Gemeente Den Helder

persberichten

Aanbesteding

Datum: 21-02-2000

Namens het college van burgemeester en wethouders van Den Helder zal door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer Sportlaan 62, Postbus 36, 1780 AA Den Helder, een openbare aanbesteding worden gehouden. Deze aanbesteding is overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement 1986. Het werk is beschreven in bestekken 2000-2 en 2000-3.

Aanbesteding

De bestekken houden in: Bestek 2000-2: het reconstrueren van het kruispunt Torplaan-Ravelijnweg tot een rotonde; Bestek 2000-3: de reconstructie van de Torplaan 2e fase.

De twee bestekken vormen samen één werk. Er kan dus niet op één van de bestekken afzonderlijk worden ingeschreven. De bestekken zijn samengesteld m.b.v. de RAW-systematiek.

De hoofdwerkzaamheden zijn:


1. Opruimingswerkzaamheden: a. opruimen van asfalt ca. 8765 m2 b. opruimen bestratingen ca. 2760 m2 c. opruimen funderingslaag ca. 7420 m2 d. opruimen kantopsluitingen ca. 2910 m1


2. Grondwerken: a. ontgraven cunetten ca. 2125 m3 b. grond vervoeren en verwerken ca. 1910 m3 c. zand leveren en verwerken ca. 770 m3


3. Leidingwerken: a. leveren en aanbrengen kolken ca. 27 stuks b. leveren en aanbrengen pvc-leidingen ca. 1500 m1

Uitvoeringstermijn De startdatum is gepland op maandag 17 april 2000. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd en moet binnen 60 werkbare dagen opgeleverd worden.

Betalingsregeling De betaling vindt plaats in vierwekelijkse termijnen.

Zekerheidsstelling Er wordt een zekerheidsstelling van 5% van de aanneemsom in de vorm van een bankgarantie vereist.

Verkrijgbaarstelling bestek De (RAW) bestekken zijn tegen betaling vanaf 28 februari 2000 verkrijgbaar bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer. De kosten bedragen Ä 300,- (excl. btw). De (RAW) bestekken zijn te bestellen door de onderstaande bestelbon/machtiging in te vullen en op te sturen naar de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, afdeling Stadsbeheer, t.a.v. ing. A.M. Laan, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Een andere wijze van betaling wordt niet geaccepteerd. Bij eenmaal verstrekte bestekken wordt geen restitutie verleend.

Inlichtingen Inlichtingen zullen worden verstrekt op 21 maart 2000 om 10.00 uur op het kantoor van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer aan de Sportlaan 62 in Den Helder. De nota van inlichtingen ligt hier vanaf 24 maart 2000 ter inzage. Een afschrift van de nota van inlichtingen en een diskette van de bestekken worden aan de bestekhouders toegezonden.

Aanbesteding De aanbesteding vindt plaats op 4 april 2000 om 10.00 uur op het kantoor van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer aan de Sportlaan 62 in Den Helder. Het inschrijvingsbiljet, voorzien van de benodigde bijlagen, dient op de datum en plaats van de aanbesteding tussen 9.30 en 10.00 uur te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde bus.

Gunningscriteria De inschrijver moet, als daarom gevraagd wordt, naast de overige in de bestekken genoemde voorwaarden/eisen binnen drie werkdagen kunnen aantonen dat hij:

* in het bezit is van betreffende ISO-certificaat uit 9000-serie en VCA-certificaat;

* niet verkeert in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling;

* een bankverklaring waaruit de financi`le draagkracht van zijn onderneming blijkt;

* in de afgelopen 5 jaren als aannemer op een vakkundige en regelmatige wijze gelijksoortige werken heeft uitgevoerd en tijdig opgeleverd, ter zake onder- en bovengrondse infrastructuur met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of hoger dan f 750.000,- excl. leveranties en omzetbelasting;
* tenminste 50% van het werk zelf gaat uitvoeren.

Bij de beoordeling of een inschrijver voor de opdracht van het werk in aanmerking komt, wordt tevens in beschouwing genomen:
* de laagste prijs van de 2 bestekken tezamen;
* de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen;
* het in bestek verlangde voorlopig werkplan.

Directievoerende instantie De directie van het werk wordt gevoerd door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer van de gemeente Den Helder.

_________________________________________________________________

Laatste verandering: februari 21, 2000

Deel: ' Aanbestedingen gemeente Den Helder '
Lees ook