Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

indicaties

Aanbieden rapport over mogelijkheden bestaande indicaties

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DGB/OAG-2361891

10 maart 2003

Bij brief (kenmerk SV/F&W/03/13732) bent u geïnformeerd over het onderzoek van het NIVEL naar de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Mede namens de Minister van SZW en de Staatssecretaris van Financiën bied ik u hierbij het onderzoeksrapport Mogelijkheden van bestaande indicaties ter identificatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge ziektegerelateerde uitgaven aan.

Onderzocht is of mensen met hoge meerkosten in verband met handicap en/of chronische ziekte binnen de omvangrijke populatie van chronisch zieken, kunnen worden onderscheiden aan de hand van reeds uitgevoerde indicaties. Dit onderzoek laat zien, dat bestaande indicaties aangrijpingspunten bieden voor een redelijke benadering van de groep chronisch zieken met hoge meerkosten, voor zover het gaat om mensen met lichamelijke beperkingen. Dit geldt niet voor de groep chronisch zieken in zijn geheel. Hiervoor blijkt het verband tussen bestaande indicaties en meerkosten onvoldoende sterk. Dit ligt overigens in het verlengde van eerdere bevindingen, waaruit een samenhang naar voren kwam tussen hoogte van de meerkosten en de aanwezigheid van twee of meer lichamelijke beperkingen.

Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt nader verkend of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn om met behulp van een indirect model voor indicatiestelling, de meerkosten van gehandicapten en chronisch zieken meer gericht te compenseren.

Gegeven de beperkte generaliseerbaarheid van de genoemde resultaten voor de gehele populatie gehandicapten, zullen daar ook de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ) met een panel van lichamelijk gehandicapten bij moeten worden betrokken.
Naar verwachting zal de Kamer hiervan in de zomer 2003 op de hoogte worden gesteld.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Mogelijkheden bestaande indicaties chronisch zieken en gehandicapten 1. Mogelijkheden bestaande indicaties chronisch zieken en gehandicapten Rapport, 10-3-2003

Zie het originele bericht om (PDF) bestanden op te halen

Deel: ' Aanbieden rapport over mogelijkheden bestaande indicaties '
Lees ook