostitutiebranche op Gak-kantoren

Voorkom problemen rond jaaropgaven

Aanvraagtermijnen wet REA vanaf 1 juli 2001

Nieuwe beslistermijnen wet REA bekend

gak nederland bv

Animatie Nieuws

Aanbesteding voor 2002 start in september

Aanbesteding voor reïntegratie van WAOers en WWers 2002

Binnenkort gaat de nieuwe aanbesteding van reïntegratietrajecten voor arbeids-gehandicapten en werklozen van start. Wilt u op deze trajecten inschrijven, dan hoeft u niet te bellen, de aanbesteding voor 2002 start begin september. U kunt wel beginnen met deze advertentie goed te lezen om te kijken of de aanbesteding voor uw bedrijf de moeite waard is.

Vooruitlopend op de fusie tot UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) voeren de uitvoeringsinstellingen deze aanbesteding gezamenlijk uit. Zij kopen reïntegratietrajecten in bij private marktpartijen om onze cliënten, arbeidsgehandicapten en werklozen, maatwerk te kunnen bieden. Want uiteindelijk gaat het erom hun een nieuwe toekomst te geven.

De aanbestedingsprocedure:
De procedure gebeurt in twee stappen. Op basis van vooraf bekendgemaakte, objectieve selectiecriteria wordt eerst een selectie van reïntegratiebedrijven gemaakt. Deze bedrijven worden uitgenodigd een offerte uit te brengen. Vervolgens worden op basis van deze offertes opdrachten gegund. Ook bij de gunningsprocedure worden objectieve en andere vooraf bekendgemaakte criteria gehanteerd.

De aanbesteding staat zowel open voor zelfstandige aanbieders die de bemiddeling zelf uitvoeren als voor samenwerkingsverbanden. In het laatste geval moet er een hoofdopdrachtnemer zijn die verantwoordelijk is voor het casemanagement, de begeleiding van de cliënt en het uiteindelijke resultaat.
De aanbesteding gebeurt per opdracht.

Om welke opdrachten gaat het?
De opdrachten hebben betrekking op werklozen en arbeidsgehandicapten die een kans hebben op terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Binnen deze groepen komen gedifferentieerde opdrachten, waarbij een onderscheid mogelijk is naar problematiek en sector en/of branche waar de kandidaat voorheen gewerkt heeft.

De opdrachten kunnen zowel regionaal als landelijk zijn. Voor regionale opdrachten wordt uitgegaan van de indeling in CWI-regios.

Bij de start van de procedure is een algemeen bestek beschikbaar met een uitwerking van de opdrachten en de selectie- en gunningscriteria. Zodat de aanbestedings-procedure voor iedereen helder is.

Wilt u meer informatie?
Vanaf begin september verschijnen er publicaties over de aanbesteding in landelijke dagbladen. U kunt voor meer informatie terecht op: www.aanbestedingreintegratie.nl.Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. © 2001 Gak Nederland.

Stel hier uw vraag en doorzoek de site.


Deel: ' Aanbesteding voor reïntegratie van WAOers en WWers '
Lees ook