Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbieden RMO-advies Geen woorden, maar daden

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DSB/SCB 2344507

30 januari 2003

Op 11 december 2002 heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) mij het advies Geen woorden, maar daden; bijdrage aan het normen-en-waardendebat aangeboden. Met dit advies reageert de RMO op mijn verzoek terzake, dat ik mede namens het kabinet heb gedaan. Hierbij bied ik u genoemd advies aan.

Het advies is geschreven op basis van eerdere, door de RMO uitgebrachte adviezen. Daarin werd, zij het indirect, ingegaan op de vraag onder welke voorwaarden normen en waarden draagvlak en opvolging kunnen vinden. Dit advies gaat expliciet in op die voorwaarden. Door herkenbaarheid van de individuele burger (weer) centraal te stellen, maakt de overheid door aanpassing van schaal, samenhang en sturing de weg vrij naar een bij de tijd passende sociale infrastructuur. Daarmee stimuleert zij een eigentijds besef van normen en waarden. Aldus de kern van het RMO-advies.

De Minister-President heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) eveneens verzocht te adviseren inzake normen en waarden met daarbij de aanbeveling om samenwerking te zoeken met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de RMO. Met de RMO vertrouw ik erop dat de bijdrage van de Raad aan de samenwerking met de WRR en het SCP ten behoeve van het advies aan de Minister-President inhoudelijk zal kunnen voortbouwen op bijgaand advies. Ik ben de RMO dan ook erkentelijk voor het advies, dat op zo korte termijn tot stand is gekomen.

De kabinetsbrede reactie op dit advies zal te zijner tijd worden geïntegreerd in het kabinetsstandpunt over het advies van de WRR.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

RMO-advies Geen woorden maar daden
1.
RMO-advies Geen woorden maar daden
Externe link, 30-1-2003

Deel: ' Aanbieden RMO-advies Geen woorden, maar daden '
Lees ook