Aanbevelingen wet medezeggenschap werknemers (wmw)

LEUSDEN, 20041006 -- Voor de gebrekkige en problematische OR-en is een kaderwet geen vooruitgang. De druk op deze OR-en en de polarisatie zal toenemen. Het animo zal teruglopen. Die OR-en die zich toch al goed kunnen redden worden er beter van want die zullen trachten de situatie uit te buiten.Dit zijn de conclusies van de discussieavond die woensdag 22 september in Leusden heeft plaatsgevonden. De discussieavond is aangeboden en georganiseerd door de BPO Adviesgroep in samenwerking met www.OR-Online.nl, www.ORnieuwestijl.nl, de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en tijdschrift Ondernemingsraad. Het doel van de avond was het in kaart brengen van ideeën, meningen en ervaringen uit de praktijk van de medezeggenschap aangaande de nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers. De discussieleiding was in handen van Gerben Bruinsma en Cor Berkel. Onder de 52 aanwezigen bevonden zich OR-leden uit overheid en bedrijfsleven, trainers, adviseurs, juristen, journalisten en vertegenwoordigers van de vakbonden en de Nederlandse vereniging van Medezeggenschap.


Omdat het wetsvoorstel nu in de Tweede Kamer behandeld wordt is een lijst van aanbevelingen opgesteld. Hiermee willen wij een breed publiek bereiken. Allereerst beogen wij de betrokkenheid bij de nieuwe WMW onder collega OR-leden, trainers, journalisten, vakbondsmensen, etc. te vergroten. Daarnaast vinden wij het van groot belang om de bevindingen bekend te maken bij Tweede-Kamerleden en zij die direct betrokken zijn bij de aanname van en het debat over de WMW. De BPO Adviesgroep en ORnieuwestijl.nl willen hierin kartrekker zijn.


Op www.ORnieuwestijl.nl houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen. De ervaring leert, dat kamerleden zonder input uit de praktijk teveel uitgaan van hun eigen particuliere ervaringen met de OR (bijvoorbeeld de OR van hun eigen fractie). Wij roepen OR-leden daarom op zich op hoorzittingen of partijbijeenkomsten te laten horen.


tijdens de avond is onderstaande lijst van aanbevelingen aan de minister opgesteld:


Advies aan de minister: Als ik Minister de Geus dan....


· Nam ik een minimumregeling voor faciliteiten op in de kaderwet
· Maak ik de positie van de OR helder: een controleorgaan (instemmingsrecht uit de wet)
· Zorg ik voor een heldere positie van de OR op het gebied van de arbeidsvoorwaarden (vakbond of OR)(bijv. onkostenvergoeding). Of het opnemen van alle arbeidsvoorwaarden in het adviesrecht, als ze niet in de cao zijn geregeld.
· Gaf ik de OR meer plichten zoals de plicht om een beleidsplan op te stellen
· Laat ik het politiek primaat voor overheidsorganisaties vervallen
· Nam ik de huidige jurisprudentie mee in een uitwerking van de WOR (in plaats van de WMW)
· Zorgde ik voor een betere aansluiting van de nationale wetgeving aan internationale organisaties (dochterondernemingen van Amerikaanse moederbedrijven)
· Regelde ik dat voor bedrijven die niet bij een CAO aangesloten zijn de rechten van de bonden automatisch bij de OR terecht komen
· Laat ik de voorrechten van de vakbonden bij de verkiezingen vervallen. (huidige regeling creëert rechtsongelijkheid)
· Zorg ik voor sancties voor bedrijven die de wet niet toepassen (bijvoorbeeld als ze geen OR instellen terwijl dat wel verplicht is)
· Bevorder ik dat OR-leden gehonoreerd worden binnen de belonings- en functiewaarderingssystematiek
· Bevorder ik dat OR-en in de bedrijfsorganisatie worden geïntegreerd (organogram, organisatiestructuur)
· Schrap ik de beroepsprocedure van art. 36 en bevorder ik een procedure naar de ondernemingskamer
· Zorg ik ervoor, dat medezeggenschap wordt opgenomen in de Code Tabaksblad. Geregelde bijeenkomsten van de OR met de raden van toezicht/commissarissen moet verplicht worden.
· Verhelder ik de wederzijdse rollen van vakbonden en OR
· Versterk ik met bevoegdheden in de wetgeving het democratisch gehalte (bijv. gemeenteraad).
· Maak ik duidelijk hoe een OR met de achterban moet omgaan ( wat is de verbintenis? Wat moeten zij met elkaar?)
· Erken ik dat de belangen van de organisatie en de werknemers tegenstrijdig kunnen zijn (bijv. adviesrecht bij reorganisaties)
· Onderzoek ik eerst de voordelen van het Duitse model, bijvoorbeeld op het punt van het voordrachten van leden van de Raad van Commissarissen.
· Maak ik overleg van de RvC met OR mogelijk waarbij de bestuurder niet aanwezig mag zijn. Ook zorg ik voor meer samenhang van het toezicht op de onderneming, de structuurwet en de WMW.
· Bevorder ik de analogie van de OR als de aandeelhoudersvergadering voor het personeel
· Maak ik een betere taakverdeling in de OR mogelijk om de werkdruk te verminderen en de prestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld door vaste commissies (commissieleden komen uit de hele organisatie). Hierdoor wordt er expertise opgebouwd (als project organisatie). Het instellen van commissies moet dus gemakkelijker worden.
· Krijgt de OR een enquêterecht


Tenslotte zijn de volgende afsluitende conclusies geformuleerd:


· De relatie tussen de vakbond en de OR moet duidelijker worden, anders gaat dat veel frictie opleveren
· We moeten een brede fundamentele discussie bevorderen over met alle betrokken partijen over het doel van medezeggenschap. Daarbij moet versterking van bedrijfsdemocratie voorop staan. We kunnen daarbij veel leren van gemeenteraden. Het is trouwens opmerkelijk, dat de bevoegdheden van gemeenteraden helder zijn vastgelegd. Die zijn toch ook niet in een kaderwet geregeld!
· Als er gekozen wordt voor een kaderwet is het steviger neerzetten van faciliteiten essentieel om er iets van te maken.
· Steun voor de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap(NVMz) is wenselijk om de lobby goed te kunnen voeren.


Het volledige verslag en de deelnemerslijst van de avond is te vinden op: www.ornieuwestijl.nl/content.php?content.23

Deel: ' Aanbevelingen wet medezeggenschap werknemers (wmw) '
Lees ook