Provincie Groningen

Groningen, 26 september 2001 Persbericht nr. 191

Meer organisaties betrekken bij jeugdzorg en bereikbaarheid verbeteren

De provincie moet de regie nemen bij de vorming van het nieuwe Bureau Jeugdzorg. Daarnaast moeten meer organisaties worden betrokken bij dit Bureau: niet alleen de direct betrokkenen maar ook andere organisaties. Verder moet de bereikbaarheid van de de dependances van het Bureau Jeugdzorg worden verbeterd, via 24 uurs bereikbaarheid en het instellen van een klachtennummer over de bereikbaarheid.

Dit zijn enkele aanbevelingen van de Commissie Beleidsonderzoek Jeugdzorg die op 10 oktober 2000 door Provinciale Staten van Groningen is ingesteld en als doel had aan de Staten een advies uit te brengen over een aantal ontwikkelingen in de jeugdzorg. Dit met het oog op de toekomstige besluitvorming in de Staten.

Om haar adviezen uit te kunnen brengen heeft de Commissie gekozen voor het het houden van openbare interviews met betrokkenen bij en uit de jeugdzorg. In totaal werden 24 organisaties "gehoord".

Bereikbaarheid

De belangrijkste adviezen van de Commissie zijn dat de provincie de regie moet nemen bij de vorming van het nieuwe Bureau Jeugdzorg en dat niet alleen de direct betrokken organisaties, maar ook andere organisaties die in de toekomst te maken krijgen met het Bureau Jeugdzorg er door middel van inspraak bij worden betrokken. Ten aanzien van de spreiding van de dependances van het Bureau Jeugdzorg over de provincie kiest de Commissie niet voor een aantal, maar voor het criterium van de bereikbaarheid. De Commissie heeft in haar interviews vaak te horen gekregen dat de bereikbaarheid van de huidige bureaus voor ambulante jeugdhulpverlening niet optimaal is. Daarom beveelt de Commissie aan dat de aandacht moet liggen op een 24-uurs bereikbaarheid en het instellen van een klachtennummer over de bereikbaarheid.

Protocol

Een ander punt waar de Commissie vaak mee werd geconfronteerd, was dat verwijzers niet op de hoogte gesteld worden welke hulp de jongere krijgt en wanneer deze het hulpverleningscircuit ingaat. Wanneer de jongere de hulpverlening verlaat en zich weer bij de verwijzer meldt, is het vaak onbekend welke hulp de jongere heeft ontvangen. De Commissie beveelt aan dat er een protocol komt waarin dit beter geregeld wordt. Een discussiepunt zal worden het advies van de Commissie om in het Bureau Jeugdzorg ook lichte ambulante hulp te bieden. In de wet wordt een strikte scheiding aangegeven tussen indicatiestellers: het Bureau Jeugdzorg en geindiceerde zorg. De Commkissie adviseert om in overleg met alle betrokkenen te bezien op welke manier een soepele overgang tussen ambulante en geindiceerde zorg mogelijk is die in het belang van de client is. Bureaucratie moet vermeden worden.

Verder geeft de Commissie aan dat er duidelijkheid moet komen over wat het nieuwe Bureau Jeugdzorg voor de gemeenten kan doen op het gebied van de jeugdzorg. Op dit moment is er teveel onduidelijkheid tussen gemeenten en de huidige Stichting Jeugdzorg Groningen. Ook in de nieuwe wet staan formuleringen die niet een helder beeld geven. De Commissie beveelt aan dat er een heldere notitie van het College komt, waarin aangegeven wordt wat de gemeenten kunnen verwachten van het nieuwe Bureau Jeugdzorg. Om de druk op de jeugdzorg te verminderen beveelt de Commissie aan dat de gemeenten en de provincie nagaan op welke manier gezamenlijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. De Commissie beveelt aan te onderzoeken of door middel van inzet van provinciale en gemeentelijke middelen extra jeugdzorgactiviteiten uitgevoerd kunnen worden. Zij beveelt daarvoor het afsluiten van een convenant tussen gemeenten en de provincie aan.

Dit is de eerste keer dat de Staten van Groningen een aparte beleidscommissie ingesteld hebben om haar te adviseren over toekomstige ontwikkelingen. Het instellen van een beleidscommissie was mogelijk omdat de statenleden H. Bleker (CDA) en K.W. van der Hoek (Groen Links) in de vorige statenperiode een initiatiefvoorstel door de Staten hebben laten vaststellen. De Commissievoorzitter Bert Kolk (PvdA) geeft in zijn voorwoord aan dat het uitbrengen van het advies en het daarvoor horen van een groot aantal betrokkenen een nuttige leerschool is geweest. Dit mede in het licht van de orientatie van de Staten op nieuwe instrumenten en onafhankelijke beleidsafwegingen. In de nieuwe periode wordt ook het dualisme ingevoerd in Provinciale Staten. De Staten zullen dan onafhankelijk van GS tot afwegingen en besluitvorming moeten komen, Of dit instrument van een aparte beleidscommissie ook daarvoor een goed middel is, zal na een evaluatie en in overleg met de staten nader bezien moeten worden.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Bert Kolk, tel. 0598 321731, of tel.nr. 06 53715695 of met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Aanbevelingen Commissie Beleidsonderzoek Jeugdzorg Groningen '
Lees ook